Skriv här det du söker efter!

Åbo Akademis gemensamma urvalsprov

Åbo Akademis gemensamma urvalsprov

På den här sidan hittar du all nödvändig information om Åbo Akademis gemensamma urvalsprov.
Den här sidans information har uppdaterats 31.03.2021.

 

[ Ansökningsmål | Våren 2021Urvalsprovets innehåll och poängsättning | Poänguträkning | Tidigare prov ]

 

I och med reformen av antagningen till universiteten år 2020 förnyades också urvalsproven. Då en majoritet i regel antas genom studentexamensbetyg och således inte går på urvalsprov har urvalsprovens roll förändrats. För att underlätta för sökande skapades därför ett nytt, gemensamt urvalsprov för merparten av ansökningsmålen vid Åbo Akademi som inte hade nationella urvalsprovssamarbeten från tidigare. Provet, Åbo Akademis gemensamma urvalsprov, har ingen förhandslitteratur och syftar istället till att mäta mer allmänna färdigheter för att bättre återspegla studentexamens roll.

 

Ansökningsmål i Åbo Akademis gemensamma urvalsprov

Följande utbildningar ingår i ÅA:s gemensamma urvalsprov:

Våren 2021

Urvalsprovet hålls den 7.6.2021 i Åbo, Vasa och Mariehamn kl. 10.00–12.00. Anmälan till urvalsprovet sker i samband med ansökan till ansökningsmålen i Studieinfo. För att kunna delta i urvalsprovet behöver du ha anmält dig till provet i samband med ansökan (det är också möjligt att välja att du inte deltar i urvalsprovet i ansökningsblanketten). Se säkerhetsanvisningar för sökande och vanliga frågor om urvalsproven.

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Om du kommer till fel urvalsprovstillfälle får du inte utföra urvalsprovet. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Ladda batteriet på din dator fullt inför urvalsprovet. Ta med dig en strömkabel så att du vid behov kan ladda din dator. Urvalsprovet kan inte utföras på en pekplatta eller en telefon.

I samband med anmälan anger sökande vilken ort de vill skriva provet på. På grund av säkerhetsarrangemangen kommer provet att skrivas på flera adresser på campus i Åbo och Vasa. Närmare information om platsen för provet meddelas dig per sms och e-post senast en vecka före provet. Anvisningar för hur du tar dig till provet publiceras på den här sidan före urvalsprovet.

Krav på utrustning och nät

I första hand är det bruket av en lämplig webbläsare som avgör om urvalsprovet fungerar eller ej.

Vi rekommenderar användning av uppdaterade versioner av följande webbläsare:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Du måste ha aktiverat JavaScript och tillåtit cookies i din webbläsare. Olika tillägg i webbläsaren kan förhindra inloggningen. Vi rekommenderar att du avlägsnar dem eller tar dem ur bruk innan du loggar in till provet. Se närmare anvisningar om hur du tar tilläggen ur bruk i Firefox och Chrome: Så här tar du tillägg ur bruk i webbläsaren (PDF)

Vi rekommenderar följande operativsystem eller nyare versioner av dem:

 • Windows 10
 • macOS 10.14
 • Ubuntu Linux 18.04 LTS

Vi rekommenderar inte att utföra urvalsprovet på en Chromebook-dator på grund av kompatibilitetsproblem mellan Googles operativsystem Chrome OS och urvalsprovssystemet.

Till utrymmet där urvalsprovet skrivs får du ta med dig en bärbar dator och en avstängd mobiltelefon. Du får inte ta med en egen kalkylator. I provsystemet finns en digital kalkylator till förfogande för område 6. Du får ta med egen penna, då det för vissa uppgifter i område 6 kan underlätta att göra anteckningar. Papper för anteckningar ska inte tas med, utan finns till förfogande vid sittplatsen. Du får inte heller ta med några apparater som använder trådlös uppkoppling, t.ex. mus, tangentbord, smartklocka eller aktivitetsarmband som använder Bluetooth, in i provutrymmet. Vid behov kan du ta med dig en separat trådbunden mus.

