Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis årsberättelse 2022

Åbo Akademis årsberättelse 2022

Årsberättelse 2022

Kalenderåret 2022 var ett händelserikt år för Åbo Akademi. Året präglades fortfarande av coronaviruspandemin trots att läget normaliserades under våren och studerande och medarbetare kunde återvända till campus. Knappt hade vi kommit ur den här krisen då Rysslands krig i Ukraina kom att påverka den geopolitiska arenan kraftigt. Internationella restriktioner, säkerhetsfrågor och riskanalyser för internationellt samarbete påverkade också verksamheten vid Åbo Akademi.

År 2022 betydde också omfattande omstruktureringar i verksamheten och organisationen. Mikael Lindfelt valdes i februari till ny rektor för Åbo Akademi för en period fram till 31.7.2026. Det nya rektoratet inledde sin verksamhet våren 2022 och ett flertal råd omformades, bland annat utbildningsstrategiska rådet och forskningsstrategiska rådet. Ett flertal nyckelpositioner, exempelvis prorektorspositioner och dekanat fick nya ansikten. Året betydde även nyval av styrelsemedlemmar och en ny sammansättning inledde verksamheten 1.1.2023.

Thomas Wilhelmsson trär rektorskedjan över Mikael Lindfelts huvud.
Mikael Lindfelt fick rektorsinsignierna, två silverspiror, rektors mantel och kedja, symbolerna för den värdighet och det ansvar rektorn för universitetet bär. Rektorsinstallationen ägde rum 31.3.2022 i samband med den årliga akademiska dagen som manifesterar det goda samarbetet mellan universiteten i Åbo.

Inom internationaliseringen av verksamheten tog Åbo Akademi flera stora steg, bland annat genom medlemskap i CHARM-EU. Dessutom instiftades en ny, tredje prorektor för samverkan (50 % anställning) som ansvarar för främjandet av det livslånga lärandet, forskningsresultatens genomslagskraft samt samverkan med det övriga samhället. Marko Joas, dekan för fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, valdes till positionen.

Åbo Akademi antogs även som medlem i EU-universitetsalliansen CHARM-EU från och med 1.1.2023. Alliansen är ett samarbete mellan europeiska universitet som baserar sig på en utmaningsdriven, tillgänglig, forskningsbaserad och mobil modell och strävar till att bygga broar för ett effektivt europeiskt samarbete inom högre utbildning. Åbo Akademi valdes också in som ny medlem i högskolenätverket Climate University. Nätverket består av högskolor och andra intressenter och har som syfte är att främja klimat- och hållbarhetsutbildning inom högre utbildning och i samhället.

I maj ordnades doktorspromotion. Universitetet promoverade 89 personer som disputerat för doktorsgraden vid Åbo Akademi. Fakulteterna hedrade därtill 13 personer till hedersdoktorer på grund av gedigna vetenskapliga meriter eller som erkänsla för betydande insatser i samhället. Ytterligare åtta personer som disputerat vid Åbo Akademi för 50 år sedan promoverades till jubeldoktorer.

Utbildning

Vid årsskiftet 2022–2023 hade Åbo Akademi 4950 närvaroanmälda studerande, vilket är en liten ökning jämfört med föregående kalenderår (4759 år 2021–2022).

Sammanlagt tog Åbo Akademi emot 4494 ansökningar under året, en liten minskning jämfört med 4683 ansökningar året innan. Antalet förstahandssökande uppgick till 2277 personer, vilket är ett lite sämre utfall än året innan (2556). Speciellt populära ansökningsmål var utbildningarna inom naturvetenskaper och teknik, psykologi och ekonomutbildningen.


Under året avlades 488 magisterexamina, 470 kandidatexamina och 53 doktorsexamina vid Åbo Akademi.


Åbo Akademi beviljades i januari utbildningsrätt till ett fullskaligt juristprogram från kandidat till doktorsexamen. Den utvidgade juristutbildningen inleds 2023 och ska enligt planerna fördjupa sig särskilt inom två områden: utrikeshandel och kommersiell juridik samt internationell rätt och mänskliga rättigheter. Stiftelsen för Åbo Akademi valde även att stödja akademins nya juridiska program genom att finansiera en femårig donationsprofessur i handelsrätt. Den nya professuren är en förutsättning för den utvidgade juristutbildningen.

Statsrådet beslöt 2020 att Åbo Akademi får börja utbilda provisorer och den första som kunde titulera sig provisor från Åbo Akademi utexaminerades 2022. Provisor Jasmin Pyrhönen antogs till det tidigare magisterprogrammet i läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi och kunde räkna en del studier till godo.

Forskning

Efter pandemin ökade antalet forskningsprojekt vid Åbo Akademi jämfört med föregående år. Åbo Akademi har fyra forskningsprofiler: Havet, Lösningar för hälsa, Minoritetsforskning och Teknologier för en hållbar framtid. Under året gavs bland annat den tvärvetenskapliga profilen Lösningar för hälsas satsningar inom temat ”from molecule to mind”, alltså från molekyl- och cellnivå till psykiskt välmående, synlighet genom en donationskampanj riktad till området.

Vid Experience Lab vid Åbo Akademi arbetar man just nu inom projektet FarmAInteraktion på en helt ny lösning vars mål är att främja patientsäkerheten: en applikation där roboten Furhat ska kunna ge apotekets kunder råd om läkemedelsanvändning.

