Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ny undervisningsmodell utbildar aktiva medborgare

Hur utbildar man engagerade medborgare? Peter Ehrström, forskningschef i regionalvetenskap, och Marina Lindell, projektforskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi i Vasa, närmade sig frågeställningen genom att låta en grupp studerande delta i en kurs som byggde på metoden Deliberative Walks. Försöket gav mycket positiva resultat.

Deliberative Walks är en modell för deltagande demokrati, utvecklad av Ehrström, och Harri Raisio, universitetslektor vid Vasa universitet, som kombinerar en medborgarjury med en utvecklingspromenad. Metoden är avsedd att tillämpas bland annat i stadsplaneringsfrågor, på ställen där man vill höra olika gruppers synpunkter på hur ett område ska utvecklas.

– En brist med vissa modeller för deltagande demokrati är att de är för teoretiska. Om metoden i huvudsak går ut på att ta del av expertmaterial finns risken att till exempel lågt utbildade personer känner att de befinner sig i underläge. Det är olyckligt eftersom syftet med deltagande demokrati uttryckligen är att alla ska höras, inte bara eliten, förklarar Ehrström.

I den aktuella kursen deltog studerande från olika ämnen, internationella och lokala studerande, kvinnor och män. De fick i uppgift att deliberera om planeringen av området kring Åbo Akademis campus i Vasa och ta fram nya utvecklingsförslag för området.

– Tanken är att personer med olika bakgrund och kunskaper möts, överlägger, kompromissar och tar beslut, och som grupp sedan framför och försvarar de gemensamma ståndpunkterna. Särskilt värdefullt är det att lokala och internationella studerande möts, samarbetar och knyter kontakter över ämnes- och språk- och kulturgränser. Att vara mottaglig för nya intryck, tankar och samarbetsmöjligheter är en synnerligen viktig förmåga i dagens värld, säger Ehrström.

Peter Ehrström och Marina Lindell poserar vid järnvägsspår framför silorna bredvid Academill.
Universiteten kunde ta en aktivare roll när det gäller att skapa och facilitera diskussion kring viktiga långsiktiga politiska frågor, menar Peter Ehrström och Marina Lindell. Bild: Åbo Akademis bildbank / Sofie Furu.

Kursen hade en också pedagogisk aspekt som gick ut på att kombinera olika undervisningsmetoder, platsbaserade och teoretiska, för att stärka deltagarnas lärprocesser.

Kursen inleddes med en rad föreläsningar om bland annat deltagande demokrati, stadsplanering, arkitektur och konst. Därefter följde en två timmar lång utvecklingspromenad kring och i Academill samt på museistranden vid Inre hamnen i Vasa där deltagarna själva fick se och uppleva området och samtidigt träffa aktörer som verkar i området och höra deras synpunkter.

Kursen avslutades med att deltagarna under en hel dag diskuterade idéer för hur området kunde förbättras. Förslagen var många, men delibereringen utmynnade till slut i en konkret resolution med fem konkreta förslag som alla kunde enas om. Förslagen presenterades för lokala beslutsfattare och medier.

Enkäter och intervjuer med deltagarna visade att kursmodellen ökade deras intresse för samhällsengagemang, och förståelse för betydelsen av deltagande demokrati i det politiska beslutsfattandet.

– Vi ska komma ihåg att vi inte bara behöver aktiva medborgare. Många av våra studerande blir också beslutsfattare i framtiden, och det är viktigt att de förstår att det finns verktyg som de här som beslutsfattare kan använda för att involvera medborgare, säger Ehrström.

Kurserfarenheten stärkte också deltagarnas känsla av inklusion, och det stärkte deras självförtroende att föra fram och diskutera sina egna åsikter.

– Genom att lägga till element av platsbaserat lärande och utomhuspedagogik, och inkludera varierande diskussionsformat blir samtalet mer inkluderande och mer tilltalande för personer som vanligtvis kanske inte skulle delta. Avståndet mellan beslutsfattare och medborgare blir mindre, och lärandet mer jämlikt, säger Marina Lindell.

– Det viktigaste syftet är att alla ska känna att deras åsikter är värdefulla. Vissa personer bidrar med mer teoretisk kunskap, andra med mer lokalkännedom, men alla ska känna att de kan erbjuda någonting viktigt, säger Ehrström.

Ehrström arrangerade en liknande kurs i Hamburg 2019. Eftersom försöken var så framgångsrika kommer motsvarande kurser att erbjudas inom ämnet regionalvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa läsåren 2020–2022.

– Universitet kan ha en central och viktig roll i samhällsutvecklingen när det gäller att utbilda medborgare till aktiva samhällsmedborgare. Universiteten kunde också ta en aktivare roll när det gäller att skapa och facilitera diskussion kring viktiga långsiktiga politiska frågor. Genom att erbjuda metoder för samhällsutveckling och medborgardeltagande kan civilsamhället stärkas på flera plan. För att utvecklas som demokratiska medborgare är det viktigt att vi lär oss debattera och diskutera, säger Lindell.

Lindell, Marina & Ehrström, Peter: Deliberative Walks: citizen participation in local‑level planning processes. European Political Science (2020).
Läs artikeln: 
https://doi.org/10.1057/s41304-020-00243-4

 

För mer information, kontakta:

Marina Lindell
Projektforskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi
Tfn +358 46 921 6586
E-post: marina.lindell@abo.fi

Peter Ehrström
Forskningschef i regionalvetenskap med inriktning välfärdsstudier, Åbo Akademi
Tfn +358 50 439 6530
E-post: peter.ehrstrom@abo.fi