Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis årsberättelse 2021

År 2021 var ett händelserikt år. Bland annat togs en ny strategi i bruk i början av året, en ny akademidirektör, ICT- direktör samt planeringschef besattes genom extern rekrytering och Mikael Lindfelt tog över som tf rektor i november. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik flyttade in i nya utrymmen och inledde sin verksamhet i Aurum i samband med höstens terminstart 2021.

Vardagen präglades fortsättningsvis av coronapandemin. Det internationella utbytet var lågt på grund av pandemin, men den internationella verksamheten tog ändå flera steg framåt. Till exempel startade Åbo Akademi ett projekt för att inleda klasslärarutbildning i Sverige och inledde en antagningsprocess till EU-universitetsalliansen CHARM-EU.


Under 2021 avlades 520 lägre högskoleexamina, 545 högre högskoleexamina och 66 doktorsexamina vid Åbo Akademi.


Mortel och mortelstöt.
Under året inleddes äntligen en provisorsutbildning, något Åbo Akademi arbetat hårt för att få rätt att erbjuda.

Utbildning

Det totala antalet sökande till Åbo Akademi uppgick till 4 683 personer, vilket var en ökning med knappt tolv procent från år 2020. Antalet förstahandssökande ökade med knappt 19 procent och uppgick till sammanlagt 2 556.

Ett flertal nya utbildningsprogram startade under 2021, däribland en provisorsutbildning och ett IT-magisterprogram i Vasa. Vid Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi började man planera psykoterapeututbildningar vid Åbo Akademi.


Vid utgången av 2021 hade Åbo Akademi 5465 närvaroanmälda studerande av vilka 4759 var grundämnesstuderande och 706 forskarstuderande.


Forskning

Pandemin var en orsak till att antalet forskningsprojekt vid Åbo Akademi sjönk något under år 2021. Däremot utvecklades de tvärvetenskapliga forskningsprofilerna Havet, Lösningar för hälsa, Minoritetsforskning och Teknologier för en hållbar framtid. Bland annat togs maritim juridik upp som en del av Havet och Läkemedelsutveckling och diagnostik utvecklades så att profilen under det nya namnet Lösningar för hälsa också involverar ämnena hälsovetenskap, psykologi och informationsteknologi.

 

Utsikt från Aurums översta våning, varifrån man bland annat ser domkyrkan.
Aurum togs i bruk till höstens terminstart. Från utrymmena på översta våningen har man utsikt över staden. Foto: Wellu Hämäläinen.

 

Projektet FIRIPO (Finnish Research Infrastructure for Public Opinion) valdes till nationell infrastruktur för opinionsforskning. Projektet finansieras av Finlands Akademi och utförs i samarbete med Åbo universitet och Tammerfors universitet. Bland nya Finlands Akademi-finansierade projekt återfinns bland annat Mobila framtider: Diversitet, förtroende och tvåvägsintegration, som koordineras av Åbo Akademi.


Av Åbo Akademis personal år 2021 var 57,5 procent undervisande och forskande personal. Antalet årsverken i personalen uppgick till sammanlagt 1 132. Vasa övningsskolas andel av årsverken utgjorde 106. Antalet internationella årsverken av personalen utgjorde 134,9.


Ekonomi

Den statliga finansieringen ökade under år 2021 och uppgick till 58,3 miljoner euro, efter att staten vidtagit olika pandemirelaterade åtgärder. Omsättningen steg således till knappt 101 miljoner euro (98,6 miljoner euro år 2020). Åbo Akademis resultat visar dock ett underskott på –1,5 miljoner euro för året 2021.

 

Tre studerande på Agricolagatan på vintern.
Under 2021 vidtogs åtgärder för att förbättra strukturen på och öka arbetslivsrelevansen i utbildningarna, samt stärka handledningen. Resultaten kunde redan samma år skönjas i en markant ökning i antalet kandidatexamina.

Åbo Akademis organisation 2021

Kansler:
Carl G. Gahmberg

Universitetskollegiets ordförande:
Ronald Österbacka, professor

Styrelse:
Thomas Wilhelmsson, kansler emeritus och rektor emeritus (ordförande)
Marita Hilliges, professor (vice ordförande t.o.m. 4.11.2021)
Anna Lindén, företagsledare (vice ordförande fr.o.m. 15.12.2021)
Peter Essen, företagsledare
Yacine Samb, Growth Marketing Manager
Malin Brännback, professor
Janne Elo, universitetslärare
Richard Printz, studerande
Majlen Saarinen, utbildningschef
Patrick Schubert, studerande
Kim Wikström, professor

Rektor:
Moira von Wright (t.o.m. 1.11.2021)
Mikael Lindfelt (fr.o.m. 1.11.2021)

Rektor i Vasa:
Lisbeth Fagerström

Prorektorer:
Mikael Lindfelt, prorektor med ansvar för grundutbildning
Stefan Willför, prorektor med ansvar för forskning

Dekaner:
Peter Nynäs, fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fritjof Sahlström, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Marko Joas, fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Patrik Henelius, fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Akademidirektör:
Heidi Backman (fr.o.m. 1.2.2021)

Överbibliotekarie, Åbo Akademis bibliotek:
Pia Södergård
Yrsa Neuman (fr.o.m. 16.8.2021)

Direktör, Centret för livslångt lärande:
Torbjörn Sandén

Flygbild över Åbo.
Vid inledningen av året tog Åbo Akademi i bruk en ny strategi med fyra fokusområden: Nordens port till Finland, Akademisk kvalitet, Öppna och inspirerande campus och Framtidens arbetsplats.

Uppdaterad 19.5.2022