Skriv här det du söker efter!

ÅA:s gemensamma urvalsprov

ÅA:s gemensamma urvalsprov

På den här sidan hittar du all nödvändig information om ÅA:s gemensamma urvalsprov.
Den här sidans information har uppdaterats 09.07.2020 med precisering om poänguträkningen.

 

[ Ansökningsmål | Urvalsprovens skeden | Skede ett | Skede två | Urvalsprovets innehåll och poängsättning | Poänguträkning | Urvalsprovets slutresultat ]

 

OBS! Detta är den uppdaterade informationen som gäller ÅA:s gemensamma urvalsprov. Informationen har uppdaterats 30.4.2020. Den gamla informationen hittar du på sidan ÅA:s gemensamma urvalsprov (ursprunglig information).

De finländska universiteten har konstaterat att det på grund av coronavirussituationen inte är tryggt att ordna urvalsprov på traditionellt sätt. I och med detta befinner vi oss i en situation där vi måste göra ändringar i antagningskriterierna 2020 även om ansökningstiden redan gått ut. För information om förändringarna i antagningen 2020 per ansökningsmål, se sidan Förändrade kriterier i antagningen 2020.

Ansökningsmål i ÅA:s gemensamma urvalsprov

Följande utbildningar ingår i ÅA:s gemensamma urvalsprov:

 • Biovetenskaper
 • Hälsovetenskaper
 • Kultur, historia och filosofi
 • Logopedi
 • Naturvetenskaper
 • Psykologi (OBS! Psykologins skede två är psykologins lämplighetsbedömning och alltså ett separat andra skede från de övriga.)
 • Rättsnotarie
 • Samhällsvetenskaper i Vasa
 • Samhällsvetenskaper i Åbo
 • Socialvetenskaper
 • Teologi

Notera alltså att utöver de utbildningar som ursprungligen angetts har logopedi och psykologi kommit till.

Urvalsprovets skeden

ÅA:s gemensamma urvalsprov består av två skeden:

Skede ett är ett gallrande digitalt urvalsprov på distans. Du som anmält dig till urvalsprovet i någon av utbildningarna som finns listade ovan (gäller också psykologi och logopedi) deltar alltså i ÅA-provets första skede. I det första skedet deltar alltså alla som anmält sig till urvalsprovet. Urvalsprovet har ingen förhandslitteratur och kräver inga förberedelser.

Skede två är ett urvalsprov i mindre skala för att avgöra vem som blir antagen av dem som gallrats fram. Du deltar bara i skede två om din framgång i skede ett är sådant att du blir kallad till skede två. Till skede två kallas minst två gånger antalet platser (med beaktning av preferenser). Urvalsprovet har ingen förhandslitteratur och kräver inga förberedelser. OBS! Ansökningsmålet psykologi har ett eget andra skede.

Skede ett – 1.6.2020

Urvalsprovet hålls den 1.6.2020 och börjar kl. 12.00. Tid att skriva provet är maximalt två timmar.

Urvalsprovet

Du hittar urvalsprovets uppgifter här (rätt svar markerade med fetstil).

Steg för steg

På sidan Anvisningar för användningen av urvalsprovsystemen finns en steg för steg -guide för hur du loggar in. Läs guiden i god tid före urvalsprovet börjar.

Utrustning

Urvalsprovet ordnas på distans i YH-provsystemet och består av flervalsfrågor. För att göra provet behöver varje sökande en dator med internetuppkoppling. Provet kan inte utföras på en telefon eller pekplatta, läs mer om de tekniska kraven på Studieinfos sida om YH-provsystemet. Vid tekniska problem, börja med att pröva en annan webbläsare. Om de tekniska problemen kvarstår, kontakta studentexpeditionen, antingen på studinfo@abo.fi eller genom att ringa +358 2 215 4169.

Därtill behöver sökande ha följande utrustning: en mikrofon, högtalare och kamera (antingen som datorns inbyggda utrustning, kringutrustning ansluten till datorn eller i form av en smarttelefon). Det här för att vi vid behov kan behöva kolla upp någonting, men utrustningen behövs inte (och får inte användas) till att göra själva provet, utan bara ifall vi tar kontakt och ger anvisningar om det. Du ska alltså inte ha på kamera eller mikrofon ifall vi inte uttryckligen ber dig om det.

