Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Åbo Akademi antog ny strategi – bildning, hållbarhet och nordiskt samarbete i blickpunkten

Åbo Akademis styrelse har godkänt en ny strategi för perioden 2021–2030. Strategin formulerar akademins uppdrag, värden och utvecklingsmål för de följande tio åren. Strategin har utformats i samråd med studerande och personal.

Utifrån strategin utformar universitetets ledning, fakulteter och enheter handlingsplaner för att förverkliga och arbeta mot de uppsatta målen. Den nya strategin träder i kraft den 1 januari 2021.

Strategin definierar fyra särskilda fokusområden: 1) Åbo Akademi som Nordens port till Finland, 2) akademisk kvalitet, 3) öppna och inspirerande campus, och 4) Åbo Akademi som framtidens arbetsplats.

Enligt strategin ska Åbo Akademi bland annat öka sin synlighet i Norden och profilera sig som ett aktivt och ansvarstagande universitet som särskilt värnar om en positiv och hållbar utveckling av hela Östersjöregionen.

Akademin ska också präglas av en livskraftig och nyskapande synergi mellan forskning och utbildning.

Lärmiljöerna vid Åbo Akademi ska vara tillgängliga, gränsöverskridande och fungera som mötesplatser för vetenskapliga samtal, kreativitet och samverkan. Akademin ska också vara en internationell arbetsplats som erkänner och använder sig av kunskap och förmågor hos medarbetare och studerande. Jämlikhet, jämställdhet, delaktighet, hälsa, karriärvägar, flexibilitet och ansvar utgör självklara aspekter av studie- och arbetsmiljön vid Åbo Akademi.

Enligt Åbo Akademis vision 2030 har akademin en betydande roll i internationell forskning och utbildning för en sund och hållbar livsmiljö – särskilt i regionen kring Östersjön. Utbildningen vid Åbo Akademi formar etiskt ansvarskännande medborgare, forskare och professionella, medan forskningen bidrar till att lösa omvärldens utmaningar och stöda FN:s hållbarhetsmål.

– I och med den nya strategin höjer Åbo Akademi ambitionsnivån inom forskning och utbildning i syfte att bidra till den globala omställningen och en hållbar utveckling. I strategin markeras också vikten av att skapa öppna och inkluderande lärmiljöer och öka studerandes delaktighet och studieframgång, säger rektor Moira von Wright.

Klicka här för att läsa strategin i sin helhet (pdf). 

För mer information, kontakta:

Rektor Moira von Wright
Tfn +358 50 476 0420
E-post: rektor@abo.fi

Vicerektor Mikael Lindfelt
Tfn +358 50 544 2628
E-post: mikael.lindfelt@abo.fi