Skriv här det du söker efter!

Bilagor

Bilagor

Beroende på vilken utbildning du söker till och vad du tidigare studerat kan du bli ombedd att ladda upp bilagor till din ansökan. Bilagorna kan behövas för att intyga din behörighet, ditt språk eller ditt kunnande.

I din ansökningsblankett ser du vilka bilagor du ska ladda upp och du kan också kontrollera vilka bilagor som krävs i informationen som gäller din behörighet. Bilagor laddas upp i ansökningsblanketten i studieinfo.fi.

Hur lämnar jag in bilagor till min ansökan?

 • Scanna originaldokumentets alla sidor eller ta en bild av bra kvalitet av dokumenten. Kontrollera att det skannade eller fotograferade dokumentet är tydligt och går att läsa.
 • En bilaga får vara max. 1GB stort. Ladda upp din bilaga i något av följande format: PDF, JPG eller PNG.
 • Samla alla sidor av samma dokument (t.ex. examen) i samma fil. Exempelvis ska examensintyget vara en fil med betygets alla sidor.
 • Namnge filen på följande sätt: dokumentetsnamn_efternamn_förnamn (t.ex. IB-betyg_dittefternamn_dittförnamn).
 • Ladda upp dokumentet i ansökningsblanketten inom deadline. Följ med din e-post och var beredd att komplettera din bilaga ifall vi begär komplettering (kolla också spamboxen eller skräpkorgen i din e-post)
 • Om vi begär kompletteringar till dina bilagor och tiden för att ladda upp bilagor elektroniskt har gått ut ska du skicka bilagorna till studinfo@abo.fi eller posta bilagorna till oss.
 • Utländska betyg ska på begäran kunna bestyrkas.

Bilagor till din ansökan laddas upp elektroniskt i ansökningsformuläret i studieinfo.fi. Bilagor bör lämnas in inom deadline. Sökande som har rätt att komplettera sin ansökan efter bilagedeadline ska skicka in bilagorna per e-post till studinfo@abo.fi eller posta bilagorna till oss:

Åbo Akademi, Studentexpeditionen,
Tavastgatan 13
20500 Åbo

Första gemensamma ansökan:

Andra gemensamma ansökan:

 • Intyg över språklig behörighet ska laddas upp senast 6.4.2023 kl. 15.00. Undantagna är de som avlägger finländsk studentexamen våren 2023 och intygar sina språkkunskaper på basis av resultaten i studentskrivningarna eller de som deltar i Åbo Akademis språkprov i svenska. Dessa resultat beaktas för betygsantagningen om de är elektroniskt tillgängliga 16.5.2023. För antagning via urvalsprov kan resultat som är elektroniskt tillgängliga 16.6.2023 beaktas.

Sökande till ett utbildningsprogram (kandidatnivå):

 • Deadline för att ladda upp bilagor och intyg till en ansökan på kandidatnivå i den andra gemensamma ansökan är 6.4.2023 kl. 15.00.
 • Om du avlägger finländsk studentexamen under våren 2023 beaktar vi i betygsantagningen de resultat som finns i studentexamensregistret den 16.5.2023. I antagningen via urvalsprov beaktas de resultat som finns tillgängliga elektroniskt i studieinfo.fi eller lämnas in till oss senast den 16.6.2023 kl. 15:00.
 • Om du skrivit studenten 1990 eller senare behöver du inte ladda upp intyg över din examen (studentexamensbetyget). Studentexamensresultat avlagda 1990 eller senare får vi elektroniskt via studieinfo.fi.
 • Om du avlagt yrkesexamen 2018 eller senare behöver du inte ladda upp en kopia på betyget i studieinfo. Också äldre yrkesexamina kan finnas tillgängliga elektroniskt.
 • Du kan själv kontrollera vilka examina som finns tillgängliga elektroniskt genom att logga in i studieinfo.fi och välja alternativet Mina studieprestationer.

Undantag på kandidatnivå:

 • Bilagor som gäller Diplomingenjörsantagningen ska laddas upp i studieinfo (eller skickas till Aalto (följ DIA:s anvisningar))
 • Bilagor som gäller ansökningsmålet i ekonomi ska laddas upp i studieinfo (eller skickas till Östra Finlands Universitet (följ ekonomantagningens anvisningar))

Ansökan via Öpuleden:

 • Sökande till Öpuleden ska ladda upp sina bilagor i studieinfo.fi senast 6.4.2023 kl. 15:00.
 • Sökande som avlägger behörighetsgivande studier efter bilagedeadline kan komplettera sin ansökan med intyg över avlagda studier vid Öppna universitetet fram till 31.5.2023 kl. 15:00.  

Ansökan för överflyttare:

 • Sökande i antagningen för överflyttare ska ladda upp sina bilagor och intyg i studieinfo.fi senast 23.5.2023 kl. 15:00

Nordiska sökande:

 • Sökande i den nordiska antagningen ska ladda upp sina bilagor och intyg i studieinfo.fi senast 6.4.2023 kl. 15:00.
 • Om du avlägger din nordiska gymnasieexamen våren 2023 ska du komplettera din ansökan med en bestyrkt kopia av examensbetyget så snart detta finns tillgängligt, dock senast 16.5.2023 kl. 15:00 för antagning på basis av betyg och senast 16.6.2023 kl. 15:00 för antagning på basis av urvalsprov.

Sökande till ett magisterprogram (magisternivå):

 • Sökande till ett magisterprogram i den andra gemensamma ansökan ska också ladda upp sina bilagor till ansökan i studieinfo.fi.
 • Fram till 6.4.2023 kl. 15.00 kan du själv ladda upp bilagor till din ansökan.
 • Du kan komplettera din ansökan med intyg över sådana studier som du avlagt efter 6.4.2023. Du skickar in dina kompletteringar till oss på studinfo@abo.fi eller per post. Deadline för kompletteringarna är 31.5.2023 kl. 15:00. Studier som avlagts efter detta beaktas inte för annat än behörighet (d.v.s. kravet på avlagd examen).
 • Du kan bli villkorligt antagen på basis av de bilagor du lämnat in per 31.5.2023. Det behörighetsgivande examensbetyget ska i sådana fall vara utfärdat senast 31.7.2023 och lämnas in till studinfo@abo.fi

 

Försenade och ofullständiga ansökningar tas inte i beaktande enligt förvaltningslagen 434/2003.

Uppdaterad 25.4.2023