Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis årsberättelse 2020

Ett exceptionellt år

År 2020 var ett år som kännetecknades av både oväntade utmaningar och intensiv utveckling vid Åbo Akademi och kom långt att präglas av coronapandemin.

Nya former av distanstillvaro, hybridlösningar och nödvändig fysisk närvaro på campus för laboratorie- och smågruppsarbete utvecklades på kort varsel. Flexibilitet och uppfinningsrikedom blev årets honnörsord på långt fler plan än tidigare.

Nya digitala verktyg och en digital vardag fick ett kraftigt uppsving och medförde en ökad digital kompetens bland såväl medarbetare som studerande. Forskning och undervisning men också kafferumsprat och annan social samvaro fann nya former. Den snabba omställning som pandemin tvingade fram innebar förstås en extra belastning som sannolikt kommer att påverka verksamheten under en längre tid framöver. Åbo Akademi visade samtidigt sin styrka som en flexibel organisation med engagerade och omtänksamma medarbetare och studerande.


Under 2020 avlades 501 lägre högskoleexamina, 579 högre högskoleexamina och 48 doktorsexamina vid Åbo Akademi.


Utbildning

Antagningen 2020 var första gången som Åbo Akademi på bred front förverkligade som betygsantagning. På grund av pandemin genomfördes urvalsproven under delvis nya förhållanden, dels i form av digitala urvalsprov på distans och dels i form av urvalsprov på campus med säkerhetsarrangemang.

Trots de utmanande omständigheterna kunde Åbo Akademi glädjas åt ett ökat antal sökande och kunde tack vare undervisnings- och kulturministeriets beslut om tilläggsplatser dessutom anta ett större antal sökande än tidigare år.

Detalj från Academill.
Det internationella magisterprogrammet ”Teaching and Learning” i Vasa väckte stort intresse.

Totalt sökte 3 326 personer till Åbo Akademi 2020. Det var en ökning med 18 procent jämfört med året innan då antalet sökande var drygt 2 800. Antalet förstapreferenssökande var 1 578, vilket var en ökning med 6 procent jämfört med året innan.

Söktrycket var störst till ämnet psykologi med 405 sökande till 20 platser. Flest antal ansökningar riktades till ekonomutbildningen med 903 sökande.

Antalet sökande till Åbo Akademis internationella magisterprogram steg också för tredje året i rad. Det nya utbildningsprogrammet ”Teaching and Learning” väckte stort intresse.

Pandemisituationen medförde en total omställning av undervisningen från olika undervisningsformer på campus till distansundervisning och tidvis hybridmodeller av båda. Förändring och anpassning blev det nya normala.

Behovet av studierådgivning ökade och rådgivningen sökte nya digitala former. Flera initiativ togs också för att stöda studerandenas studieförmåga och välbefinnande i distansstudierna.


Vid utgången av 2020 hade Åbo Akademi totalt 5 364 studerande av vilka 4 641 var grundexamensstuderande och 723 forskarstuderande.


Forskning

Åbo Akademis forskning är internationellt framgångsrik, mångsidig och aktuell, med fyra fokusområden: Havet, Lösningar för hälsa, Minoritetsforskning samt Teknologier för en hållbar framtid.

Under år 2020 utlyste Finlands Akademi nya profileringsmedel. Åbo Akademi klarade sig väl i Finlands Akademis utvärdering av ansökningen och tilldelades sammanlagt 4,4 miljoner euro för de kommande sex åren.

Studerande laborerar i ett laboratorium.
Projektet InFLAMES beviljades finansiering på 5,6 miljoner euro för åren 2020–2024 inom ramarna för Finlands Akademis flaggskeppsprogram.

Åbo Akademis och Åbo universitets gemensamma flagskeppsansökan beviljades också finansiering av Finlands Akademi för åren 2020–2024. Syftet är att identifiera nya mål för medicinsk behandling och utveckla läkemedel i samarbete med företag inom bioteknik-  och läkemedelsbranschen. Forskningsprojektet InFLAMES (Innovation Ecosystem Based on the Immune System) är Åbo Akademis första flaggskeppsprojekt.

Europeiska kommissionen tilldelade Åbo Akademi utmärkelsen HR Excellence in Research Award. Utmärkelsen påvisar att Åbo Akademi är en arbetsgivare som aktivt gått in för att utveckla arbetsförhållandena och rekryteringsprocesserna för forskare i enlighet med riktlinjerna i Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare.

Forskningsinformationssystemet AboCRIS togs i bruk på hösten vilket bidrog till en utvecklad forskningskommunikation.


Av Åbo Akademis personal år 2020 var 58,9 procent undervisande och forskande personal. Antalet årsverken i personalen uppgick till sammanlagt 1 145. Vasa övningsskolas andel av årsverken utgjorde 100. Antalet internationella årsverken av personalen utgjorde 138,1.


Flygbild på Domkyrkan och Tavastgatan.
Den nya situationen skapade grogrund för nya samarbetsformer mellan högskolorna. Avtal om samarbetsstudier undertecknades mellan högskolorna i Åbo med fortsatt utveckling mot nationella samarbetsformer.

 

Åbo Akademis organisation 2020:

Kansler:
Carl G. Gahmberg

Universitetskollegiets ordförande:
Ronald Österbacka, professor

Styrelse:
Thomas Wilhelmsson, kansler emeritus och rektor emeritus (ordförande)
Taru Narvanmaa, styrelseordförande (vice ordförande)
Marita Hilliges, professor
Niklas Nordling, Head of Culture Transformation and Organization Development
Kim Wikström, professor
Elina Pirjatanniemi, professor
Mikaela Björklund, universitetslärare
Majlen Saarinen, utbildningschef
Rasmus Lindqvist, politices studerande (t.o.m. 31.5.2020)
Patrick Schubert, studerande i folkrätt (fr.o.m. 1.6.2020)
Milla Stenström, filosofie studerande

Rektor:
Moira von Wright

Rektor i Vasa:
Lisbeth Fagerström

Prorektorer:
Mikael Lindfelt, prorektor med ansvar för grundutbildning
Stefan Willför, prorektor med ansvar för forskning

Dekaner:
Peter Nynäs, fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fritjof Sahlström, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Marko Joas, fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Patrik Henelius, fakulteten för naturvetenskaper och teknik

Direktör för universitetsservice:
Ulla Achrén

Överbibliotekarie, Åbo Akademis bibliotek:
Pia Södergård

Direktör, Centret för livslångt lärande:
Torbjörn Sandén


Öppna universitetet hade 1 833 studerande och fortbildningarna vid Centret för livslångt lärande nästan 5 771 deltagare i sin verksamhet under 2020.


Trots pandemin kom många nya studerande väl igång med studierna och medeltalet studiepoäng avlagda av dem t.o.m. ökade något under hösten 2020.

 

Uppdaterad 3.11.2021