Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Tvåspråkig läkarutbildning inleds i Åbo i höst

En tvåspråkig läkarutbildning inleds hösten 2023 vid Åbo universitet i samarbete med Åbo Akademi. Den svenskspråkiga linjens första studerande väljs bland de studerande som inleder sina studier hösten 2023. Studiernas kliniska fas testas redan under våren vid Ålands centralsjukhus. Utbildningen siktar på utvecklingen av kunskaper i fackmässig svenska och svarar på behoven i Egentliga Finlands specialansvarsområde.

År 2022 donerade Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet 600 000 euro till Åbo universitets tvåspråkiga läkarutbildning. Med hjälp av donationen har Janek Frantzén anställts som assist. professor vid Åbo universitet och Malin Åkerfelt som universitetslektor vid Åbo Akademi för projektet som pågår i fem år. Åbo Akademi deltar i utbildningen genom att erbjuda studerande vid Åbo universitet prekliniska kurser på svenska.

För den svenskspråkiga linjen väljs högst 22 personer ut bland de medicine studerande som inleder sina studier hösten 2023. Valet görs utifrån de studerandes motivation och kunskaper i svenska. De svenskspråkiga studierna inleds genast under studiernas första år.

– Trots att medicine studerande redan nu erbjuds möjligheter i Åbo att utveckla sina kunskaper i fackmässig svenska, möjliggör en svenskspråkig linje som pågår i sex år en fackmässig vokabulär som erbjuder säkerhet i såväl patientarbete som forskning, betonar Frantzén.

– Åbo Akademi erbjuder medicine studerande en möjlighet att delta i svenskspråkig undervisning i biokemi, cellbiologi och farmaci. Målet är att integrera de studerande i en svenskspråkig inlärningsmiljö för att främja lärandet av fackmässig svenska, tillägger Åkerfelt.

Inom den tvåspråkiga utbildningen följer de studerande det finskspråkiga utbildningsprogrammet men en del av studierna och aktiviteterna utförs på svenska. Målet är också att utveckla nya inlärningsmetoder som stöder användningen av svenska i patientarbetet, såsom tillämpning av simulationer och mentorskap för lärande av språket.

Samordningsansvaret gällande samarbetsavtal för social- och hälsovårdstjänster för svenskspråkiga i Egentliga Finlands välfärdsområde

Inom Egentliga Finlands specialansvarsområde har 118 000 personer svenska som modersmål. Om man i denna siffra räknar med Åland, som för närvarande använder tjänster inom krävande specialiserad sjukvård och specialsocialarbete som huvudsakligen tillhandahålls av Egentliga Finlands välfärdsområde, stiger antalet till 142 000 personer. Siffran omfattar mer än hälften av Finlands svenskspråkiga befolkning.

Nationell koordination av samarbetsavtalen för svenskspråkiga tjänster har fastställts för Egentliga Finlands välfärdsområde genom lag. Utbildningen siktar på utvecklingen av kunskaper i fackmässig svenska och svarar på behoven i hela Egentliga Finlands specialansvarsområde.

Wiveka Kauppila, specialsakkunnig inom tvåspråkig service på Egentliga Finlands välfärdsområde, har diskuterat med läkare och hört att de varit duktiga på svenska i skolan men att den fallit i glömska under utbildningstiden.

– Därifrån föddes tanken på att kunna förverkliga kurser på svenska, inte kurser i svenska språket utan kurser i olika ämnen som går på svenska och att man kunde samarbeta med Åbo Akademi. Då vi senare fick  Eschnerska stiftelsen med, kunde vi skrida från tanke till handling, berättar Kauppila.

– Läkare som behärskar svenska är till en stor fördel för alla, inte enbart de tvåspråkiga välfärdsområdena. Genuint tvåspråkiga sakkunniga underlättar ett brett nordiskt samarbete både gällande patientvård och forskning, säger Kauppila.

Svenskspråkig klinisk utbildning kommer att ordnas utöver Åboregionen även på Åland och i Vasaregionen i samarbete med välfärdsområdena.

– Studiernas kliniska fas testas redan under våren när 20 medicine kandidater inleder sin praktik inom internmedicin vid Ålands centralsjukhus. På hösten fortsätter pilotprojektet med praktik inom kirurgi, berättar Janek Frantzén.