Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis gemensamma urvalsprov

Åbo Akademis gemensamma urvalsprov

På den här sidan hittar du all nödvändig information om Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.
Den här sidans information har uppdaterats 24.11.2021 med information om vilka ansökningsmål som ingår.

 

[ Ansökningsmål | Våren 2021 | Vad ska jag ha med mig? | Urvalsprovets innehåll och poängsättning | Poänguträkning | Tidigare prov ]

 

I och med reformen av antagningen till universiteten år 2020 förnyades också urvalsproven. Då en majoritet i regel antas genom studentexamensbetyg och således inte går på urvalsprov har urvalsprovens roll förändrats. För att underlätta för sökande skapades därför ett nytt, gemensamt urvalsprov för merparten av ansökningsmålen vid Åbo Akademi som inte hade nationella urvalsprovssamarbeten från tidigare. Provet, Åbo Akademis gemensamma urvalsprov, har ingen förhandslitteratur och syftar istället till att mäta mer allmänna färdigheter för att bättre återspegla studentexamens roll.

 

Ansökningsmål i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov

Följande utbildningar ingår i ÅA:s gemensamma urvalsprov:

Våren 2021

Delgivning av provsvar

Du kommer åt provsvaren och poängsättningen för Åbo Akademis gemensamma urvalsprov via tjänsten Urvalsprovspoängen. Urvalsprovspoäng-tjänsten öppnas 12.7.2021. Observera att poängsättningen i tjänsten är enligt modell 1, och poängen viktas först i Studieinfo enligt de ansökningsmål du ansökt till.

 1. Gå till sidan https://tulokset.korkeakouluun.fi. (Tjänsten öppnas 12.7.2021)
 2. Logga in i urvalsprovssystemet med hjälp av stark autentisering via tjänsten Suomi.fi. Det vanligaste sättet att identifiera sig är att logga in med sina nätbankskoder.

 

OBS! På grund av tekniska problem har sökande fått flera meddelanden gällande identifieraren (QR-koden). Bara sökande som i samband med ansökan i mars har anmält sig till urvalsprovet kan delta, men även icke-anmälda fick felaktigt ett mejl med identifieraren som saknade information.

Om du har fått ett mejl med rubriken ”Ankomstanvisningar för Åbo Akademis gemensamma urvalsprov 7.6” på måndag 31.5.2021 kring kl. 19-20 från studentservice@abo.fi, är du anmäld och den QR-kod du har fått är giltig. Följ ankomstanvisningarna du fått per mejl om din personliga samlingsplats och tid. Om du inte har fått ett mejl med ankomstanvisningar som innehåller din personliga samlingsplats och tid är du inte anmäld och kan inte delta. Vid oklarheter, kontakta studinfo@abo.fi.

Urvalsprovet hålls den 7.6.2021 i Åbo, Vasa och Mariehamn kl. 10.00–12.00. Anmälan till urvalsprovet sker i samband med ansökan till ansökningsmålen i Studieinfo. För att kunna delta i urvalsprovet behöver du ha anmält dig till provet i samband med ansökan (det är också möjligt att välja att du inte deltar i urvalsprovet i ansökningsblanketten).

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Om du kommer till fel urvalsprovstillfälle får du inte utföra urvalsprovet. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon.

På grund av säkerhetsarrangemangen kommer provet att skrivas på flera adresser på campus i Åbo och Vasa. Du som anmält dig till urvalsprovet får den 31 maj ett e-postmeddelande med ankomstanvisningar.

Ankomstanvisningarna innehåller den adress du ska komma till och vilken din personliga ankomsttid är. Närmare information om platsen för provet meddelas dig per e-post senast en vecka före provet. Informationen skickas till den e-postadress du har uppgett i samband med din ansökan i Studieinfo. Om du senast två vardagar före provet inte fått e-postmeddelandet, kontrollera skräpkorgen och att din e-post inte har slut på utrymme. Om du inte hittar e-postmeddelandet, var i kontakt med utbildningsservice (studinfo@abo.fi).

Orten du skriver provet på är den du har angett i din ansökan i Studieinfo. Om du är osäker på vilken ort du valt kan du kontrollera din ansökan genom att logga in i MinStudieinfo.

Försenade sökande får INTE delta i urvalsprovet.

Urvalsprovsarrangemangen bygger på att alla agerar ansvarsfullt. Om du har frågor gällande arrangemangen eller oroar dig för riskerna, se Unifis information på sidorna säkerhetsanvisningar för sökande och vanliga frågor om urvalsproven.

Vad ska jag ha med mig?

Till urvalsprovet ska du ha följande saker med dig:

 • Ett bildförsett identitetsbevis. (T.ex. körkort duger också). Utan identitetsbevis får du inte delta i provet.
 • Bärbar dator och strömsladd (se nedan för tekniska krav).
 • Ansiktsmask (vid behov får du en mask av övervakarna på urvalsprovet). Kom också ihåg att ta med reservmasker.
 • ”Identifieraren” – QR-kod som skickats ut per e-post och sms. Länk till identifieraren hittas också i din ansökan i MinStudieinfo.

