Skriv här det du söker efter!

Nationell flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik, PeK (1000+)

Nationell flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik, PeK (1000+)

Tid:

12.6.2020–31.7.2024

Finansiär:

  • Undervisnings- och kulturministeriet

Projektägare:

Åbo Akademi i samarbete med Uleåborgs universitet som koordinerar projektet

Budget:

3 586 667 euro

Övriga projektparter:

  • Uleåborgs universitet
  • Helsingfors universitet
  • Östra-Finlands universitet
  • Jyväskylä universitet
  • Tammerfors universitet
  • Åbo universitet

Åbo Akademis del av budgeten:

386 174 euro (11%)

AKTUELLT

Planeringen av utbildningen har inletts. Många detaljer kommer att klargöras först i planeringsfasen. På denna sida hittar du information om utbildningsprojektet, hur du ansöker om studieplats, det nationella samarbetet och flerformsutbildningen.

INFORMATION OM UTBILDNINGEN

Denna flerformsutbildning är avsedd för de som arbetar inom småbarnspedagogik. Studerande avlägger pedagogie kandidatexamen (PeK). Utbildningen ger behörighet för arbete som lärare inom småbarnspedagogik i småbarnspedagogiken och i förskolan. Utbildningstiden är ungefär två och ett haft år.

Flerformsutbildningens målsättning är att delvis möjliggöra studier samtidigt som man arbetar på daghem och utanför universitetsorterna. I utförandet och planeringen samarbetar alla utbildningar inom småbarnspedagogik vid universitet i Finland. Arrangörer av utbildningen är Helsingfors universitet, Östra-Finlands universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.

Utbildningsprojektet har fått finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet för planeringen och för att verkställa utbildningen från hösten 2021.

BLI STUDERANDE

Till utbildningen söker man under ansökningstiden 17.3– 31.3.2021. Ansökan sker via studieinfo.fi, där hittar ni mer specifik information om antagningsgrunderna, genom att söka på ansökningsmålet 1000+.  I korthet skall den sökande ha minst 9 månaders sammanhållen arbetserfarenhet inom småbarnspedagogik i anställning som barnskötare, barnträdgårdslärare, lärare inom småbarspedagogik eller speciallärare inom småbarnspedagogik. Sökande skall ha avlagt grundstudier 25 sp inom pedagogik eller småbarnspedagogik vid universitet eller via universitetens öppna universitet. Sökande skall därtill före ansökningstidens utgång avklarat a) behörighet för att arbeta som barnskötare, b) annan utbildning på andra stadiet inom social- och hälsovårdsområdet eller c) högskoleutbildning.

VAD BETYDER FLERFORMSUTBILDNING?

I utbildningen utnyttjas närundervisning, nätundervisning och inom småbarnspedagogiken arbetslivsanpassade uppgifter. Därtill innehåller utbildningen handledd praktik. Studierna är möjliga att utföra delvis samtidigt som man arbetar på daghem inom småbarnspedagogiken.

Arbetslivsanpassade uppgifter kan betyda att det inom studierna ges uppgifter som utförs på den egna arbetsplatsen på daghem eller under praktikperioder i barngrupp, som t.ex. förverkligande av bildkonstprojekt eller analys av det egna arbetet i ett mångprofessionellt team.

I studerandes vardag behöver också finnas tid för bland annat distans- och närstudier, grupparbete, läsning och skrivning. Kandidatexamens omfattning är 180 studiepoäng. En studiepoäng omfattar 27 timmar arbete.

Närstudier vid universitetens definierade orter är i medeltal en gång i månaden, 2–3 dagar per tillfälle. Alla studerande ska delta i närstudierna eftersom dessa inte kan ersättas med andra studiesätt. Olika universitet och närstudieorter ger mera information om hur närstudierna förverkligas när planeringen framskrider.

VAD ÄR NATIONELLT SAMARBETE?

Sju universitetsutbildningar inom småbarnspedagogik samarbetar genom att tillsammans planera och dela goda erfarenheter och praxis samt att tillsammans förverkliga delar av studierna. Varje universitet följer dock sin egen studiehandbok med sin studerandegrupp.

Via samarbetspartnernas länkar nedan kan du bekanta dig med varje universitets utbildningsprogram inom småbarnspedagogik.

MERA INFORMATION OM ANSÖKNINGSFÖRFARANDET

När antagningskriterierna är fastställda vid universiteten kommer information om dem att publiceras också på denna sida, uppskattningsvis i oktober–november 2020.

Olika universitet har olika regler om när studiehelheter föråldras. Dessa är det bra att bekanta sig med på förhand. Åbo Akademi har inte en sådan regel.

Om du inte ännu har avlagt grundstudier inom pedagogik eller småbarnspedagogik (25 sp) vilket krävs av sökande till utbildningen, kan du bekanta dig med utbudet via de öppna universiteten. Studierna ska vara avklarade så att intyget över genomförda studier kan lämnas in senast 3.5.2021.

Både i ansökan och i studierna kan det vara till fördel med redan avlagda studier vid universitet.

Vanliga frågor och svar gällande utbildningen hittar du på denna länk.

Kontakta oss

Mia Heikkilä

Biträdande professor (tenure track) 

i småbarnspedagogik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

mia.heikkila@abo.fi

Tfn +358 504633265

Anna Buss

Projektledare 

FPV Gemensamma

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

anna.buss@abo.fi

Tfn +358 503492996