Skriv här det du söker efter!

Magister­pro­grammet i teo­logi

Magister­pro­grammet i teo­logi

Antagningen till magisterprogrammet ger dig rätt att avlägga teologie magisterexamen. Du bör alltså redan ha avlagt en kandidatexamen/lägre högskoleexamen.

Teologie magisterutbildningen innebär en specialisering och fördjupning i teologi. De fördjupade studierna i magisterprogrammet utgörs av fördjupade studier i ett av ämnesområdena exegetik, kyrkohistoria, systematisk teologi, praktisk teologi eller religionsvetenskap.

Efter avlagd teologie magisterexamen kan du:

  • självständigt redogöra för de centrala frågorna inom ett av de teologiska ämnesområdena
  • aktivt följa utvecklingen och forskningen inom teologin
  • visa fördjupade teori- och metodkunskaper inom ett av de teologiska ämnesområdena, samt förmåga att tillämpa dessa
  • självständigt använda tillägnade kunskaper i en kritisk analys, tolkning och bearbetning av komplexa företeelser, frågeställningar och situationer i ett mångkulturellt samhälle
  • visa förmåga att självständigt söka, lokalisera, kritiskt granska och kreativt utnyttja information inom det egna ämnesområdet
  • visa förmåga att med hög grad av självständighet avgränsa, utforma och genomföra ett forskningsrelaterat arbete inom givna tidsramar
  • självständigt presentera kunskapsöversikter, forskningsläge och eget arbete i dialog med såväl forskare som med en i ämnesområdet intresserad allmänhet
  • aktivt delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom det egna ämnesområdet eller arbeta med kvalificerade religionsvetenskapliga och teologiska frågeställningar i samverkan med andra yrkesgrupper, även internationellt
  • identifiera dina egna behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för din egen kunskapsutveckling

Om du är intresserad av magisterstudier på engelska inom samma område kan du bekanta dig med vårt internationella magisterprogram Master’s Degree Programme in Social Exclusion.

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13.3.2024 till 27.3.2024

Du som teolog i arbetslivet

Som utexaminerad teologie magister kan du, beroende på din specialisering, arbeta som präst eller ämneslärare. Du kan också jobba inom kyrklig förvaltning och organisationer (t.ex. Finska Missionssällskapet) eller med publikationsverksamhet (t.ex. tidskrifter, böcker). En del fortsätter forska inom Åbo Akademis internationella nätverk och sätter sig in i mångfasetterade frågor som relationerna mellan judendomen, kristendomen och islam, Jesusforskning, kyrkohistorisk forskning, forskning om kyrklig praxis eller dogmatik och teologisk etik med religionsfilosofi. Oavsett var du hittar din plats får du vara beredd på att ditt arbete vädjar till känslor och väcker tankar.

Teologi är så mycket mera än att bara studera Bibeln och fundera på Gud. Det ger djup och bredd i förståelsen av världen.

Leende kvinnlig student

Kontakt

Besöksadress

Theologicum och Teologiska annexet
Biskopsgatan 16 /
Tryckerihuset
Biskopsgatan 19
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

fhpt-studieradgivare@abo.fi