Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Flaggskepp inom immunforskning och läkemedelsutveckling finansieras med 5,6 miljoner euro

Forskningsprojektet Innovation Ecosystem Based on the Immune System (InFLAMES) har erhållit omfattande finansiering.

Projektet InFLAMES har beviljats finansiering på 5,6 miljoner euro för åren 2020–2024 inom ramarna för Finlands Akademis flaggskeppsprogram. Flaggskeppet strävar efter att identifiera nya mål för medicinsk behandling och utveckla läkemedel i samarbete med företag inom bioteknik- och läkemedelsbranschen. InFLAMES främjar också diagnostik så att varje patient ska kunna få skräddarsydd behandling.

Detta är första gången Åbo Akademi är del av ett flaggskeppsprogram. Projektet utförs gemensamt av Åbo Akademi och Åbo universitet, som sedan flera år tillbaka samarbetat inom forskningsprofilen Lösningar för hälsa. Åbo universitets andel av finansieringen är knappt 4,7 miljoner euro och Åbo Akademis andel knappt 950 000 euro. Dessutom har Finlands Akademi förberett sig på att finansiera de nya nationella flaggskeppsprojekten med ytterligare 20 miljoner euro under kommande år.

Projektet leds av akademiker Sirpa Jalkanen, professor vid Åbo universitet och prisbelönt forskare inom immunologi, samt expert på företagssamarbete inom läkemedelsbranschen.

– Ett normalt fungerande immunförsvar är livsviktigt för hälsan. Om immunförsvaret är för aktivt drabbas vi av autoimmuna sjukdomar som reumatism, MS eller diabetes. Om immunförsvarets funktion är försvagad kan vi insjukna i cancer eller allvarliga bakterie- eller virusinflammationer, säger Jalkanen.

– Läkemedelsbehandlingar som manipulerar immunförsvaret är effektiva i behandlingen av många sjukdomar, men de fungerar bara på en liten del av patienterna. Därför är det viktigt att identifiera nya mål för läkemedelsutveckling för behandling av akuta och långvariga inflammationssjukdomar.

I Åbo finns ett internationellt sett mycket konkurrenskraftigt forskningsekosystem och långa traditioner inom immunologisk forskning. Det forskningsområde som flaggskeppet InFLAMES är verksamt inom är en styrka vid både Åbo Akademi och Åbo universitet, och omfattar över 300 forskare.

Cecilia Sahlgren, professor i cellbiologi vid Åbo Akademi, är en av de forskare som är centrala inom flaggskeppet InFlames.

– Tack vare finansieringen kommer vi att kunna vidareutveckla det starka ekosystem som finns i Åboregionen och i vilket, utöver universiteten och företag, också till exempel sjukvårdsdistriktet och Turku Science Park ingår. Vi har en stark grundforskning vid universiteten som företagen nu lättare kommer att kunna ta del av, vilket ökar forskningens genomslagskraft i samhället. Finansieringen är betydelsefull för oss och den planerade nationella centret för läkemedelsutveckling kommer att vara en viktig samarbetspartner, säger Sahlgren.

Finlands Akademis flaggskeppsprogram stöder högklassig forskning och det samhälleliga genomslag som forskningen ger upphov till. Flaggskeppen kombinerar tätt samarbete med näringslivet och samhället överlag, anpassningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer. Flaggskeppsprogrammet bidrar till att skapa expertis och hållbara lösningar för framtiden, ta fram lösningar på samhällsutmaningar och främja ekonomisk tillväxt till exempel genom nya affärsmöjligheter.

Projektets webbsida finns på adressen: http://inflames.utu.fi

Länk till Finlands Akademis pressmeddelande om de nya flaggskeppen: https://www.aka.fi/sv/om-oss/aktuellt/pressmeddelanden-och-nyheter/20202/finlands-akademi-valde-fyra-nya-flaggskepp/

 

Mera information:

Sirpa Jalkanen
Akademiker, Åbo universitet
Tfn +358 40 512 5286
E-post: sirpa.jalkanen@utu.fi

Cecilia Sahlgren
Professor i cellbiologi vid Åbo Akademi
Tfn +358 50 300 9680
E-post: cecilia.sahlgren@abo.fi