Skriv här det du söker efter!

Sök till ett doktorandprogram

Sök till ett doktorandprogram

Så här går du tillväga för att söka in till ett doktorandprogram:

1) Kontrollera att du är behörig att söka till forskarutbildning.

Du ska ha avlagt

 • lämplig högre högskoleexamen, eller
 • lämplig högre yrkeshögskoleexamen, eller
 • lämplig utländsk utbildning som i landet ifråga ger behörighet för forskarutbildning.

I allmänhet krävs att du slutfört fördjupade studier inom det huvudämne du vill ha, eller har motsvarande kunskaper, antingen inom en tidigare examen eller utöver examen.

 

2) Bekanta dig med doktorandprogrammen och den strategiska forskningsprofileringen vid Åbo Akademi.

Doktorandprogrammen vid Åbo Akademi har ett eller flera huvudämnen. De specifika kriterierna för antagning och innehållet i doktorandprogrammens studier varierar beroende på fakultet, program och ämne.

 

3. Ta kontakt med en professor i det ämne som du vill ha som huvudämne.

Tillsammans med professorn diskuterar ni ditt forskningsintresse och dina planer för forskarutbildningen i relation till ämnets forskningsområden och möjliga handledare.

 

4. Skriv en forskningsplan i samråd med den person som professorn/ämnet föreslår som din handledare.

Forskningsplanen är en obligatorisk bilaga till ansökan till forskarutbildningen. Forskningsplanen kan genomgå plagiatgranskning. Skriv planen enligt handledarens anvisningar och anvisningarna i handlednings- och studieavtalet.

 

5) Fyll i ett handlednings- och studieavtal i samråd med dina blivande handledare och ämnesansvarig.

Handlednings och studieavtalet är en obligatorisk bilaga till ansökan till forskarutbildningen. Avtalet innehåller doktorandens och handledarnas rättigheter och skyldigheter under din tid som doktorand. Avtalet ska vara undertecknat av alla berörda parter innan det bifogas till ansökan. Om alla parter inte kan underteckna ett avtalsexemplar på papper är det tillåtet att skanna och underteckna i tur och ordning eller att bifoga flera underteckningssidor till avtalet (som pdf eller foto). Om alla övriga tekniska lösningar är omöjliga kan parterna ge sitt godkännande per mejl som skrivs ut som pdf och bifogas till avtalet. Huvudsaken är att alla berörda parters godkännande är dokumenterat.

 

6) Lämna in din ansökan i Studienfo.fi inom en ansökningsperiod.

Endast kompletta ansökningar beaktas. En komplett ansökan innehåller följande bilagor:

 • bestyrkta kopior av dina betyg/examensbevis över lägre och högre högskoleexamen (bestyrkt = t.ex. att en utomstående person intygat kopians riktighet genom sin namnteckning och datum på kopian)
 • ditt handlednings- och studieavtal (OBS! Måste vara undertecknat av alla berörda parter, se ovan pkt 5!)
 • din forskningsplan

Gör så här:

 • Gå till Studieinfo.fi
 • Skriv in det doktorandprogram du vill söka till i sökrutan.
 • Välj det doktorandprogram du valt i listan med sökträffar.
 • Klicka på ”Fyll i ansökan”. Funktionen är aktiv endast under ansökningsperioden, d.v.s. ca en månad före ansökningstidens utgång.
 • Fyll i ansökan och bifoga bilagor.

När fakulteten fattat beslut om din ansökan får du ett skriftligt meddelande från Forskningsservice.  OBS! Du måste ta emot din plats inom den tid som anges i beskedet om antagning!

 

7) Ansökningsperioder

Doktorander antas till forskarutbildning fyra gånger per läsår. Ansökan görs i Studieinfo.fi.


Ansökningsperioderna för läsåret 2020-2021
för samtliga fakulteters doktorandprogram är följande:

Ansökan för studiestart hösten 2020
 • 15.9.2020 kl. 15.00 (ansökan öppnar 11.8.2020)
 • 3.11.2020 kl. 15.00 (ansökan öppnar 29.9.2020)
Ansökan för studiestart våren 2021
 • 19.1.2021 kl. 15.00 (ansökan öppnar 15.12.2020)
 • 13.4.2021 kl. 15.00 (ansökan öppnar 9.3.2021)

 

8) Om studieavgift

För närvarande betalar doktorander ingen studieavgift (utöver eventuell frivillig kåravgift, se Åbo Akademis studentkår), men det finns inte heller inrättade stipendieprogram för doktorander. Var och en ansvarar alltså själv för att finansiera sina doktorandstudier.

 

Har du frågor? Kontakta Forskningsservice på e-post: graduateschool@abo.fi

 

 

Uppdaterad 19.10.2020