Litteraturvetenskapen vid Åbo Akademi inledde ett unikt forskningsprojekt som granskar den finlandssvenska barnlitteraturen. Målet för projektet Den svenska barnlitteraturkritiken och – forskningen i Finland är ett översiktsverk om den kritik som har publicerats om den svenska barnlitteraturen i Finland sedan 1850-talet och om den forskning som bedrivits om barnlitteraturen sedan mitten av 1900-talet. Mia Österlund, docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet och specialforskare vid litteraturvetenskapen vid Åbo Akademi, leder projektet.

Cancertumörer
Forskare vid Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma flaggskeppsinitiativ InFLAMES har upptäckt att fingerliknande cellförlängningar som kallas filopoder bidrar till att bygga upp en barriär som omger brösttumörer. Dessa klibbiga fingrar skapas av ett protein som kallas Myosin-10. Forskargruppen vid Åbo Akademi leds av biträdande professor Guillaume Jacquemet.

Projektet SUSTEC ska ta fram en ny generation miljövänligare batterier som baserar sig på natrium i stället för litium genom att kombinera 3D-tryckningsteknik med förnybara material och högtemperaturteknik. Projektet leds av Johan Bobacka, professor i analytisk kemi vid laboratoriet för molekylärvetenskap och teknik och Chunlin Xu, professor i de förnybara materialens kemi vid laboratoriet för naturmaterialteknik.

Bokhyllor i Arkens bibliotek.
Under året genomfördes för första gången en nationell uppföljning av öppen vetenskap och forskning i Finland enligt en ny modell. Resultaten som publicerades 31 oktober ger öppenhetsnivån vid Åbo Akademi betyget 5 av 5.

Finlands statsråd uppmärksammade Ålands hundra år av självstyre med en donationsprofessur vid utbildningsprogrammet i juridik vid Åbo Akademi. Målet för den tioåriga professuren är att stärka den vetenskapliga forskningen inom självstyre och autonomi. Avsikten är också att den nya professuren ska komplettera forskningen och undervisningen kring rättsstatsprincipen.

Kimmo Grönlund
Nya, unika laboratorier för att studera diskussioner och åsiktsbildning färdigställdes och togs i bruk i ASA-byggnaden. Laboratorierna passar väldigt bra även för undervisning i seminarieform, säger Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi som leder konsortiet FIRIPO där även Åbo universitet och Tammerfors universitet är partner.

Personal


2022 hade Åbo Akademi 1132 anställda, av dem stod forskande och undervisande personal för 581 årsverken, övrig personal för 451 årsverken och Vasa övningsskola för 100 årsverken. Andelen internationella årsverken, anställda med annan nationalitet än finsk, var 155.


Ekonomi

Åbo Akademis viktigaste finansieringskälla är den statliga finansieringen som sjönk en aning under 2022. Statens finansiering uppgick till 57,4 miljoner euro, däremot beviljades redan 2021 en statlig tilläggsfinansiering för pandemirelaterade åtgärder. Den externa finansieringen steg från 42,6 miljoner euro år 2021 till 45,8 miljoner år 2022. Omsättningen steg således till 103,2 miljoner euro. Motsvarande siffra året innan var 100,9 miljoner euro. Universitetets resultat visar ett underskott på knappt 2,3 miljoner euro för räkenskapsperioden 2022.

Åbo Akademi samlade in drygt 6,4 miljoner euro under den medelinsamlingskampanj som pågått sedan den 15 juni 2020. Summan överskred tydligt målsättningen, som med tanke på världsläget de senaste åren sattes till fem miljoner euro. Statens motfinansieringskampanj till universiteten avslutades den 30 juni 2022.

Åbo Akademis organisation 2022

Kansler:

Carl G. Gahmberg

Universitetskollegiets ordförande:

Ronald Österbacka, professor

Styrelse:
Thomas Wilhelmsson, kansler emeritus och rektor emeritus (ordförande)
Anna Lindén, företagsledare (vice ordförande fr.o.m. 15.12.2021)
Peter Essen, företagsledare
Yacine Samb, Growth Marketing Manager
Malin Brännback, professor (fram till 30.9.2022)
Ria Heilä Ylikallio (1.10.2022- 31.12.2022)
Janne Elo, universitetslärare
Richard Printz, studerande
Majlen Saarinen, utbildningschef
Patrick Schubert, studerande (fram till 30.9.2022)
Ramses Paalanen, studerande (från 1.10.2022)
Kim Wikström, professor

Rektor:
Mikael Lindfelt

Rektor i Vasa:
Lisbeth Fagerström

Prorektorer:
Gunilla Widén prorektor med ansvar för utbildning (från 1.4.2022)
Stefan Willför, prorektor med ansvar för forskning
Marko Joas, prorektor med ansvar för samverkan (från 1.8.2022)

Dekaner:
Peter Nynäs, fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fritjof Sahlström, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (fram till 30.10 2022)
Michaela Pörn, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (1.11.2022-31.10.2026)
Marko Joas, fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (fram till 30.9.2022)
Malin Brännback fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi (från 1.10.2022)
Patrik Henelius, fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Akademidirektör:
Heidi Backman

Överbibliotekarie, Åbo Akademis bibliotek:
Yrsa Neuman

Direktör, Centret för livslångt lärande:
Torbjörn Sandén (fram till 30.5.2022)
Janne Roslöf (från 15.8.2022)

Uppdaterad 14.2.2024