Skriv här det du söker efter!

Årsberättelsen 2023

Mot hållbar, långsiktig verksamhet

År 2023 kan på många sätt ses som ett år av förberedelser för att bereda hållbara, långsiktiga verksamhetsförutsättningar för att Åbo Akademi även i fortsättningen ska kunna svara mot omvärldens förändringar, krav och behov.

Den teknologiska och kulturella utvecklingen fortsätter att förändra förhållandet mellan det fysiska och digitala. Likaså förändras synen på kunskap, och kunskap skapas alltmer även utanför traditionella forsknings- och bildningskanaler. Vi ställs också inför ett hårdare samhällsklimat och en osäker världspolitisk situation, vilket ökar kraven på både universitetet och samhället att vara resilienta i möte med nya och långvariga kriser.

Konkurrensen om studenter bland högskolorna fortsätter att öka, samtidigt som statens ekonomiska utmaningar innebär begränsade resurser för universiteten. Det betyder att vi måste effektivisera vår verksamhet och göra tydliga prioriteringar för att möta dessa utmaningar.

Flygbild över Åbo.

Med detta i åtanke påbörjades en granskning av Åbo Akademis strategi hösten 2023. Processen fortsätter under 2024 med målsättningen att presentera en reviderad strategi som bättre möter framtidens utmaningar och behov innan sommaren.

Utbildning

Vid årsskiftet 2023–2024 hade Åbo Akademi 5 034 närvaroanmälda studerande, vilket är en ökning jämfört med föregående kalenderår (4 950 vid årsskiftet 2022–2023).

Söktrycket till Åbo Akademis utbildningar har fortsatt öka. År 2023 fördubblades bland annat ansökningarna till de engelskspråkiga magisterprogrammen. Sammanlagt 1 945 sökande sökte till ÅA i första gemensamma ansökan.


Under året avlades 648 magisterexamina, 544 kandidatexamina och 41 doktorsexamina vid Åbo Akademi.


Under hösten 2023 utexaminerades den första årskullen studerande från Erasmus Mundus-magisterprogrammet Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems (EDISS). Den första årskullen inledde studierna 2021.

Det nya Erasmus Mundus magisterprogrammet International Master in Technology and Management for Circular Economy (IMATEC), där Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) vid Åbo Akademi är en partner, inleddes hösten 2023. Den första årskullen anländer och inleder sina studier vid Åbo Akademi hösten 2024.

Arkens tegelbyggnader.

I december 2023 utexaminerades också den första gruppen flerformsstuderande inom småbarnspedagogik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV).

Arbetet med ett gemensamt magisterprogram inom EU-alliansen CHARM-EU inleddes inom ramen för olika arbetspaket och innehållsproducerande arbetsgrupper. Åbo Akademis öppna universitet erbjöd fem nätkurser, öppna för studenterna vid de övriga partneruniversiteten, det vill säga en form av virtuellt studentutbyte inom CHARM.

Kurslitteraturdimensioneringen granskades och benchmarkades mot övriga universitet i Finland och en ny modell togs i bruk som kommer att förbättra tillgången till litteraturen för studenterna. Anskaffningen av e-böcker förenklades med ibruktagningen av tilläggsmodulen Rialto i bibliotekssystemet.

Det nationella Digivision 2030-programmet kom in i implementeringsfasen; förberedelser pågår för att kunna göra kurser inom kontinuerligt lärande tillgängliga i den gemensamma kursplattformen opin.fi. I ett nära kopplat projekt, DUTAR, skapas olika digitala lösningar, bland annat med VR-teknik, för att stöda lärarnas utveckling av det framtida lärandet. Digimentorerna har planerat ett koncept för hybrida Active Learning Classrooms, vilket kommer att implementeras i ett flertal undervisningsrum under 2024. HowULearn, ett nytt responsverktyg för att stärka studerandes studieförmåga och utveckla utbildningarna, piloterades och kommer att stegvis tas i bruk.

ChatGPT, generativ AI, blev allmänt tillgänglig i december 2022. Det medförde rätt stora förändringar i undervisningen vid högskolorna och krävde att man måste tänka om, det vill säga hur kan och får generativ AI användas i undervisning, examination och studier. Åbo Akademi gjorde riktlinjer och anvisningar för generativ AI i undervisningen, samt ordnade ett flertal utbildningar för den undervisande personalen i temat.

