Skriv här det du söker efter!

Ekonomie magister­pro­grammet

Ekonomie magister­pro­grammet

I ekonomie magisterprogrammet avlägger du en ekonomie magisterexamen i ett av följande inriktningsalternativ:

  • informationssystem
  • internationell företagsverksamhet
  • ledarskap, strategi och organisation
  • nationalekonomi
  • redovisning och styrning

Magisterprogrammet drar nytta av stark forskning inom fyra centrala områden som formar morgondagens arbetsliv: digitalisering, mångfald, entreprenörskap och hållbarhet. Pedagogiskt sett är programmet utformat för att stöda och motivera till självständig inlärning och kunskapsproduktion, och därmed skapa en god grund för fortsatt utveckling av det egna kunnandet.

Magisterprogrammet bygger på snart 100 år av kunnande inom företagsekonomisk och nationalekonomisk utbildning och forskning inom ramen för den välrenommerade Handelshögskolan vid ÅA. HHÅA satsar på att jobba med stark förankring i ett mångvetenskapligt universitet. Tvärvetenskapligheten och den relativa litenheten gör att vi kan erbjuda en studiemiljö som är både intressant och trivsam.

Ekonomie magisterexamen omfattar främst fördjupade studier i ett av programmets fem inriktningsalternativ. Därtill ingår en biämnesmodul, som du kan välja från en annan fakultet vid ÅA eller från något annat universitet. Programmet inkluderar också valfria studier. Dessa ger dig möjlighet att fördjupa dig ytterligare i ditt inriktningsalternativ eller biämne, tillgodoräkna studieprestationer avlagda utomlands, eller fritt läsa kurser i vilket ämne som helst.

Magisterexamen i ekonomi ger dig:

  • förståelse för ekonomi i ett större samhälleligt sammanhang som inkluderar hållbarhets- och mångfaldsaspekter
  • kapacitet att lösa problem, samarbeta och kommunicera, särskilt i globala, digitala och ämnesöverskridande kontexter och på en nivå som kräver ett vetenskapligt angreppssätt
  • förmåga att identifiera och beakta relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av olika beslutssituationer
  • förmåga att skapa ny kunskap genom kritiskt och kreativt tänkande som utgår från aktuell forskning inom ditt inriktningsalternativ

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13-27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13-27.3.2024 kl. 15.00.

Karriärmöjligheter

Utbildningen i informationssystem ger professionella färdigheter i informationsteknologi och företagsekonomiska ämnen. Målet är bred praktisk och teoretisk kunskap för mångsidiga arbetsuppgifter i att planera och leda informationssystem i företag och organisationer. Du kan arbeta inom företagets alla funktioner, t.ex. med att planera och organisera hur IT-system tas i bruk, eller som projektledare och ”team leader” (ofta för flernationella grupper) och senare som ansvarig för resultatenheter. Du kan också arbeta som konsult, företagare, IT-ansvarig och businessanalytiker.

Ekonomer med internationell företagsverksamhet som inriktningsalternativ placerar sig i företagsledaruppgifter inom internationell marknadsplanering och ledning, praktisk marknadsföring, distribution och supply chain management, marknadskommunikation, sales promotion, reklam och branding samt utländska affärsoperationer.

Ekonomer med inriktningsalternativet ledarskap, strategi och organisation placerar sig ofta i uppgifter som hänför sig till strategisk ledning, affärsutveckling, personalledning, konsultering, förändringsarbete samt organisationsutveckling.

Nationalekonomi ger dig möjligheter till ett brett fält av varierande expert- och chefsuppgifter både inom den privata och offentliga sektorn. En del nationalekonomer jobbar som fondförvaltare eller analytiker inom banker och större företag, medan andra kan vara forskare på forskningsinstitut, direktörer vid ministerier eller ekonomer i olika internationella organisationer.

Redovisning och styrning som inriktningsalternativ ger möjlighet till varierande arbetsuppgifter. Som redovisningsekonom står du för den ekonomiska expertisen i företag. Du kan arbeta som ekonomichef eller controller i ett större företag eller vara ekonomiansvarig i ett mindre företag. Du kan även jobba som analytiker i finansbranschen eller med finansieringsfrågor i företag. Många redovisningsekonomer väljer en karriär inom revisionsbranschen och blir yrkesrevisorer eller konsulter. Förutom i företag kan du även jobba inom den offentliga eller tredje sektorn.

Genom en lämplig kombination av valbara redovisningskurser och biämnesstudier kan man skapa sig en specifik profil, t.ex. som controller, företags- och finansanalytiker eller revisor.

 

”Ledarskap, strategi och organisation är ett intressant ämne eftersom man lär sig hur företag bör hantera sin mest centrala resurs, hur strategiarbete skall utföras och vad organisationspsykologi går ut på.”

Catharina Lindberg

Kontakt

Åbo Akademi

Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo

E-post

fsej-studieradgivare@abo.fi