Skriv här det du söker efter!

Besked om resultatet av antagningen

Besked om resultatet av antagningen

Viktiga datum

 • 27.5.2024 publiceras senast resultaten av antagningen som sker på basis av enbart betyg. Resultaten publiceras genast då de blir färdiga, så du kan få information om antagningen redan före det.
 • 4.7.2024 publiceras senast resultaten från antagningen i sin helhet (resultatbreven skickas).
 • 11.7.2024 kl. 15.00 är deadline för att meddela om du tar emot den studieplats du blivit tilldelad.

Antagningsresultatet

Det finns flera sätt att bli antagen på. Du kan bli antagen antingen på basis av betyg, eller på basis av urvalsprov i gemensam ansökan. I separata antagningar (t.ex. ÖPU-leden) finns det ytterligare sätt att bli antagen på. Antagning till magisternivå sker på basis av tidigare avlagda studier och kandidatexamen (en del utbildningar ordnar även urvalsprov till magisternivån).

Eftersom resultatet av betygsantagningen publiceras före vissa urvalsprov hållits, kan det hända att du blir antagen till ett ansökningsmål redan innan du hunnit delta i urvalsprov.

Antagningsresultatet kan ha statusen:

 • Inte färdig
 • På reservplats (+ reservplatsnummer)
 • Godkänd
 • Godkänd (enligt högskolans villkor)
 • Godkänd (väntar på resultat från högre ansökningsmål)
 • Annullerad eller
 • Du har inte fått en studieplats

Inte färdig

Om ditt antagningsresultat har statusen ”inte färdig”, innebär det att resultatet inte ännu har publicerats.

På reservplats (+ reservplatsnummer)

Om du är på reservplats ser du i Min Studieinfo vilken plats du är på. Om ansökningsmålet har flera köer så ser du den könummer som du har bäst plats på. Skulle den kön bli full, dvs. stängas så att man inte mera kan köa i den kön så kan din reservplatsnummer ändra. Med kö avses här t.ex. antagningskö för betygsantagning och antagningskö för antagning på basis av urvalsprov, d.v.s. en led för att bli antagen. Betygsantagningen och urvalsprovsantagningen har alltid skilda köer eftersom du kan bli antagen endera på basis av betyg eller på basis av urvalsprov, men ditt resultat i det ena påverkar inte ditt resultat i det andra.

Du är automatiskt på reservplats ifall ditt resultat inte har räckt till för att bli godkänd men du är behörig att söka in.

Godkänd

Om ditt antagningsresultat har statusen ”godkänd”, innebär det att du blivit tilldelad studieplatsen. Du behöver inte delta i ansökningsmålets urvalsprov.

Godkänd (enligt högskolans villkor)

Om ditt antagningsresultat är villkorligt betyder det att vi, i det skedet som antagningsresultaten publicerats, inte fått ditt slutliga betyg. Då bör du skicka in en bestyrkt kopia på ditt betyg så fort som möjligt.

Godkänd (väntar på resultat från högre ansökningsmål)

Om ditt ansökningsmål är godkänt men väntar på resultatet på ett högre ansökningsmål betyder det att resultaten på de ansökningsmål som du prioriterat högre inte ännu är klara. Om du blir godkänd till ett högre ansökningsmål före alla resultat är publicerade, så annulleras det lägre ansökningsmålen automatiskt. Du kan alltså ena dagen se att du är antagen till en utbildning och i takt med att resultaten kommer in så kan din situation ändra så att din plats plötsligt är annullerad. Det här har att göra med din prioritetsordning där systemet helt enkelt räknar ut på basis av ditt val vilken plats du ska få.

Om du är på reservplats till ett högre ansökningsmål men har blivit godkänd till ett lägre, kan du vänta på att resultatet till det högre ansökningsmålet klarnar. Du kan ta emot en studieplats till ett lägre ansökningsmål först efter att de ansökningsmål du prioriterat högre är klara. I det här fallet kan du välja att gå på urvalsproven till de högre ansökningsmålen för att beaktas i ansökningsmålens urvalsprovsköer. Det kan också hända att du då köerna rör på sig blir antagen till ett högre ansökningsmål på basis av betyg om du är på reservplats till det.

Exempel:

Du har blivit godkänd till ditt tredje ansökningsmål men är på reservplats i betygsköerna till det första och andra. Du kan välja att vänta och hoppas på att någon som fått platsen tackar ja till ett av sina högre ansökningsmål, så att platsen blir ledig och tilldelas dig. Du kan också välja att gå på urvalsprov till det första och andra ansökningsmålet och hoppas på att du blir antagen via urvalsprov. Men du har åtminstone en studieplats till ditt tredje ansökningsmål ifall du inte skulle komma in till ditt första eller andra.

 • Kommer du in till ditt första ansökningsmål kan du direkt ta emot platsen då du blivit tilldelad den!
 • Kommer du in till ditt andra, men inte ditt första, ansökningsmål, kan du ta emot platsen först då resultatet för det första ansökningsmålets antagningen publicerats helt och hållet och du inte fick platsen till det första ansökningsmålet.
 • För att ta emot platsen till ditt tredje ansökningsmål behöver du alltså vänta på att resultaten till det första och det andra är klara.

Annullerad

Resultatet är annullerat ifall du blivit godkänd till ett ansökningsmål som du prefererat högre eller om dina poäng inte räcker för reservplats eller om alla platser i utbildningsprogrammet fyllts och det inte längre är möjligt att köa till utbildningen.

Ta emot studieplatsen

Om du fått en studieplats ska du senast den 11.7.2024 kl. 15.00 meddela om du tar emot platsen. Tidtabellen är den samma för landets alla universitet och högskolor i gemensam ansökan varför det kan löna sig att invänta besked från alla de utbildningar man har sökt till innan man meddelar vilken studieplats man vill ta emot. Läs noggrant bestämmelsen om en studieplats som leder till högskoleexamen (Enplatsregeln). Läs också informationen om vad som gäller för framtida ansökningstillfällen om du tar emot en studieplats sommaren 2024 (Mottagande av studieplats).

Om du blir antagen till din första prioritet kan du ta emot platsen genast då resultatet för den utbildningen publicerats.

Om du blir antagen till en plats som du prioriterat lägre kan du ta emot den platsen först efter att de högre prefererade antagningsmålens resultat är klara och bara ifall du inte får en plats på ett högre ansökningsmål.

Om du däremot blivit godkänd till ett lägre ansökningsmål och sedan blir godkänd från reservplats till ett högre ansökningsmål efter att alla resultat publicerats så kan du välja vilken plats du tar emot. Du kan också ta emot den lägre prefererade platsen villkorligt så att du fortsätter att köa på en reservplats till ett högre ansökningsmål.

Om ditt antagningsresultat är villkorligt kan du ta emot platsen men notera att om villkoret inte uppfylls före utsatt tid så förfaller studieplatsen och du kan inte inleda dina studier trots att du tagit emot platsen.

Frånvaroanmälan det första läsåret

NOTERA att rätten att frånvaroanmäla sig under det första läsåret är begränsad!

På grund av ändringar i universitetslagen är det fr.o.m. 1.8.2015 inte möjligt att frånvaroanmäla sig under det första studieåret av andra än i lagen specifikt angivna orsaker. Du kan under det första studieåret efter mottagandet av studieplats anmäla dig som frånvarande, om du under läsåret fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller civiltjänstlagen eller enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor, är på moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller på grund av egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda sina studier. Det här betyder att du som t.ex. inleder din militärtjänstgöring i januari 2025 kan frånvaroanmäla dig för läsåret 2024–2025.

Uppdaterad 14.11.2023