Skriv här det du söker efter!

Hjälp oss rädda Havet – Per Jonsson

Hjälp oss rädda Havet – Per Jonsson

Åbo Akademis strategiska profil Havet söker modeller för havsmiljö, samhälle och ekonomi för att trygga ett fortsatt välmående i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

I vår och sommar presenterar vi våra forskare och låter dem berätta hur deras forskning bidrar till att hjälpa våra hav

Det här tolfte inlägget i serien handlar om Per Jonsson, professor i marin ekologi vid Göteborgs universitet och gästprofessor vid Åbo Akademi inom forskningsprofilen HAVET.

Per Jonsson

Per Jonsson, vad innebär klimatförändringen för Östersjön, och vad betyder kombinationen övergödning och klimatförändring för kustvattnen?

”I den pågående klimatförändringen värms Östersjön upp dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet. På grund av ökad nederbörd förväntas Östersjön också bli mindre salt. Dessa förändringar leder till att marina nyckelarter som blåstång, ålgräs och torsk försvinner från stora delar av Östersjön medan flera sötvattenarter kan expandera, t.ex. vattenväxter och abborre. Nya arter från andra delar av världen kan också etablera sig i ett varmare Östersjön där aktuella exempel är svartmunnad smörbult och lerkrabba som nu är vanliga i Skärgårdshavet.

Med allt varmare somrar ökar också risken för kraftiga och långvariga algblomningar, i synnerhet i kombination med en fortsatt övergödning. I slutet på århundradet kan alltså Östersjöns ekosystem se helt annorlunda ut där mer forskning krävs för att förutsäga om och hur Östersjön kan fortsätta att producera fisk, erbjuda rekreation och bibehålla kulturvärden.

Det finns dock ljuspunkter. Östersjön är ett av de bäst studerade haven, vilket har underlättat avancerad vetenskapsbaserad förvaltning. Det internationella samarbetet kring Östersjöns miljö är också unikt, t.ex. genom Helsingforskommissionen och EU. Flera kraftfulla åtgärder mot övergödning och gifter har givit framgångsrika resultat, t.ex. friskare rovdjur som sälar och havsörn.

Pågående forskning på Åbo Akademi inom HAVET bidrar till viktig kunskap om hur Östersjöns ekosystem nu förändras och hur vi bäst kan förvalta och skydda havsmiljön för att också framtida generationer ska kunna uppleva och uthålligt nyttja Östersjön.”

 

 

Havet är just nu ett aktuellt insamlingsmål vid Åbo Akademi.

Klicka här för att läsa mer om vår havsforskning och hur du kan bidra.

 

Havet

Du kanske också är intresserad av

Hjälp oss rädda Havet – Kent Eriksson

”Det är en stor ära och ett mycket stimulerande arbete att få vara gästprofessor inom havsprofilen. Inom mitt fält, som är det ekonomiska, har vi…

Hjälp oss rädda Havet – Henrik Ringbom

”Lagstiftningen om marint miljöskydd har ändrat karaktär under de senaste 20 åren. Mycket av dagens regelverk består av allmänna principer som kan tolkas på flera…

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes och Nina Tynkkynen

”Vi samarbetar kring frågor där biologin i havet länkar samman med samhället, vilket är allt som oftast. Till exempel samarbetar vi med att ta fram…

Hjälp oss rädda Havet – Nina Tynkkynen

”Samhällsvetenskaperna behövs som limmet mellan ekologi och ekonomi, för att kunna sammanlänka människans behov och intressen med naturens intressen.”

Hjälp oss rädda Havet – Magnus Hellström

”Målsättningen med projektet Baltic Loop är att identifiera flaskhalsar för transport längs tre transportkorridorer mellan Örebro och St. Petersburg.”

Hjälp oss rädda Havet – Anna Törnroos-Remes

”För att kunna skydda livet i och kring havet, såväl som utnyttja havet på ett hållbart sätt, behöver vi framförallt förstå hur havets ekosystem fungerar…

Hjälp oss rädda Havet – Marko Joas

”Östersjön har genom århundraden varit en bindande länk, inte en avskiljande barriär, för att binda ihop samhällen i våra nordliga trakter.”

Hjälp oss rädda Havet – Kim Wikström

“I vårt forskningsteam inom industriell ekonomi fokuserar vi speciellt på hur man kan minska belastningen på Östersjön med en mer miljövänlig logistik och sjöfart och…

Hjälp oss rädda Havet – Erik Bonsdorff

”Den strategiska profilen Havet växte fram ur ett behov för ÅA att möjliggöra en högklassig mångvetenskaplig satsning på vårt gemensamma hav och på olika frågeställningar…