Skriv här det du söker efter!

Individuella arrangemang vid urvalsprov

Individuella arrangemang vid urvalsprov

Åbo Akademi strävar efter att i mån av möjlighet organisera undervisningen så att den blir tillgänglig för personer med funktionsvariationer av olika slag genom att beakta fysisk tillgänglighet, psykisk funktionsnedsättning, social tillgänglighet och läs- och skrivsvårigheter. Studerande med funktionsnedsättningar har möjlighet att få individuella arrangemang, till exempel i samband med tentamen. Det erbjuds även stöd i frågor om inlärning, studieteknik, tidsplanering, stresshantering, läs- och skrivsvårigheter och annan funktionsvariation. Hit hör bl.a. studiepsykologens mottagning, kurs i akademiska studiefärdigheter och spännargruppen.

Anhållan om individuella arrangemang i samband med urvals- och språkprov

Även i antagningsskedet har du möjlighet till individuella arrangemang under urvalsprovet. Om du behöver individuella arrangemang på grund av en funktionsnedsättning i samband med språk- och urvalsprov (t.ex. längre provtid, hjälpmedel, möjlighet att sitta mera avskilt) är det viktigt att du skickar in din anhållan om individuella arrangemang. Om du deltar i språkprovet i svenska arrangerat av Språkcentret och behöver individuella arrangemang där också, ska du ange det i blanketten. Beslutet om individuella arrangemang görs alltid per prov.

Blanketten för anhållan om individuella arrangemang finns här

Bilagor till anhållan

Kopior på intyg/utlåtanden (till exempel läkarintyg, annat utlåtande över funktionsnedsättning/sjukdom eller dyslexi-intyg) du hänvisar till bör bifogas din ansökan. I utlåtandet bör framkomma att du till exempel i och med dyslexin behöver stödformer för att avlägga provet. Åbo Akademi godkänner också studentexamensnämndens motsvarande beslut, ifall de beviljade stödformerna framkommer.

Hur länge utlåtanden är i kraft avgörs från fall till fall beroende på skadans, sjukdomens eller inlärningssvårighetens beständighet. Utlåtanden över dyslexi beaktas då de utfärdats vid 16 års ålder eller senare.

Vänligen skicka inte originalintyg eller -utlåtanden, men var beredd på att du kan bli ombedd att visa upp originalet i samband med att du inleder studierna, ifall du blir antagen till utbildningen och vill anhålla om individuella arrangemang även under studietiden.

Urvalsprov – samarbeten med andra högskolor

Vi ber dig dock vänligen notera att vissa urvalsprov arrangeras i samarbete med andra högskolor och det lönar sig att läsa den specifika informationen. Ifall du deltar i dessa urvalsprov, ska du läsa informationen under länkarna:

Skicka din anhållan till Åbo Akademi

Fyll i din eletroniska anhållan med bilagor så att den är oss tillhanda senast den 3.4.2024 klockan 15:00.

Anhållan på papper skickas till:

Åbo Akademi
Studentexpeditionen
Tavastgatan 13
20500 Åbo
e-postadress: studinfo@abo.fi

Ansökningar som inlämnas efter deadline beaktas bara i de fall där behovet av individuella arrangemang har uppkommit efter den 3 april 2024. Ifall ditt behov av individuella arrangemang uppkommer efter att ansökningstiden gått ut, bör du genast du fått intyget/utlåtandet skicka din anhållan om individuella arrangemang med bilagor till oss.

Åbo Akademi behandlar och besvarar anhållan om individuella arrangemang vid urvalsprov

Åbo Akademi behandlar din anhållan om individuella arrangemang individuellt och tar kontakt med dig i god tid före provet för att komma överens om de individuella arrangemangen antingen per e-post eller per brev. Ifall du är missnöjd med beslutet om arrangemangen, vänligen ta kontakt med oss.

Meddelandet om individuella arrangemang vid urvalsprovet gäller per ansökningsmål och är i kraft enbart under den specifika urvalsprovsdagen. Ifall du blir antagen till utbildningen kan du vid studiestarten vända dig till tillgänglighetshandledaren vid din fakultet för att få möjlighet till individuella arrangemang även under studietiden.

Uppdaterad 14.11.2023