Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis årsberättelse 2018

Åbo Akademis årsberättelse 2018

Rektors hälsning

År 2018 fyllde Åbo Akademi 100 år, ett jubileum vi firade stort under temat ”kunskap igår, idag, imorgon”. På programmet fanns bland annat en doktorspromotion, öppet hus, seminarier, campusguidningar, deltagande i SuomiAreena och en paneldiskussion med president Tarja Halonen som en av deltagarna. Lägg till en jubileumshistorik och en ny jubileumskantat och det klarnar att vi – om jag får säga det själv – hade ett mycket lyckat och mångsidigt jubileumsår. Det lockade såväl personal, studerande, allmänhet, alumner samt samarbetspartners att delta i firandet i både Åbo och Vasa.

Stiftelsen för Åbo Akademi gav Åbo Akademi en uppskattad 100-årsgåva. Den bestod av en donation som säkerställer fortsatt finansiering av den interna spetsforskningen för upp till 1,5 miljoner euro per år i tio års tid under 2019–2028. Dessutom får universitetet 20 000 euro per år i tio års tid för att undervisande personal ska kunna göra studiebesök vid ett annat nordiskt universitet. Vi är mycket tacksamma över denna gåva, som var i linje med universitets vilja att under jubileumsåret rikta blickarna mot framtiden.

Rektor Mikko Hupa leder festprocession
Rektor Mikko Hupa leder festprocession.

Arbetet för Åbo Akademis framtid syntes på många sätt i vardagen. Vår nya styrelse inledde sitt arbete i början av året och valde JD Thomas Wilhelmsson till styrelseordförande och EM Taru Narvanmaa till vice ordförande. Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap, utsågs till ny rektor för Åbo Akademi i Vasa då professor Göran Djupsund gick i pension.

Förnyelsen av Åbo Akademis strategi inleddes under 2018. Som underlag i strategiarbetet utfördes, i samarbete med Demos Helsinki, en omfattande utredning som målar upp visioner och möjliga stigar för hur Åbo Akademi kan öka sin samhällseffekt, s.k. impact.

Nybygget av Aurum, vars huvudanvändare blir Åbo Akademis fakultet för naturvetenskaper och teknik samt Åbo universitets institution för kemi, inleddes på campusområdet i Åbo. Aurum tas i bruk 2021 och är en del av Åbo Akademis och Åbo universitets Scientia Aboensis-samarbete.

Samarbetet med Novia har utvecklats och det nordiska samarbetet har stärkts genom ingående av strategiska samarbetsavtal med Uppsala universitet och Umeå universitet. Åbo Akademi har även undertecknat Magna Charta Universitatum.

Åbo Akademis fokusområden 2018 var internationalisering, digitalisering, kvalitetshantering, marknadsföring och kommunikation samt campusutveckling. En chef för digital utveckling anställdes från årsskiftet med målsättning att i första hand bidra i utvecklingen av digitala metoder i undervisningen. En stor satsning gjordes också på apparatur och verktyg för att möjliggöra en digital miljö.

I början av 2018 lanserades Åbo Akademis nya externa webbplats. Målet med den nya webben är att, i huvudsak, locka studerande och forskare. Webbplatsen har en modern och visuell layout där utbildningarna presenteras på ett intresseväckande sätt. Webben har tagits väl emot bland målgruppen unga potentiella studerande.

Antalet sökande till Åbo Akademis internationella magisterprogram ökade markant år 2018 jämfört med året innan, som var första ansökningsomgången efter beslutet att uppbära terminsavgifter av studerande som kommer utifrån EU och ESS-området. Akademin erbjuder numera, genom extra insats i personalen, i högre grad än tidigare engelskspråkig service åt utländska studerande.

Mikko Hupa
Rektor

ÅA 100
Under 2018 firade vi 100-årsjubileum. Vi har samlat nyheter och händelser under året på en sida. Klicka på bilden för att komma till sidan.

Utbildning 2018

5494 studerande.
Antalet närvaroanmälda grundexamensstuderande var vid utgången av året 4 484, forskarstuderande 636 och utbytesstuderande 374.

1186 examina.
Under året avlades 642 lägre högskoleexamina, 483 högre högskoleexamina och 61 doktorsexamina vid Åbo Akademi.

687 internationella studerande.
Vid utgången av året hade vi 313 närvarande internationella grundexamensstuderande. 374 utbytesperioder inleddes vid Åbo Akademi under året.

214 utresande studerande.
Antalet studerande vid Åbo Akademi som åkte på utbyte under året var 214.

1925 vuxenstuderande
Öppna universitetet hade 1 925 studerande och Centret för livsångt lärande cirka 7 400 deltagare i sin verksamhet.

Klicka här för att läsa mer om vår utbildning under året.

Personal 2018

1116 årsverken sammanlagt
Efter att ha varit sjunkande under ett antal år ökade antalet årsverken något från 1101 (2017) till 1116. Vasa Övningsskolas andel av årsverken utgjorde 99 (2017: 98).

123,6 internationella årsverken
Många anställda har en annan nationalitet än finländsk. De fyra största nationaliteterna utgörs av Indien, Ryssland, Sverige samt Kina.

59,5 % undervisning och forskning
En klar majoritet av personalen är undervisande och forskande personal. 40,5 % är övrig personal.

 

Uppdaterad 3.11.2021