Skriv här det du söker efter!

Hjälp oss rädda Havet – Henna Rinne och Sonja Salovius-Laurén

Hjälp oss rädda Havet – Henna Rinne och Sonja Salovius-Laurén

Henna Rinne och Sonja Salovius-Laurén samarbetar kring frågor som berör marin diversitet och naturskydd. Just nu koncentrerar de sig på att inventera undervattensnaturen och hitta de värdefullaste havsmiljöerna kring Åland.

Henna Rinne och Sonja Salovius-Lauren
Havsforskarna Henna Rinne (t.v) och Sonja Salovius-Lauren.

Henna Rinne och Sonja Salovius-Laurén, ni är forskare i miljö- och marinbiologi. Kan ni berätta vad er gemensamma forskning handlar om?

”Vi samarbetar kring frågor som berör marin diversitet och naturskydd.

Människan nyttjar våra hav allt mera, vilket resulterat i att havsområden idag planeras för att möjliggöra olika typer av verksamheter, undvika konflikter och inte minst för att värna om en välmående natur under ytan.

För att åstadkomma en ekosystembaserad planering av havsområdena, i enlighet med EU:s direktiv om maritim områdesplanering, krävs kunskap om var de viktigaste och mest värdefulla undervattensmiljöerna finns. Detta har vi jobbat med redan i flera år inom det nationella inventeringsprogrammet för den marina undervattensmiljön (VELMU), som också i oktober 2020 vann det prestigefyllda Natura 2000 priset i kategorin bästa projekt för skydd av EU:s natur.

För tillfället koncentrerar vi oss på att inventera undervattensnaturen och hitta de värdefullaste havsmiljöerna kring Åland. Jobbet görs inom ramarna för projektet ÅlandSeaMap som huvudsakligen finansieras av Baltic Sea Conservation Foundation och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Målsättningen är att lyfta fram nya värdefulla områden baserat på en områdesvalsanalys, som tar i beaktande bl.a. utbredningen av viktiga habitat och arter samt olika mänskliga aktiviteter (farleder, vindkraft, fiskodlingar) i havsområdena.

På basis av resultaten har Ålands Landskapsregering förbundit sig att inrätta nya marina skyddsområden i de områden som är lämpligast. Med hjälp av data över förekomster av arter undersöker vi också makroalgssamhällen och hur miljögradienter på olika skalor påverkar deras struktur och funktion.

Under sommaren 2020 har vi också inom VELMU-samarbete fokuserat på att kartera djurmångfalden inom blåstångsbältet längs den finska kusten. Blåstången hör till en av våra viktigaste nyckelarter. Trots att arterna som förekommer i blåstångsbältet är välkända, vet vi ganska lite om geografisk variation i deras antal. Genom att undersöka förekomsten av olika djurarter kan vi också estimera djurens effekter på blåstången i olika havsområden, tex hur mycket de äter av själva algen.

Under 2020-21 engagerar vi allmänheten att ta del av havsforskning inom kampanjen ”Vem äter blåstång”. FD Tiina Salo är också med i projektet, som finansieras av Svenska Kulturfonden. Målet med medborgarforskningsprojektet (citizen science) är att öka dialogen mellan vetenskap och allmänhet och aktivera folk att samla in och rapportera marinbiologisk data. Samtidigt informeras allmänheten om betydelsen av mångfalden under havsytan. Inom projektet produceras en kortfilm om livet i blåstångsbältet i samarbete med DocArt som specialiserat sig på naturdokumentärer.”


Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Havet är också ett aktuellt insamlingsmål vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mer om vår havsforskning och hur du kan bidra.

 

Havet

Du kanske också är intresserad av

Hjälp oss rädda Havet – Per Jonsson och Conny Sjöqvist

Per Jonsson och Conny Sjöqvist vill med sin forskning erbjuda samhället mer detaljerade prognoser om klimatförändringens framtida effekter på marina arters utbredning i Östersjön. Kiselalgen…

Hjälp oss rädda Havet – Ann-Sofie Hermanson

”Inom den samhällsvetenskapliga forskningen försöker vi förstå och förklara politiken, och visa på möjligheterna att tillsammans skydda Östersjön.”

Hjälp oss rädda Havet – Nina Tynkkynen och Henrik Ringbom

Östersjöns förvaltning har ändrat karaktär mycket under de senaste decennierna. Från att tidigare ha lagstiftat främst om utsläpp av specifika ämnen, handlar regleringen idag om…

Hjälp oss rädda Havet – Kent Eriksson

”Det är en stor ära och ett mycket stimulerande arbete att få vara gästprofessor inom havsprofilen. Inom mitt fält, som är det ekonomiska, har vi…

Hjälp oss rädda Havet – Per Jonsson

”Med allt varmare somrar ökar också risken för kraftiga och långvariga algblomningar, i synnerhet i kombination med en fortsatt övergödning. I slutet på århundradet kan…

Hjälp oss rädda Havet – Henrik Ringbom

”Lagstiftningen om marint miljöskydd har ändrat karaktär under de senaste 20 åren. Mycket av dagens regelverk består av allmänna principer som kan tolkas på flera…

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes och Nina Tynkkynen

”Vi samarbetar kring frågor där biologin i havet länkar samman med samhället, vilket är allt som oftast. Till exempel samarbetar vi med att ta fram…

Hjälp oss rädda Havet – Nina Tynkkynen

”Samhällsvetenskaperna behövs som limmet mellan ekologi och ekonomi, för att kunna sammanlänka människans behov och intressen med naturens intressen.”

Hjälp oss rädda Havet – Magnus Hellström

”Målsättningen med projektet Baltic Loop är att identifiera flaskhalsar för transport längs tre transportkorridorer mellan Örebro och St. Petersburg.”

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes

”För att kunna skydda livet i och kring havet, såväl som utnyttja havet på ett hållbart sätt, behöver vi framförallt förstå hur havets ekosystem fungerar…

Hjälp oss rädda Havet – Marko Joas

”Östersjön har genom århundraden varit en bindande länk, inte en avskiljande barriär, för att binda ihop samhällen i våra nordliga trakter.”

Hjälp oss rädda Havet – Kim Wikström

“I vårt forskningsteam inom industriell ekonomi fokuserar vi speciellt på hur man kan minska belastningen på Östersjön med en mer miljövänlig logistik och sjöfart och…

Hjälp oss rädda Havet – Erik Bonsdorff

”Den strategiska profilen Havet växte fram ur ett behov för ÅA att möjliggöra en högklassig mångvetenskaplig satsning på vårt gemensamma hav och på olika frågeställningar…