Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis strategi

Åbo Akademis strategi

Strategin är Åbo Akademis viktigaste styrdokument. Strategin formuleras i samråd med studerande och personal, och styr utvecklingen på universitetet. Den är en levande vägkarta som ska användas, anpassas och vidareutvecklas.

Utifrån strategin utformar universitetets ledning, fakulteter och enheter mål och handlingsplaner. Strategin är också ett viktigt redskap när resurser fördelas.

Strategin för perioden 2021–2030 definierar fyra särskilda fokusområden:

  • Nordens port till Finland
  • Akademisk kvalitet
  • Öppna och inspirerande campus
  • Framtidens arbetsplats
strategins fokusområden som bild

Enligt strategin ska Åbo Akademi bland annat öka sin synlighet i Norden och profilera sig som ett aktivt och ansvarstagande universitet som särskilt värnar om en positiv och hållbar utveckling av hela Östersjöregionen.

Akademin ska också präglas av en livskraftig och nyskapande synergi mellan forskning och utbildning.

Lärmiljöerna vid Åbo Akademi ska vara tillgängliga, gränsöverskridande och fungera som mötesplatser för vetenskapliga samtal, kreativitet och samverkan. Akademin ska också vara en internationell arbetsplats som erkänner och använder sig av kunskap och förmågor hos medarbetare och studerande. Jämlikhet, jämställdhet, delaktighet, hälsa, karriärvägar, flexibilitet och ansvar utgör självklara aspekter av studie- och arbetsmiljön vid Åbo Akademi.

Enligt Åbo Akademis vision 2030 har akademin en betydande roll i internationell forskning och utbildning för en sund och hållbar livsmiljö – särskilt i regionen kring Östersjön. Utbildningen vid Åbo Akademi formar etiskt ansvarskännande medborgare, forskare och professionella, medan forskningen bidrar till att lösa omvärldens utmaningar och stöda FN:s hållbarhetsmål.

Läs Åbo Akademis strategi 2021–2030 i sin helhet (pdf).

Fastighetsstrategin förnyas

Som ett led i förverkligandet av Åbo Akademis strategi har universitetets fastighetsstrategi förnyats och en långsiktig fastighetsplan med konkreta åtgärdsförslag gjorts upp.

Läs Åbo Akademis förnyade fastighetsstrategi 2021–2030 (pdf).

Läs Åbo Akademis fastighetsplan, godkänd 16.9.2022 (pdf).

Uppdaterad 16.9.2022