Skriv här det du söker efter!

Språkkrav i svenska

Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet och därför är det viktigt att alla som studerar inom våra svenskspråkiga utbildningar har tillräckliga kunskaper i svenska innan de inleder sina studier. Därför måste alla våra sökande i ansökan svara på frågor om språklig behörighet och visa sina kunskaper i svenska.

På följande 5 sätt kan du visa tillräckliga kunskaper i svenska.

 

1. Studentexamen

Detta är det vanligaste sättet att visa tillräckliga kunskaper i svenska och gäller för alla som skrivit studenten på svenska men också för dig som skrivit studenten på finska men inom ramen för studentskrivningarna fått tillräckligt högt vitsord i svenska. Resultaten för studentskrivningar avlagda från och med 1990 finns elektroniskt tillgängliga så du behöver inte skicka in ett separat intyg om du skrivit studenten efter 1989. Har du skrivit studenten före 1990 behöver du skicka in en bestyrkt kopia på intyget.

Du har tillräckliga kunskaper i svenska om:

 • Du skrivit studentexamen på svenska och i den har avlagt godkänt prov i svenska som modersmål
 • Du i studentexamen har skrivit svenska som andraspråk och fått minst magna cum laude approbatur. Provet i modersmålet kan vara ett prov som bygger på lärokursen i finska eller svenska som andra språk, om examinandens modersmål inte är finska, svenska eller samiska eller om examinanden använder teckenspråk som sitt modersmål eller första språk.
  (L 672/2005, 2, 6 §).
  S2 provet, se här: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050672.
 • Du skrivit studentexamen på finska och i det avlagt examen i svenska som främmande språk enligt följande:
  • För antagning till Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (undantag språkbadsutbildning), och Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, samt farmaci, minst Eximia på lång nivå eller Laudatur på medellång nivå
  • För antagning till Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (undantag farmaci!)  är gränserna minst Magna på lång nivå eller minst Eximia på medellång nivå
  • För antagning till Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier till Utbildningslinjen för klasslärare, språkbad och Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, språkbad, (språkbadsutbildningar), minst Cum laude på lång nivå eller Magna på medellång nivå

2. Skolutbildningsspråk

Ditt skolutbildningsspråk är det språk som du gått din andra stadiets utbildning på. Väljer du detta alternativ att intyga dina språkkunskaper på så bör du skicka in en kopia på ditt avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (eller gymnasiet om du redan fått det). Det här gäller t.ex. dig som gått en yrkesutbildning efter högstadiet eller om du blivit student utan godkänt vitsord i svenska i studenten ( d.v.s du har skrivit I i svenskan i studentskrivningarna). Det gäller även dig som efter den grundläggande utbildningen gått gymnasiet utomlands.

 • Du som har avgångsbetyg från grundläggande utbildningen med godkänt vitsord i modersmål svenska men inte skrivit studenten med vitsorden i punkt 1 skall skicka in kopia på avgångsbetyget.
 • Du som har avlagt IB-, EB- eller Rf-examen i Finland måste också sända kopia av grundskolans avgångsbetyg om du inte avlagt svenska som A-språk (gäller IB och EB) eller skrivit ett studentexamensprov i svenska enligt alternativ 1.
 • Du som har en nordisk gymnasieexamen (på svenska, norska, danska, färöiska, isländska) måste sända kopia av gymnasiets avgångsbetyg.
Bilagor bör lämnas in elektroniskt i ansökningsformuläret senast 10.4.2019 kl. 15:00. För mera information, se här.

3. Åbo Akademis och Hankens gemensamma språkprov i svenska

Åbo Akademi och Handelshögskolan i Helsingfors ordnar på våren ett språkprov i svenska. Språkprovet är avsett för dem som inte på annat sätt kan visa upp tillräckliga kunskaper i svenska för studier vid Åbo Akademi.

Det gemensamma språkprovet 2019 ordnas den 16 april 2019 kl. 13.00-15:30 i Åbo, Vasa och Helsingfors

 • I Åbo ordnas provet i auditoriet Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2.
 • I Vasa ordnas provet i Akademisalen, Strandgatan 2.
 • I Helsingfors ordnas provet i Svenska Hanken, Arkadiagatan 22. Samling i foajén.

Akademins språkprov i svenska från åren 2010-2018 beaktas och den som har klarat språkprovet under nämnda år behöver alltså inte delta i språkprovet nu. Prov avlagda 2016-> framåt är i kraft 5 år (ÅA examensstadga 27§), äldre prov är i kraft 10 år. Notera att språkkraven i den utbildning du söker till kan ha ändrat sedan du skrivit språkprovet och då behöver du uppfylla de nya kraven.

Provet bedöms med max. 200 poäng. För att med provet visa tillräckliga kunskaper i svenska krävs för de flesta utbildningarna 135 poäng. Inom naturvetenskaplig eller teknisk utbildning har den som fått minst 100 poäng i språkprovet tillräckliga kunskaper i svenska. (Undantag UL i farmaci där det också krävs 135 poäng.)

Provet kräver inte förhandsanmälan. Identitetsbevis bör uppvisas på uppmaning. Om du behöver anhålla om specialarrangemang i samband med språkprovet, behöver du senast 10.4.2019 skicka in en anhållan om specialarrangemang till Åbo Akademi. Se mera information om specialarrangemang här.

Meddelande om resultat i akademins språkprov delges deltagarna den 13 maj 2019. Resultatet fås också per tfn 02 215 4365 och på Åbo Akademis hemsida. Länken till den tjänst resultatet är tillgängligt på publiceras på denna sida efter att resultatet publicerats.

Information om språkprovet: tfn 02 215 4365, vardagar kl. 9.00 – 12.00. Adress: Centret för språk och kommunikation, Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo. Exempel på provet hittar du här.

4. Högskolestudier

 • Du som har avlagt en högskoleexamen i vilken undervisningsspråket är svenska och därvid har skrivit ett lärdomsprov och, ifall examen avlagts vid en finländsk högskola, ett mognadsprov på svenska
 • Du som har fått minst betyget god i ett sådant språkprov eller i sådana språkstudier i svenska som ingår i en avlagd högskoleexamen och som gäller förmåga att använda det andra inhemska språket i tal och skrift. (OBS! Detta språkkrav gäller inte i antagningen till Utbildningslinjen i ekonomi.)
 • Du som har avlagt grund- och ämnesstudier i svenska eller nordiska språk till en omfattning av minst 60 studiepoäng.

Du som avlägger examen våren 2019 eller på annat sätt får din behörighet för utbildningen efter ovan nämnda datum ska ladda upp ett intyg i studieinfo per 10.4.2019 där det framgår vilka studier du ämnar intyga din språkliga behörighet med, intyget kan kompletteras med slutligt examensintyg/studieintyg senast 6.6.2019 kl. 15.00 (för mera information om bilagor, se här).

5. Språkexamen eller intyg

 • Du som har blivit godkänd i språkprov i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan, Svenska Handelshögskolan eller för studier vid ett universitet i Sverige (= TISUS provet). Resultatet av ett sådant språkprov är i kraft under samma tid som vid nämnda högskolor.
 • Du som har visat goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska i språkexamen för statsförvaltningen, som avlagts efter den 31 december 2003, eller har avlagt allmän språkexamen i svenska på nivå 4 eller 5 (muntlig framställning och hörförståelse resp. skriftlig framställning och textförståelse) på den sexgradiga färdighetsnivåskalan. För mera information om språkexamina, se här.
Bilagor bör lämnas in elektroniskt i ansökningsformuläret senast 10.4.2019 kl. 15:00. För mera information, se här.

Uppdaterad 24.5.2019