Studerande laborerar i ett laboratorium.

Under 2023 intensifierades hållbarhetsarbetet vid akademin. För utbildningens del startades en arbetsgrupp för hållbarhet i undervisningen, som avger sin slutrapport i slutet av 2024.

År 2023 har man vid universitetet fortsatt arbeta för att förbättra de studerandes välmående och studieframgång. Dessutom har man fortsatt arbeta på att öka studiernas arbetslivsrelevans och utveckla digitaliseringen av undervisningen.  År 2023 inrättades även en expertgrupp för studenternas välmående med syfte att koordinera och initiera projekt för att öka studenternas välmående.  Det UKM-finansierade välmåendeprojektet Nystart! fortsatte till årets slut i form av utökade studiepsykologresurser och uppsökande studierådgivning.

Forskning

Forskningens nyckeltal var goda under 2023, förutom för doktorsexamina. Antalet doktorsexamina sjönk från 53 till 41 st. Initiativ för att utveckla forskarutbildningen har tagits och verkställandet startar år 2024. Antalet vetenskapliga publikationer hölls på samma nivå (1247 st à 1286 st). Andelen publikationer inom ramen för öppen vetenskap (Open Access) låg år 2023 på 84% (2022: 83%), vilket är nationellt sett hög nivå.

Åbo Akademi har sedan år 2016 stadigt profilerat sin forskning och strategiskt byggt mångvetenskapliga ämnesövergripande miljöer. I dagsläget finns fyra strategiska profilområden: Havet, Lösningar för hälsa, Minoritetsforskning samt Teknologier för en hållbar framtid. Profilerna är fakultetsövergripande områden med en stark tvärvetenskaplig forskningsbas men även med uppgifter inom utbildning.  På så sätt får de nya kunskaper som profilerna skapar genomslag i utbildningen. Profilerna finansieras huvudsakligen med externa medel. Varje profil leds av en styrgrupp utsedd av rektor.

Gatan utanför Academill.

Under hösten 2023 beslöts att följande interna spetsenheter finansieras för perioden 1.1.2024–31.8.2028:

  • Psych-AID: Psychology at the Frontiers: Asylum Interviewing and Decision-Making
  • RELEX: Religion and Social Exclusion: A Cross-Cultural Approach and New Methodology
  • MADNESS: Materials-Driven Solutions for Combatting Antimicrobial Resistance
  • SOS: Centre for Sustainable Ocean Science

Åbo Akademi fortsatte arbeta under år 2023 för att utöka andelen extern finansiering och öka sin medverkan i nationella, nordiska och europeiska spetsforskningsnätverk. Arbetet har gett gott resultat då en positiv utveckling skett inom alla finansieringskällor. Summan för beviljade medel från Finlands Akademi, EU och Business Finland steg från 12,1 miljoner euro 2022 till 21,7 miljoner euro 2023.

Samarbetet inom CHARM-EU ser positivt ut i och med att Åbo Akademi deltar i ett flertal gemensamma finansieringsansökningar på Europanivå. Nivån på finansiering från Finlands Akademi har hållits på rätt samma nivå, trots att antalet ansökningar har minskat.

Samverkan

Den i början av 2023 grundade enheten Samverkan utvidgades på hösten genom överföringen av teamet Arbetsforum till enheten. Enhetens fokus har under året varit att satsa på relationsbygget med för Åbo Akademi centrala organisationer och intressenter; det vill säga stiftelser, företag, donatorer samt Åbo Akademis alumner. Avsikten är att skapa långsiktighet och förutsägbarhet i dels extern finansiering genom donationer, dels att stärka arbetslivsrelevansen i utbildningarna genom samarbete med näringsliv och andra samhällsaktörer för ökad samhällsnytta.

Kontakten till alumner från Åbo Akademi utvecklades vidare med riktade evenemang, kommunikation samt möjligheter till interaktion med alma mater. Under 2023 ordnades ett välbesökt alumnevenemang i Helsingfors, ett uppskattat Corporate Corner evenemang med den strategiska företagspartnern Bayer och ett lyckat mentorprogram för våra utländska studerande inom ramen för UKM finansierade programmet Talent Boost.

Flygbild på kaskisgatan i Åbo.

