Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer identifierade

Information om ekologiskt betydelsefulla marina undervattensområden vid den finska kusten har för första gången sammanställts i en heltäckande rapport.

Identifieringen av värdefulla områden i havsmiljön är viktig med tanke på ett effektivt skydd och en hållbar användning av havsområdena.

Projektet Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (EMMA) genomfördes i samarbete med omkring 50 experter från över tio olika organisationer och baseras på omfattande mängder data och litteratur.

Målet med satsningen var att ta fram en beskrivning av de viktigaste undervattensmiljöerna till stöd för havsområdesplaneringen. Informationen kan utnyttjas bland annat vid planering av vindkraftverk, fiskodlingar, beviljandet av byggtillstånd eller när man vill utvidga nätverket av skyddsområden.

Åsö öster om Kökar
Åsö öster om Kökar. Åsområdet öster om Kökar är en av de ekologiskt betydelsefulla marina miljöer som ingår i EMMA-rapporten. Foto: ÅlandSeaMap/Björklund

Totalt 87 ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer som sträcker sig från Finska viken till Bottenviken identifierades. Det är områden som är viktiga särskilt för mångfalden av arter och naturtyper och för den hotade och unika natur som finns där. Även områden med rik geologisk mångfald och områden i naturtillstånd finns med.

Forskare från Åbo Akademi var involverade i projektet, särskilt som experter när det gäller de åländska havsområdena.

– I och med att Åbo Akademi har en fältstation på Åland och länge har samarbetat med de åländska myndigheterna kring marin forskningsverksamhet har forskarna i marinbiologi vid Åbo Akademi mycket kunskap om havsmiljön just på Åland, säger Sonja Salovius-Laurén, forskare och medförfattare till EMMA-rapporten.

– Det finns ett stort intresse för Åland och dess unika miljö. Där finns fina områden som anses vara de minst påverkade havsmiljöerna i hela Finland.

Dykare vid strandkanten
ÅlandSeaMap-projektets fältteam karterade undervattensnatur runt Märket, det västligaste landområdet i Finland, sommaren 2019. Foto: ÅlandSeaMap/Cederberg

Åbo Akademi jobbar för tillfället med ett omfattande karteringsprojekt i samarbete med åländska landskapsregeringen. Målsättningen med ÅlandSeaMap, som projektet heter, är att inventera hela den åländska undervattensnaturen och att producera underlag för att möjliggöra en ekosystembaserad förvaltning av de åländska havsområdena.

– Vi har gjort inventeringar redan en sommar och vi har ytterligare tre säsonger framför oss när vi dyker och videofilmar havsbottnen. På basis av det insamlade materialet får vi en bild av var det lönar sig att inrätta eller förstora skyddsområden. Landskapsregeringen har förbundit sig att skydda värdefulla havsområden då dessa har lokaliserats, berättar Henna Rinne, också forskare och medförfattare i EMMA-rapporten.

Föreståndaren för Husö biologiska station, Martin Snickars, samt amanuens Tony Cederberg var också delaktiga i EMMA-processen.

– Det är svårt att förutspå hur våra hav kommer att må om 50 år. Klimatförändringen är ett stort frågetecken. I Östersjön förväntas vattnet bli lite varmare, avrinningen från land beräknas öka med påföljande näringstillförsel, och salthalten kommer att sjunka, vilket blir besvärligt för de marina arterna. Genom att inventera undervattensmiljöerna kan vi bidra med beslutsstödsunderlag för var vi ska skydda värdefulla havsområden, och hur vi kan använda våra hav på ett mera hållbart sätt, säger Salovius-Laurén.

Åbo Akademi har länge profilerat sig inom Östersjöforskning. Profileringsområdet Havet är ett av universitetets tyngdpunktsområden inom forskning. Målsättningen är att finna lösningar som möjliggör samexistensen av moderna samhällen och hav som främjar global hållbar tillväxt.

Mera information:

Klicka här för att läsa EMMA-rapporten.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet om EMMA-processen från Finlands miljöcentral, miljöministeriet, Forststyrelsens naturtjänster, Geologiska forskningscentralen och Naturresursinstitutet.

Klicka här för att läsa mer om profileringsområdet Havet.


Så här kan det se ut när havsforskare arbetar i fält. Åbo Akademis marinbiologer karterar arter i ett blåstångsbälte:

https://youtu.be/O1v63wBReTI