Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ny forskning ifrågasätter teorin att moraliskt dömande bygger på känsla av äckel

En gemensam forskningsstudie av psykologer från Åbo Akademi och Åbo universitet undersökte om känslor av äckel och avsky påverkar moraliska omdömen, det vill säga om handlingar betraktas som rätt eller fel. Resultaten visade att äckelkänslor inte gör att man uppfattar en neutral handling som oacceptabel.

Föreställ dig följande situation: Lauras man accepterar inte att Laura röker. Ibland röker Laura i hemlighet på jobbet, och talar inte om det för sin man. Handlar Laura moraliskt rätt eller fel, eller är hennes beteende moraliskt neutralt? Hur skulle du bedöma situationen om du samtidigt upplevde en stark känsla av äckel?

Studiens huvudförfattare, docent Jussi Jylkkä förklarar på vilket sätt äckelkänslor hänger ihop med moraliska bedömningar.

– Tidigare forskning har funnit stöd för tanken att till och med en konstgjort framkallad känsla av äckel, till exempel med fisspray från en skämtbutik, kan göra människor mer moraliskt dömande. Det har förklarats av evolutionsteorin, alltså att våra moraliska omdömen skulle bygga på samma mekanism som får oss att undvika patogener som ruttna slaktkroppar eller avföring. Trots att enstaka studier stöder den här hypotesen har en nyligen genomförd metaanalys, en slags statistisk sammanfattning, inte funnit stöd för den här teorin.

I den aktuella forskningsstudien framkallade forskarna äckelkänslor hos försökspersoner genom att låta dem titta på mycket motbjudande bilder eller videor. Därefter fick försökspersonerna bedöma olika handlingar, som till exempel smygrökningen.

– En brist i tidigare studier har varit att försökspersonerna har värderat handlingar som kan betraktas som moraliskt förkastliga även utan att känslor av äckel framkallats. De här studierna kan därför inte svara på frågan huruvida äckelkänslor i sig kan göra att en moraliskt neutral handling uppfattas som förkastlig. Vissa forskare stöder den här ståndpunkten, även om den inte har testats direkt. Vår avsikt har varit att fylla den här luckan. Vi utvecklade exemplen själva, och testade i förväg att de verkligen kan anses moraliskt neutrala, säger Jylkkä.

Den här typen av moralpsykologisk forskning hänför sig till frågan om förhållandet mellan förnuft och känsla. Enligt Jylkkä stöder vissa forskare så kallad sentimentalism, enligt vilken människor gör moraliska bedömningar enbart utgående från känslor. Om så verkligen var fallet skulle det vara meningslöst att försöka påverka människors åsikter och attityder med förnuftsargument – känslomässig retorik skulle fungera bättre. Den studie Jussi Jylkkä och hans team gjorde stödde emellertid inte denna ståndpunkt.

– Vi utförde två studier, den ena med 87 personer och den andra med 510 personer. Vi undersökte dels hypotesen att äckelkänslor förstärker redan fördömande omdömen, och dels hypotesen att äckelkänslor kan göra att en annars neutral handling betraktas som förkastlig. Ingendera hypotesen fick stöd, även om vi lyckades framkalla en tydlig känsla av avsky hos deltagarna.

I studien användes dessutom så kallade Bayesianska statistiska analyser, som visade att äckel med stor sannolikhet inte har någon inverkan på moraliska bedömningar.

Studien visar således att konstgjort framkallat äckel inte direkt leder till moralisk dömande.

– Det kan fortfarande vara så att en persons utseende påverkar hur hans eller hennes handling bedöms. I framtiden finns det skäl att utreda hur samma handling bedöms beroende av personers kön, hudfärg eller attraktivitet. Det är också sannolikt att bedömningar görs mer utgående från känslor om de måste göras snabbt. I vårt experiment fick försökspersonerna bedöma exemplen i lugn och ro, och då handlar folk vanligtvis mer förnuftigt, framhåller Jylkkä.

Studien är publicerad i tidskriften Cognition and Emotion och är fritt tillgänglig. 

För mer information, kontakta:

Jussi Jylkkä, docent i psykologi
+358 50 366 5901
jussi.jylkka@abo.fi