Sökande ansvarar själva för att all utrustning fungerar.

Provet görs självständigt och utan hjälpmedel eller annan utrustning. Självständigt betyder alltså att ingen annan än du själv får delta i provets utförande. Du får inte använda en egen kalkylator, men provsystemets funktionsräknare finns till förfogande i de delområden det behövs. Du får inte besöka andra webbsidor eller ha andra program öppna under den tid du utför provet.

Den enda utrustning du får ha framme är dator med internetuppkoppling, samt papper och penna för att göra anteckningar. Du får inte använda din telefon under provet (även ifall du använder den för att uppfylla kraven ovan om mikrofon, högtalare och kamera), utan den får bara användas under provet för att svara ifall vi ringer upp, eller för att ringa Studentexpeditionen i problemsituationer (+358 2 215 4169). Ifall vi ringer upp, gör vi det från numret +358 2 215 4004. Se till att din telefonnummer i Studieinfo är korrekt.

Om sökande bryter mot de instruktioner som ges i fråga om självständigt arbete samt hjälpmedel är det fråga om fusk. Om fusk misstänks kan Åbo Akademi efter urvalsprovet be sökanden om en tilläggsutredning av sökandens svar (Förvaltningslagen 434/2003 31 §). Om det framkommer att sökande har fuskat underkänns urvalsprovsprestationen (Förvaltningslagen 50 §). Om studierätten har erhållits genom fusk kan den dras in också efter att studieplatsen har mottagits.

 

Vem ska delta?

I urvalsprovets första skede deltar alla som anmält sig till det ursprungliga urvalsprovet, samt de som anmält sig till urvalsprov i psykologi eller logopedi. Provet är ett och samma för alla ansökningsmål som ingår i urvalsprovssamarbetet (se listan ovan) — du skriver alltså ett prov som är giltigt för alla ansökningsmålen.

Det första skedet är ett gallrande urvalsprov på distans — bara en del av de som sökt blir kallade till skede två (minst två gånger antalet platser som antas på basis av urvalsprov, beaktat preferenser).

Skede två – 11.6.2020

Det andra skedet genomförs som ett fysiskt urvalsprov med flervalsfrågor på campus i Åbo och Vasa. Urvalsprovet ordnas 11.6.2020 och börjar kl. 10.00 och beräknas ta maximalt två timmar.

Se information om det andra skedet på den separata webbsidan.

Urvalsprovets innehåll och poängsättning

Urvalsprovet består av flervalsfrågor indelade i sex delområden. Den här informationen gäller både skede ett och skede två. Vartdera urvalsprovet kan ge maximalt 180 poäng — rätt svar ger poäng, fel svar ger minuspoäng och obesvarade uppgifter ger noll poäng. Olika ansökningsmål viktar urvalsprovet på olika sätt — se tabellen nedan för viktningen. Antalet poäng du kan få per uppgift beror på viktningen och antalet uppgifter inom delområdet, poängen fördelas alltså jämnt inom området per antalet uppgifter (se exemplet nedanför).

Område 1: Käll­kritik Område 2: Etik Område 3: Idé­historia Område 4: Språk­känsla Område 5: Text­förståelse Område 6: Matematik, logik, statistik och problem­­lösning
Modell 1 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 %
Modell 2 13,33 % 13,33 % 13,33 % 13,33 % 13,33 % 33,33 %
Modell 3 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 50,00 %

 

Modell 1 används av följande ansökningsmål:

 • Hälsovetenskaper
 • Kultur, historia och filosofi
 • Rättsnotarie
 • Samhällsvetenskaper i Vasa
 • Samhällsvetenskaper i Åbo
 • Teologi

Modell 2 används av följande ansökningsmål:

 • Logopedi
 • Naturvetenskaper (ansökningsmålet för geologi)
 • Socialvetenskaper

Modell 3 används av följande ansökningsmål:

 • Biovetenskaper
 • Naturvetenskaper (ansökningsmålet för matematik, fysik och kemi)
 • Psykologi

Poänguträkning

Om du sökt till ansökningsmål som räknar poäng enligt olika modeller så är en uppgift värd olika mycket poäng. Samma provresultat ger alltså olika poäng för olika ansökningsmål. Följ listan ovan för att se vilket av de ansökningsmål du sökt in till som följer vilken modell.

