Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Trots och låg tillit till läkare hänger ihop med misstänksamhet mot vaccin

En ny studie visar att personer som känner lägre tillit till läkare vänder sig oftare till komplementär och alternativ medicin (KAM), det vill säga till behandlingar eller preparat som inte ingår i den vård som erbjuds eller rekommenderas av läkare. Totalt 770 finländska småbarnsföräldrar deltog i studien.

Resultaten från en nyutgiven studie gjord av forskare vid Åbo Akademi, Åbo universitet och University of Bristol visar att personer som brukar reagera med trots på tvång och rekommendationer har en lägre tillit till läkare, och mer negativa attityder till vaccin eller vägrar vaccin för sig själva eller sina barn.

Myndigheternas vaccinrekommendationer och det sociala trycket i vårt samhälle att vaccinera sig, kan väcka trots hos personer som brukar reagera negativt när de känner att de tvingas göra något eller när någon försöker övertala dem, säger Anna Soveri, akademiforskare vid Åbo universitet.

Trotset kan få en att gå emot förväntningarna och göra tvärtemot vad andra gör.

I det här fallet kan motståndet leda till att man förhåller sig skeptisk till läkare, har negativa attityder till vaccin, eller motsätter sig vaccin helt och hållet, säger Soveri.

Användningen av alternativ medicin är ganska vanlig

Resultaten ur studien visade också att trots och låg tillit till läkare hänger ihop med en större sannolikhet att använda KAM. Med KAM avses behandlingar och preparat som inte ingår i den evidensbaserade medicinen, det vill säga behandlingar och preparat vilkas effekt inte tydligt har påvisats genom vedertagna vetenskapliga metoder.

I studien ombads 770 småbarnsföräldrar att från en lista med KAM-alternativ välja dem de under det senaste året använt för att upprätthålla en god hälsa eller behandla sjukdom. Knappt 40 procent av småbarnsföräldrarna uppgav sig använda en eller flera KAM-produkter.

Att använda komplementär och alternativ medicin kan också vara ett sätt att känna att man själv får fatta beslut i frågor som berör ens egen hälsa, säger Soveri.

Hög tillit till läkare

Hälften av småbarnsföräldrarna uppgav sig ha tagit influensavaccin under föregående säsong. Ungefär 75 procent av föräldrarna hade utan att tvivla låtit sina barn få barnvaccin. Ungefär sju procent uppgav att de någon gång har vägrat ta barnvaccin för sitt eller sina barn.

Nästan alla småbarnsföräldrar i studien uppgav sig ha en hög eller ganska hög tillit till läkare.

Till exempel litade nio av tio delvis eller helt och hållet på läkarnas förmåga att ställa korrekta diagnoser och på att läkare har patientens bästa i åtanke när de fattar medicinska beslut, säger Soveri.

Småbarnsföräldrarna som deltog i studien är med i forskningsprojektet FinnBrain vid Åbo universitet.

Studien publicerades i juli i den internationella vetenskapliga tidskriften PLOS ONE: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236527

 

FinnBrain (www.finnbrain.fi) är en födelsekohortstudie med mer än 4000 familjer. Studien påbörjades år 2010 och dess avsikt är att utreda den sammanlagda påverkan av miljö och genetiska faktorer på utvecklingen av barnets hjärna. Utöver enkät- och registerstudier kartlägger FinnBrain genetiska faktorer, beteendemönster och undersöker hormonämnesomsättning, samt utför hjärnavbildningsstudier som ger ny information om faktorer som främjar hälsan under barndomen.

 

VaccAtt – Research project on Vaccine Attitudes: www.vaccineattitudes.fi

 

För mer information, kontakta:
Anna Soveri, PsD, docent, akademiforskare, Institutionen för klinisk medicin, Åbo universitet, anna.soveri@utu.fi