Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis strategi

Åbo Akademis strategi

Strategin är Åbo Akademis viktigaste styrdokument. Strategin formuleras i samråd med studerande och personal, och styr utvecklingen på universitetet. Den är en levande vägkarta som ska användas, anpassas och vidareutvecklas.
Utifrån strategin utformar universitetets ledning, fakulteter och enheter mål och handlingsplaner. Strategin är också ett viktigt redskap när resurser fördelas.

Åbo Akademi granskar och uppdaterar sin strategi
 

För att anpassa organisationens strategi till de förhållanden som råder i dag beslöt Åbo Akademis styrelse i juni 2023 att öppna strategin för granskning. Målsättningen är stegvis förnya strategin till en form som kan godkännas i juni 2024. Särskilt fokus i granskningen ligger på att förstå förändringar i verksamhetsomgivningen, deras inverkan på universitetets utveckling och på hur strategin omsätts i praktiken. 

Strategiarbetet omfattar flera arbetspaket, bland annat omvärldsanalys, olika resultatscenarier och organisationsstrukturer som i sin tur kopplas samman med parallellt löpande strategiska arbeten kring utbildningsstrategi och varumärke. 

Projektet Åbo Akademis varumärke

För att säkerställa att den nya strategis utveckling och utförande blir så hållbara som möjligt hörs förutom personal, studerande, universitetskollegiet och Åbo Akademis Studentkår också Stiftelsen för Åbo Akademi och externa intressenter under arbetets gång. 

Strategigranskningen fungerar även som förberedelse för förhandlingarna med UKM för avtalsperioden 2025–2028.

Strategin för perioden 2021–2030 definierar fyra särskilda fokusområden:

  • Nordens port till Finland
  • Akademisk kvalitet
  • Öppna och inspirerande campus
  • Framtidens arbetsplats
strategins fokusområden som bild

Enligt strategin ska Åbo Akademi bland annat öka sin synlighet i Norden och profilera sig som ett aktivt och ansvarstagande universitet som särskilt värnar om en positiv och hållbar utveckling av hela Östersjöregionen.

Akademin ska också präglas av en livskraftig och nyskapande synergi mellan forskning och utbildning.

Lärmiljöerna vid Åbo Akademi ska vara tillgängliga, gränsöverskridande och fungera som mötesplatser för vetenskapliga samtal, kreativitet och samverkan. Akademin ska också vara en internationell arbetsplats som erkänner och använder sig av kunskap och förmågor hos medarbetare och studerande. Jämlikhet, jämställdhet, delaktighet, hälsa, karriärvägar, flexibilitet och ansvar utgör självklara aspekter av studie- och arbetsmiljön vid Åbo Akademi.

Enligt Åbo Akademis vision 2030 har akademin en betydande roll i internationell forskning och utbildning för en sund och hållbar livsmiljö – särskilt i regionen kring Östersjön. Utbildningen vid Åbo Akademi formar etiskt ansvarskännande medborgare, forskare och professionella, medan forskningen bidrar till att lösa omvärldens utmaningar och stöda FN:s hållbarhetsmål.

Läs Åbo Akademis strategi 2021–2030 i sin helhet (pdf).

 

Fastighetsstrategin förnyas

Som ett led i förverkligandet av Åbo Akademis strategi har universitetets fastighetsstrategi förnyats och en långsiktig fastighetsplan med konkreta åtgärdsförslag gjorts upp.

Läs Åbo Akademis förnyade fastighetsstrategi 2021–2030 (pdf).

Läs Åbo Akademis fastighetsplan, godkänd 16.9.2022 (pdf).

Uppdaterad 2.11.2023