Hur mycket en enskild uppgift är värd räknas ut enligt följande: Provet ger maximalt 180 poäng i sin helhet. Provets ursprungspoäng följer modell 1, så varje delområde utgör 16,67 % av poängen, eller en sjättedel av 180 poäng, vilket innebär att ett delområde är värt 180/6 = 30 poäng. Då antalet uppgifter per delområde varierar, varierar också poängen per delområde. De 30 poängen fördelas jämnt per antalet uppgifter. T.ex. har delområde 2 (Etik) 8 uppgifter i skede 1. En uppgift är således värd 30/8 poäng, d.v.s. 3,75 poäng.

För att konvertera poängen från modell 1 till modell 2 eller 3 görs det enligt följande: Målprocenten dividerat med ursprungsprocenten ger en koefficient, som poängen multipliceras med. För modell 2 är koefficienten 0,8 (13,33 % = 2/15, 16,67 % = 1/6 => (2/15) / (1/6) = 0,8) och för modell 3 är koefficienten 0,6 (10,00 % = 1/10, 16.67 % = 1/6 => (1/10) / (1/6) = 0,6).

Det här innebär att t.ex. för delområde 2 där en uppgift var värd 3,75 poäng enligt modell 1, blir en uppgiften värd 3,75 * 0,8 = 3,00 poäng i modell 2 och 3,75 * 0,6 = 2,25 poäng i modell 3. Notera att koefficienten är den samma för alla delområden förutom delområde 6, som är värt mer i modell 2 och modell 3.

Att svara fel ger minuspoäng, hälften av antalet möjliga poäng (men med två decimalers noggrannhet), d.v.s. enligt ovanstående exempel: 3,75 * -0,5 = -1,875, avrundat till -1,87.

Det här ger följande poängtabeller per uppgift (poäng för fel svar angivet inom parentes):

Skede ett

Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6
Modell 1 3,00 (-1,50) 3,75 (-1,87) 3,75 (-1,87) 1,50 (-0,75) 3,75 (-1,87) 1,50 (-0,75)
Modell 2 2,40 (-1,20) 3,00 (-1,50) 3,00 (-1,50) 1,20 (-0,60) 3,00 (-1,50) 3,00 (-1,50)
Modell 3 1,80 (-0,90) 2,25 (-1,12) 2,25 (-1,12) 0,90 (-0,45) 2,25 (-1,12) 4,50 (-2,25)

 

Skede två

Område 1 (två svar)1
Område 2 Område 3 Område 4 Område 5 Område 6
Modell 1 3,00 (-1,50) + 3,00 (-1,50) 7,50 (-3,75) 7,50 (-3,75) 3,00 (-1,50) 7,50 (-3,75) 3,00 (-1,50)
Modell 2 2,40 (-1,20) + 2,40 (-1,20) 6,00 (-3,00) 6,00 (-3,00) 2,40 (-1,20) 6,00 (-3,00) 6,00 (-3,00)
Modell 3 1,80 (-0,90) + 1,80 (-0,90) 4,5 (-2,25) 4,5 (-2,25) 1,80 (-0,90) 4,5 (-2,25) 9,00 (-4,50)

1 I skede två skulle två svar ges per uppgift i område 1, så ett svar är värt halva uppgiftens poäng.

Urvalsprovets slutresultat

I det slutliga urvalet beaktas både poäng från första skedet och andra skedet (d.v.s. maximalt 360 poäng). I det andra skedet bör en sökande få minst 1 poäng för att kunna väljas. (0 poäng i skede två innebär att sökanden underkänns i urvalsprovet och inte kan antas på basis av urvalsprov).

Observera att du bara kan bli antagen till sådana ansökningsmål vilka du kallades till det andra skedet för. Även om du sökt till flera ansökningsmål som ingår i ÅA:s gemensamma urvalsprov, beaktas ditt andra skede bara för de ansökningsmål som nämndes i samband med den personliga kallelse du fick till andra skedet. För ansökningsmål som du hade sökt till och som inte fanns med i kallelsen, beaktas alltså inte ditt resultat och du kan inte bli antagen till de ansökningsmålen på basis av ÅA:s gemensamma urvalsprov.

Då flera sökande till ett ansökningsmål har samma poäng antas alla om inte ansökningsmålet anger någonting annat (se sidan Förändrade kriterier i antagningen).

Uppdaterad 9.7.2020