Skriv här det du söker efter!

Besked om resultatet av antagningen

I och med betygsantagningen ändrar delgivandet av antagningsbesked något våren 2020.

Alla som har ansökt om studieplats vid Åbo Akademi med studiestart hösten 2020 får besked om resultatet senast 8.7.2020 i MinStudieinfo. Resultaten publiceras genast då de är färdiga vilket betyder att du kan få information om att du blivit antagen redan tidigare. Resultaten av antagningen som sker på basis av enbart betyg, publiceras senast 27.5.

Antagningsresultatet kan ha statusen:

  • Inte färdig
  • Godkänd
  • Godkänd (enligt högskolans villkor)
  • Godkänd (väntar på resultat från högre ansökningsmål)
  • På reservplats (+ reservplatsnummer)
  • Annullerad eller
  • Du har inte fått en studieplats

Om ditt antagningsresultat är villkorligt betyder det att vi, i det skedet som antagningsresultaten publicerats, inte fått ditt slutliga betyg. Då bör du skicka in en bestyrkt kopia på ditt betyg så fort som möjligt.

Om ditt ansökningsmål är godkänt men väntar på resultatet på ett högre ansökningsmål betyder det att resultaten på de ansökningsmål som du prioriterat högre inte ännu är klara. Om du blir godkänd till ett högre ansökningsmål före alla resultat är publicerade, så annulleras det lägre ansökningsmålen automatiskt. Du kan alltså ena dagen se att du är antagen till en utbildning och i takt med att resultaten kommer in så kan din situation ändra så att din plats plötsligt är annullerad. Det här har att göra med din prioritetsordning där systemet helt enkelt räknar ut på basis av ditt val vilken plats du ska få.

Om du är på reservplats ser du i Min Studieinfo vilken plats du är på. Om ansökningsmålet har flera köer så ser du den könummer som du har bäst plats på. Skulle den kön bli full, dvs. stängas så att man inte mera kan köa i den kön så kan din reservplatsnummer ändra.

Resultatet är annullerat ifall du blivit godkänd till ett ansökningsmål som du prefererat högre eller om dina poäng inte räcker för reservplats eller om alla platser i utbildningslinjen fyllts och det inte längre är möjligt att köa till utbildningen.

Om du fått en studieplats ska du senast den 15.7.2020 kl. 15:00 meddela om du tar emot platsen. Tidtabellen är den samma för landets alla universitet och högskolor i gemensam ansökan varför det kan löna sig att invänta besked från alla de utbildningar man har sökt till innan man meddelar vilken studieplats man vill ta emot. Läs noggrant bestämmelsen om en studieplats som leder till högskoleexamen (Enplatsregeln). Läs också informationen om vad som gäller för framtida ansökningstillfällen om du tar emot en studieplats sommaren 2020 (Mottagande av studieplats).

Om du blir antagen till din första prioritet kan du ta emot platsen genast då resultatet för den utbildningen publicerats.

Om du blir antagen till en plats som du prioriterat lägre kan du ta emot den platsen först efter att de högre prefererade antagningsmålens resultat är klara och bara ifall du inte får en plats på ett högre ansökningsmål.

Om du däremot blivit godkänd till ett lägre ansökningsmål och sedan blir godkänd från reservplats till ett högre ansökningsmål efter att alla resultat publicerats så kan du välja vilken plats du tar emot. Du kan också ta emot den lägre prefererade platsen villkorligt så att du fortsätter att köa på en reservplats till ett högre ansökningsmål.

Om ditt antagningsresultat är villkorligt kan du ta emot platsen men notera att om villkoret inte uppfylls före utsatt tid så förfaller studieplatsen och du kan inte inleda dina studier trots att du tagit emot platsen.

 

 

NOTERA att rätten att frånvaroanmäla sig under det första läsåret är begränsad!

På grund av ändringar i universitetslagen är det fr.o.m. 1.8.2015 inte möjligt att frånvaroanmäla sig under det första studieåret av andra än i lagen specifikt angivna orsaker. Du kan under det första studieåret efter mottagandet av studieplats anmäla dig som frånvarande, om du under läsåret fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller civiltjänstlagen eller enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor, är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller på grund av egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda sina studier. Det här betyder att du som t.ex. inleder din militärtjänstgöring i januari 2021 kan frånvaroanmäla dig för läsåret 2020-2021.

Uppdaterad 12.11.2019