Du får därtill ha med dig följande:

 • Avstängd mobiltelefon.
 • Något att skriva med för att göra anteckningar (anteckningspapper finns till förfogande).
 • En korkförsedd dryckesflaska.
 • Läkemedel som du eventuellt behöver under provet. Läkemedlen ska vara uttagna ur sin originalförpackning, gäller inte tablettkarta. Visa upp läkemedlen för övervakaren när du går in i salen.
 • Det är tillåtet att använda engångshandskar.
 • Öronproppar för engångsbruk. Du får ha med dig engångsöronproppar, men öronpropparna ska vara i en oöppnad förpackning. Observera att du nödvändigtvis inte hör alla instruktioner om du använder öronproppar.
 • Trådbunden datormus (ej trådlös).

Du får inte ha med dig övriga saker som inte nämns i ovanstående listor, däribland exempelvis:

 • Apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. mus, tangentbord, aktivitetsarmband o.dyl.
 • Egen kalkylator. I provsystemet finns en inbyggd kalkylator för det delområde det kan behövas för.
 • Egen klocka, gäller både smartklocka, aktivitetsarmband och vanlig klocka. Det finns en klocka i varje provsal och provsystemet visar också hur mycket tid du har kvar.
 • Eget papper för anteckningar. På varje plats finns anteckningspapper till förfogande för den som behöver det.
 • Användande av snus och tuggummi.
 • Egna näsdukar. Näsdukar finns tillgängliga i urvalsprovssalen.
 • Hörlurar.

Tekniska krav på utrustning och nät

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Se närmare anvisningar om hur du tar tilläggen ur bruk i Firefox och Chrome: Så här tar du tillägg ur bruk i webbläsaren (PDF)

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem:

 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Vi rekommenderar inte att utföra urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet.

Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till urvalsprovet.

Urvalsprovets innehåll och poängsättning

Urvalsprovet består av flervalsfrågor indelade i sex delområden. Urvalsprovet kan ge maximalt 180 poäng — rätt svar ger poäng, fel svar ger minuspoäng och obesvarade uppgifter ger noll poäng. Olika ansökningsmål viktar urvalsprovet på olika sätt — se tabellen nedan för viktningen. Antalet poäng du kan få per uppgift beror på viktningen och antalet uppgifter inom delområdet, poängen fördelas alltså jämnt inom området per antalet uppgifter (se exemplet nedanför).

Område 1: Käll­kritik Område 2: Etik Område 3: Idé­historia Område 4: Språk­känsla Område 5: Text­förståelse Område 6: Matematik, logik, statistik och problem­­lösning
Modell 1 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 %
Modell 2 13,33 % 13,33 % 13,33 % 13,33 % 13,33 % 33,33 %
Modell 3 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 50,00 %

Ansökningsmålen i gemensam antagning våren 2021 använder följande poängmodeller:

Modell 1

 • Hälsovetenskaper
 • Kultur, historia och filosofi
 • Rättsnotarie
 • Samhällsvetenskaper i Vasa
 • Samhällsvetenskaper i Åbo
 • Svenska språket
 • Teologi
 • Tyska språket och litteraturen

Modell 2

 • Logopedi
 • Naturvetenskaper (geologi)
 • Socialvetenskaper

Modell 3

 • Biovetenskaper
 • Psykologi
 • Naturvetenskaper (matematik, fysik, kemi)

Poänguträkning

Om du sökt till ansökningsmål som räknar poäng enligt olika modeller så är en uppgift värd olika mycket poäng. Samma provresultat ger alltså olika poäng för olika ansökningsmål.

Hur mycket en enskild uppgift är värd räknas ut enligt följande: Provet ger maximalt 180 poäng i sin helhet. Provets ursprungspoäng följer modell 1, så varje delområde utgör 16,67 % av poängen, eller en sjättedel av 180 poäng, vilket innebär att ett delområde är värt 180/6 = 30 poäng. Då antalet uppgifter per delområde varierar, varierar också poängen per delområde. De 30 poängen fördelas jämnt per antalet uppgifter. T.ex. om ett delområde har 8 uppgifter är en uppgift således värd 30/8 poäng, d.v.s. 3,75 poäng. Notera dock att eftersom poäng per uppgift enbart kan ges med upp till två decimaler, kan det förekomma fall där en avrundning lett till att ett delområde inte ger fulla 30,00 poäng, utan några decimaler lägre.

För att konvertera poängen från modell 1 till modell 2 eller 3 görs det enligt följande: Målprocenten dividerat med ursprungsprocenten ger en koefficient, som poängen multipliceras med. För modell 2 är koefficienten 0,8 (13,33 % = 2/15, 16,67 % = 1/6 => (2/15) / (1/6) = 0,8) och för modell 3 är koefficienten 0,6 (10,00 % = 1/10, 16.67 % = 1/6 => (1/10) / (1/6) = 0,6).

Det här innebär att t.ex. då en uppgift var värd 3,75 poäng enligt modell 1, blir en uppgiften värd 3,75 * 0,8 = 3,00 poäng i modell 2 och 3,75 * 0,6 = 2,25 poäng i modell 3. Notera att koefficienten är den samma för alla delområden förutom delområde 6, som är värt mer i modell 2 och modell 3.

Att svara fel ger minuspoäng, hälften av antalet möjliga poäng (men med två decimalers noggrannhet), d.v.s. enligt ovanstående exempel: 3,75 * -0,5 = -1,875, avrundat till -1,87.

Tidigare prov

 • Provet våren 2021: 7.6.2021
  • Provet 2021 med facit [PDF]
 • Provet våren 2020 – Notera att provet på grund av de rådande omständigheterna ordnades i två skeden.
  • Provet i skede ett, med facit [PDF]
  • Provet i skede två, med facit [PDF]

Uppdaterad 24.11.2021