Skriv här det du söker efter!

ÅA:s gemensamma urvalsprov

ÅA:s gemensamma urvalsprov

På den här sidan hittar du all nödvändig information om ÅA:s gemensamma urvalsprov.
Den här sidans information har uppdaterats 06.11.2020.

 

[ Ansökningsmål | Våren 2021Urvalsprovets innehåll och poängsättning | Poänguträkning | Tidigare prov ]

 

Ansökningsmål i ÅA:s gemensamma urvalsprov

Följande utbildningar ingår i ÅA:s gemensamma urvalsprov:

 • Biovetenskaper
 • Hälsovetenskaper
 • Kultur, historia och filosofi
 • Logopedi
 • Naturvetenskaper
 • Psykologi
 • Rättsnotarie
 • Samhällsvetenskaper i Vasa
 • Samhällsvetenskaper i Åbo
 • Socialvetenskaper
 • Svenska språket
 • Teologi
 • Tyska språket och litteraturen

Våren 2021

Urvalsprovet hålls den 7.6.2021. Mer information om tidpunkt och närmare arrangemang publiceras i ett senare skede.

Urvalsprovets innehåll och poängsättning

Urvalsprovet består av flervalsfrågor indelade i sex delområden. Urvalsprovet kan ge maximalt 180 poäng — rätt svar ger poäng, fel svar ger minuspoäng och obesvarade uppgifter ger noll poäng. Olika ansökningsmål viktar urvalsprovet på olika sätt — se tabellen nedan för viktningen. Antalet poäng du kan få per uppgift beror på viktningen och antalet uppgifter inom delområdet, poängen fördelas alltså jämnt inom området per antalet uppgifter (se exemplet nedanför).

Område 1: Käll­kritik Område 2: Etik Område 3: Idé­historia Område 4: Språk­känsla Område 5: Text­förståelse Område 6: Matematik, logik, statistik och problem­­lösning
Modell 1 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 % 16,67 %
Modell 2 13,33 % 13,33 % 13,33 % 13,33 % 13,33 % 33,33 %
Modell 3 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 50,00 %

Informationen om vilka ansökningsmål som väljer vilken poängmodell publiceras senare.

Poänguträkning

Om du sökt till ansökningsmål som räknar poäng enligt olika modeller så är en uppgift värd olika mycket poäng. Samma provresultat ger alltså olika poäng för olika ansökningsmål.

Hur mycket en enskild uppgift är värd räknas ut enligt följande: Provet ger maximalt 180 poäng i sin helhet. Provets ursprungspoäng följer modell 1, så varje delområde utgör 16,67 % av poängen, eller en sjättedel av 180 poäng, vilket innebär att ett delområde är värt 180/6 = 30 poäng. Då antalet uppgifter per delområde varierar, varierar också poängen per delområde. De 30 poängen fördelas jämnt per antalet uppgifter. T.ex. har delområde 2 (Etik) 8 uppgifter i skede 1. En uppgift är således värd 30/8 poäng, d.v.s. 3,75 poäng.

För att konvertera poängen från modell 1 till modell 2 eller 3 görs det enligt följande: Målprocenten dividerat med ursprungsprocenten ger en koefficient, som poängen multipliceras med. För modell 2 är koefficienten 0,8 (13,33 % = 2/15, 16,67 % = 1/6 => (2/15) / (1/6) = 0,8) och för modell 3 är koefficienten 0,6 (10,00 % = 1/10, 16.67 % = 1/6 => (1/10) / (1/6) = 0,6).

Det här innebär att t.ex. för delområde 2 där en uppgift var värd 3,75 poäng enligt modell 1, blir en uppgiften värd 3,75 * 0,8 = 3,00 poäng i modell 2 och 3,75 * 0,6 = 2,25 poäng i modell 3. Notera att koefficienten är den samma för alla delområden förutom delområde 6, som är värt mer i modell 2 och modell 3.

Att svara fel ger minuspoäng, hälften av antalet möjliga poäng (men med två decimalers noggrannhet), d.v.s. enligt ovanstående exempel: 3,75 * -0,5 = -1,875, avrundat till -1,87.

Tidigare prov

Uppdaterad 23.11.2020