Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Tre infrastrukturer där Åbo Akademi ingår får finansiering av Finlands Akademi

Åbo Akademi ingår i tre av elva forskningsinfrastrukturer som får finansiering av Finlands Akademi. Det här är de första delbesluten som Akademin fattar om FIRI 2023-utlysningen.

Med forskningsinfrastruktur avses instrument, apparater, datanät, databaser, material och tjänster som möjliggör forskning, främjar forskningssamarbete och stärker forsknings- och innovationskapacitet och -kunnande. Forskningsinfrastrukturer har mångsidigt genomslag och de utgör ofta kärnan i ett forsknings- och teknologikluster. De forskningsinfrastrukturer där Åbo Akademi ingår som beviljats finansiering i den här omgången är:

Biocenter Finland: Critical Investments in National Life Science Research Infrastructures (Biocenter Finland)
Biocenter Finland betraktas som en förebild för samordning och strategisk användning av finansiella och mänskliga resurser inom hela det vetenskapliga samfundet. Konsortiet får finansiering för kritisk hårdvara och digitala uppgraderingar för sex teknikplattformar som täcker tjänster som exempelvis digital patologi, genöverföring och cellterapi. Verktygen är viktiga investeringar i befintliga forskningsinfrastrukturer för att stödja ett nationellt nätverk av tjänster och ge tillgång till spjutspetsforskning.
Projektet är gemensamt för sex universitet: Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Uleåborgs universitet, Åbo universitet, Tammerfors universitet och Åbo Akademi.

Euro-BioImaging Finland: Finnish Advanced Microscopy Node (Euro-BioImaging Finland: FiAM)
Bio-imaging med avancerade mikroskop är en av de mest använda forskningsmetoderna inom biovetenskap. Metoden används för att studera bland annat cancer, virus och immunsystemet. I Finland tillhandahålls kritiska bioimagingtjänster av Finnish Advanced Microscopy Service Unit (FiAM), som är verksamt i Åbo, Helsingfors och Uleåborg. FiAM leds av Turku BioImaging. Centrets tjänster är av stor betydelse för många finska företag inom hälso- och läkemedelsutvecklingssektorn.
I projektkonsortiet ingår Helsingfors universitet, Uleåborgs universitet, Åbo universitet, och Åbo Akademi.

Finnish Marine Research Infrastructure (FinMaRI)
FINMARI består av ett nätverk av fältstationer, forskningsfartyg, laboratorier, genomströmningsstationer för handelsfartyg, autonoma mätplattformar och en ny generation av automatiserad marin forskningsstation på Utö. FINMARI är en kombination av observations- och experimentell forskning som sammanför konsortiepartnernas specifika expertis. Konsortiet kommer att tillhandahålla en plattform för vetenskaplig forskning och övervakning som syftar till att förstå den flerskaliga temporala och spatiala variabiliteten i marina ekosystem och dess orsaker som en grund för marint bevarande. Projektet kommer särskilt att inriktas på forskning om artdrift, klimatförändringar och föroreningar samt på att utveckla insynen i data och tjänster.
I konsortiet ingår Geologiska forskningscentralen, Helsingfors universitet, Meteorologiska institutet, Naturresursinstitutet, Åbo universitet, Finlands miljöcentral och Åbo Akademi.