Du får inte ta med något sekretessfilter för datorskärmen till urvalsprovet.

Urvalsprovets innehåll och poängsättning

Urvalsprovet består av flervalsfrågor indelade i sex delområden. Urvalsprovet kan ge maximalt 180 poäng — rätt svar ger poäng, fel svar ger minuspoäng och obesvarade uppgifter ger noll poäng. Olika ansökningsmål viktar urvalsprovet på olika sätt — se tabellen nedan för viktningen. Antalet poäng du kan få per uppgift beror på viktningen och antalet uppgifter inom delområdet, poängen fördelas alltså jämnt inom området per antalet uppgifter (se exemplet nedanför).

Område 1: Käll­kritik Område 2: Etik Område 3: Idé­historia Område 4: Språk­känsla Område 5: Text­förståelse Område 6: Matematik, logik, statistik och problem­­lösning
Modell 1 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 %
Modell 2 13,33 % 13,33 % 13,33 % 13,33 % 13,33 % 33,33 %
Modell 3 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 50,00 %

Ansökningsmålen i gemensam antagning våren 2021 använder följande poängmodeller:

Modell 1

 • Hälsovetenskaper
 • Kultur, historia och filosofi
 • Rättsnotarie
 • Samhällsvetenskaper i Vasa
 • Samhällsvetenskaper i Åbo
 • Svenska språket
 • Teologi
 • Tyska språket och litteraturen

Modell 2

 • Logopedi
 • Naturvetenskaper (geologi)
 • Socialvetenskaper

Modell 3

 • Biovetenskaper
 • Psykologi
 • Naturvetenskaper (matematik, fysik, kemi)

Poänguträkning

Om du sökt till ansökningsmål som räknar poäng enligt olika modeller så är en uppgift värd olika mycket poäng. Samma provresultat ger alltså olika poäng för olika ansökningsmål.

Hur mycket en enskild uppgift är värd räknas ut enligt följande: Provet ger maximalt 180 poäng i sin helhet. Provets ursprungspoäng följer modell 1, så varje delområde utgör 16,67 % av poängen, eller en sjättedel av 180 poäng, vilket innebär att ett delområde är värt 180/6 = 30 poäng. Då antalet uppgifter per delområde varierar, varierar också poängen per delområde. De 30 poängen fördelas jämnt per antalet uppgifter. T.ex. om ett delområde har 8 uppgifter är en uppgift således värd 30/8 poäng, d.v.s. 3,75 poäng. Notera dock att eftersom poäng per uppgift enbart kan ges med upp till två decimaler, kan det förekomma fall där en avrundning lett till att ett delområde inte ger fulla 30,00 poäng, utan några decimaler lägre.

För att konvertera poängen från modell 1 till modell 2 eller 3 görs det enligt följande: Målprocenten dividerat med ursprungsprocenten ger en koefficient, som poängen multipliceras med. För modell 2 är koefficienten 0,8 (13,33 % = 2/15, 16,67 % = 1/6 => (2/15) / (1/6) = 0,8) och för modell 3 är koefficienten 0,6 (10,00 % = 1/10, 16.67 % = 1/6 => (1/10) / (1/6) = 0,6).

Det här innebär att t.ex. då en uppgift var värd 3,75 poäng enligt modell 1, blir en uppgiften värd 3,75 * 0,8 = 3,00 poäng i modell 2 och 3,75 * 0,6 = 2,25 poäng i modell 3. Notera att koefficienten är den samma för alla delområden förutom delområde 6, som är värt mer i modell 2 och modell 3.

Att svara fel ger minuspoäng, hälften av antalet möjliga poäng (men med två decimalers noggrannhet), d.v.s. enligt ovanstående exempel: 3,75 * -0,5 = -1,875, avrundat till -1,87.

Tidigare prov

Uppdaterad 31.3.2021