Skriv här det du söker efter!

Havet

Vi har profilerat oss inom Östersjöforskningen länge. Marinbiologin är ett forskningsintensivt ämne som har en stark internationell ställning. ”Havet” är ett av de profilområden inom forskning som 2017 skapats gemensamt med Åbo universitet.

För Åbo Akademis del bygger det vidare på forskning som redan många år gjorts vid ämnena marin- och miljöbiologi, offentlig förvaltning och industriell ekonomi. Målsättningen med profilområdet är att finna lösningar som möjliggör samexistensen av moderna samhällen och havet och som främjar hållbar tillväxt globalt.

Den övergripande ambitionen med profilområdet Havet är att etablera en globalt ledande marin spetsforskningsenhet med fokus på Östersjön och på de nordiska havsområdena, inklusive arktiska marina ekosystem.

Speciellt fokus sätts på utveckling inom marinekologi i kustområden i förhållande till en föränderlig miljö; analys och evaluering av politiska och administrativa institutioners inverkan på Östersjöregionen; utveckling och implementering av hållbara, storskaliga infrastruktursystem, speciellt inom transport och energi samt mångvetenskaplig expertrådgivning till samhälle, beslutsfattare, nationella och internationella expertorgan, NGO’s och affärsliv.

 

Uppdaterad 17.6.2021