Skriv här det du söker efter!

Hjälp oss rädda Havet – Henna Rinne och Sonja Salovius-Laurén

Hjälp oss rädda Havet – Henna Rinne och Sonja Salovius-Laurén

Henna Rinne och Sonja Salovius-Laurén samarbetar kring frågor som berör marin diversitet och naturskydd. Just nu koncentrerar de sig på att inventera undervattensnaturen och hitta de värdefullaste havsmiljöerna kring Åland.

Henna Rinne och Sonja Salovius-Lauren
Havsforskarna Henna Rinne (t.v) och Sonja Salovius-Lauren.

Henna Rinne och Sonja Salovius-Laurén, ni är forskare i miljö- och marinbiologi. Kan ni berätta vad er gemensamma forskning handlar om?

”Vi samarbetar kring frågor som berör marin diversitet och naturskydd.

Människan nyttjar våra hav allt mera, vilket resulterat i att havsområden idag planeras för att möjliggöra olika typer av verksamheter, undvika konflikter och inte minst för att värna om en välmående natur under ytan.

För att åstadkomma en ekosystembaserad planering av havsområdena, i enlighet med EU:s direktiv om maritim områdesplanering, krävs kunskap om var de viktigaste och mest värdefulla undervattensmiljöerna finns. Detta har vi jobbat med redan i flera år inom det nationella inventeringsprogrammet för den marina undervattensmiljön (VELMU), som också i oktober 2020 vann det prestigefyllda Natura 2000 priset i kategorin bästa projekt för skydd av EU:s natur.

För tillfället koncentrerar vi oss på att inventera undervattensnaturen och hitta de värdefullaste havsmiljöerna kring Åland. Jobbet görs inom ramarna för projektet ÅlandSeaMap som huvudsakligen finansieras av Baltic Sea Conservation Foundation och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Målsättningen är att lyfta fram nya värdefulla områden baserat på en områdesvalsanalys, som tar i beaktande bl.a. utbredningen av viktiga habitat och arter samt olika mänskliga aktiviteter (farleder, vindkraft, fiskodlingar) i havsområdena.

På basis av resultaten har Ålands Landskapsregering förbundit sig att inrätta nya marina skyddsområden i de områden som är lämpligast. Med hjälp av data över förekomster av arter undersöker vi också makroalgssamhällen och hur miljögradienter på olika skalor påverkar deras struktur och funktion.

Under sommaren 2020 har vi också inom VELMU-samarbete fokuserat på att kartera djurmångfalden inom blåstångsbältet längs den finska kusten. Blåstången hör till en av våra viktigaste nyckelarter. Trots att arterna som förekommer i blåstångsbältet är välkända, vet vi ganska lite om geografisk variation i deras antal. Genom att undersöka förekomsten av olika djurarter kan vi också estimera djurens effekter på blåstången i olika havsområden, tex hur mycket de äter av själva algen.

Under 2020-21 engagerar vi allmänheten att ta del av havsforskning inom kampanjen ”Vem äter blåstång”. FD Tiina Salo är också med i projektet, som finansieras av Svenska Kulturfonden. Målet med medborgarforskningsprojektet (citizen science) är att öka dialogen mellan vetenskap och allmänhet och aktivera folk att samla in och rapportera marinbiologisk data. Samtidigt informeras allmänheten om betydelsen av mångfalden under havsytan. Inom projektet produceras en kortfilm om livet i blåstångsbältet i samarbete med DocArt som specialiserat sig på naturdokumentärer.”


Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Havet är också ett aktuellt insamlingsmål vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mer om vår havsforskning och hur du kan bidra.

 

Havet

Du kanske också är intresserad av