Skriv här det du söker efter!

Sök till magisterutbildning

Du som vill bygga på en tidigare kandidatexamen kan söka in till Åbo Akademis magisternivå. Hos oss får du studera det du brinner för i en internationell och tvärvetenskaplig omgivning. Magisterstudier utvecklar ditt analytiska tänkande och din förmåga att bearbeta komplexa helheter. Med en magisterexamen får du en stark vetenskaplig grund att stå på, som både ger dig olika arbetsmöjligheter och kvalificering för forskarstudier.

Du kan söka in till något av våra två-åriga magisterprogram med en kandidatexamen från ett universitet eller än lägre högskoleexamen från en yrkeshögskola. Du kan söka om du avlägger examen före utgången av det läsår då du söker in, dvs. före 31.7.2023. Du söker om rätt att avlägga magisterexamen i gemensam ansökan.

Ansökan till en magistersutbildning som ges på svenska vid Åbo Akademi sker inom Gemensam ansökans andra ansökningsperiod 15.3.2023 kl. 8.00 − 30.3.2023 kl. 15.00.Ansökan till en magisterutbildning som ges på engelska vid Åbo Akademi sker inom Gemensam ansökans första ansökningsperiod 4.1.2023 kl. 8.00 − 18.1.2023 kl. 15.00.

Om du blivit antagen till Åbo Akademi för att avlägga både kandidat- och magisterexamen har du automatiskt rätt att fortsätta på magistersstudier inom den studierätt du har fått och behöver inte söka in på nytt. Om du däremot avlagt en kandidatexamen vid en annan högskola eller efter avlagd kandidatexamen vid ÅA vill söka in till ett sådant magisterprogram som inte ingår i din studierätt måste du söka in till programmet via gemensam ansökan.

Du kan söka in till de program du har ämnesbehörighet till, det vill säga att du uppfyller de förhandskunskapskrav som utbildningen ställer. Det betyder att du har kandidatexamen inom samma eller ett närliggande ämnesområde eller att du har tillräckligt mycket studier i det tilltänkta huvudämnet.

Om din kandidatexamen inte innehåller huvudämnesstudier eller andra behörighetsgivande studier i tillräcklig omfattning kan du bli uppmanad att komplettera din kandidatexamen med högst 60 poäng (bryggstudier). De kompletterande studierna kan bedrivas parallellt med studierna för magisterexamen.

Till ansökan ska bifogas intyg över avlagda studier (se här för mer information)

Om du under våren 2023 får examen efter ansökningstidens slut ska du ladda upp ett aktuellt studieprestationsutdrag i samband med din ansökan. Studieprestationsutdraget måste vara uppladdat per den 6.4.2023. Efter ansökningstidens utgång kan du komplettera med examensintyg och prestationsutdrag fram till den 31.5.2023 kl. 15:00. Kompletteringen kan lämnas in per e-post eller postas. De bilagor som inlämnas per 31.5 är de enda som beaktas i antagningen. Ifall du per 31.5 ännu inte fått examensbetyg behandlas din ansökan villkorligt på basis av de intyg som kommmit per 31.5.2023. Det behörighetsgivande examensbetyget ska i sådana fall vara utfärdat senast 31.7.2023 och lämnas in till studinfo@abo.fi.

Förutom svenskspråkiga magisterprogram erbjuder Åbo Akademi även engelskspråkiga magisterprogram. Ansökan till engelskspråkiga magisterprogram sker i januari.

Uppdaterad 13.12.2022