Under året emottog Åbo Akademi flera donationer från såväl stiftelser som privatpersoner för bl.a. professur i juridik och teknik, samt ett flertal doktorandplatser.

En av de senaste årens största samarbetssatsningar, CHARM EU-alliansen, startade officiellt i och med att Åbo Akademi blivit full medlem i universitetsalliansen från och med 1.1.2023. Alliansen erbjuder samarbeten såväl inom utbildning och forskning som inom administration och utveckling.

Samarbetet med studentkåren och ämnesföreningarna har varit aktiv och kontakten god. Samarbetet har intensifierats i och med att fastighetsstrategin aktiveras till gemensam, inkluderande planering. Målsättningen är att skapa ett hållbart, inkluderande och välfungerande campus, som möjliggör studier och arbete enligt dagens behov samt stöder välmående på ändamålsenliga sätt.

Åbo Akademi deltar aktivt i det regionala samarbetet både inom Vasaregionen och Åbo. Den under år 2022 rekryterade gemensamma resurs för att representera Åbo-högskolorna i Bryssel har visat sig ha en betydande roll i att utveckla ansökningsverksamheten av EU-medel.

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL), är en av Svenskfinlands största producenter av vuxenutbildning. CLL är en brobyggare mellan universitet och samhälle. CLL samarbetar med fakulteter och ämnen för att synliggöra Åbo Akademis utbildning, forskning och innovationer i samhället. Kunderna är privatpersoner, myndigheter, offentliga sektorn och företag. CLL främjade under 2023 livslångt lärande och samverkan genom öppen universitetsutbildning, fortbildningar, utvecklingsprojekt, olika evenemang och offertuppdrag. Därmed riktade sig CLL:s verksamhet till såväl yrkesverksamma och vuxenstuderande, som ordinarie universitets- och högskolestuderande.

Personal


2023 hade Åbo Akademi 1270 anställda, som utförde totalt 1224 årsverken. Forskande och undervisande personal stod för 647 årsverken medan övrig personal stod för 466 årsverken. Vasa övningsskolas andel av årsverken var 111.


Ekonomi

Åbo Akademis omsättning steg till drygt 109 miljoner euro år 2023, föregående år var omsättningen 103 miljoner euro. Åbo Akademis viktigaste finansieringskälla är den statliga finansieringen som ökade under år 2023 och uppgick till 59,0 miljoner euro (57,5 miljoner euro år 2022) exklusive momskompensation. Eftersom statens finansieringsmodell baserar sig på ett budgetanslag sker tilldelningen inte på basen av individuella universitets resultat, utan den proportion av helheten som universitetet lyckas prestera. I den tävlingen tappade Åbo Akademi mark för 2023.

Mängden externfinansiering överskred det budgeterade med 1,0 miljon euro och uppgick sammanlagt till 50,2 miljoner euro (45,8 miljoner euro år 2022). Ökningen består både av anslag från Stiftelsen för Åbo Akademi, särskilt den Branderska fonden, och extern forskningsfinansiering.

Universitetets resultat visar ett underskott på ungefär 4,4 miljoner euro för räkenskapsperioden 2023.

Åbo Akademis organisation 2023

Kansler:
Carl G. Gahmberg

Universitetskollegiets ordförande:
Ronald Österbacka, professor

Styrelse:
Dag Wallgren, (ordförande)
Anna Lindén: företagsledare (vice ordförande)
Peter Essen, företagsledare
Gunvor Kronman, VD
Janne Elo, universitetslärare
Ria Heilä Ylikallio, professor
Dan Holm, projektledare digitala utvecklingsprojekt
Kim Wikström, professor
Fanny Jonasson, studentrepresentant
Erik Östman, studentrepresentant

Rektor:
Mikael Lindfelt

Rektor i Vasa:
Lisbeth Fagerström

Prorektorer:
Gunilla Widén prorektor med ansvar för utbildning
Stefan Willför, prorektor med ansvar för forskning
Marko Joas, prorektor med ansvar för samverkan

Dekaner:
Peter Nynäs, fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Michaela Pörn, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Malin Brännback, fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Patrik Henelius, fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Direktör för universitetsservice:
Heidi Backman

Överbibliotekarie, Åbo Akademis bibliotek:
Yrsa Neuman

Direktör, Centret för livslångt lärande:
Janne Roslöf

Uppdaterad 4.6.2024