Skriv här det du söker efter!

Sökande med funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning av sådant slag att det kräver specialarrangemang på universitetet får du gärna redan under ansökningstiden kontakta studentexpeditionen för närmare diskussion och vidare uppgifter.

En del av Åbo Akademis byggnader är gamla och har många trappor och trösklar. Det är därför i både akademins och den sökandes intresse att vi känner till behovet i god tid.

Vid Åbo Akademi erbjuds även stöd i frågor om inlärning, studieteknik, tidsplanering, stresshantering, läs- och skrivsvårigheter och annan funktionsnedsättning. Hit hör bl.a. studiepsykologens mottagning, rådgivning i användningen av kompensatoriska hjälpmedel för studerande med funktionsnedsättning och bl.a. en spännargrupp.

Om du behöver specialarrangemang under studierna ska du i första hand vända dig till studentexpeditionen (e-post: studinfo@abo.fi, telefon: 02 215 4169), som kan ge närmare upplysningar om vilken hjälp du kan få.

Anhållan om specialarrangemang i samband med språk- och urvalsprov

Om du behöver specialarrangemang på grund av ett funktionshinder i samband med urvalsprov (t.ex. längre provtid, hjälpmedel) är det viktigt att du i god tid skickar in din anhållan om specialarrangemang.

Mera information och noggrannare anvisningar finns på blanketten för anhållan om specialarrangemang vid urvalsprov.

Blanketten: kan laddas ner här

Bilagor till anhållan:
Kopior på intyg (till exempel läkarintyg, annat utlåtande över funktionsnedsättning/sjukdom eller dyslexi-intyg) du hänvisar till bör bifogas din ansökan. Vidare skall sökande till sin anhållan gärna bifoga studentexamensnämnden motsvarande beslut, ifall ett sådant finns.

Vänligen skicka inte originalintyg eller -utlåtanden, men var beredd på att du kan bli ombedd att visa upp originalet i samband med att du inleder studierna, ifall du blir antagen till utbildningen.

Skicka in din anhållan med bilagor så att den är oss tillhandla senast den 10.4.2019 klockan 15:00.

Adress:
Åbo Akademi
Studentexpeditionen
Tavastgatan 13
20500 Åbo
e-postadress: studinfo@abo.fi

Om du deltar i språkprovet i svenska arrangerat av CSK bör du rikta en anhållan till CSK också ifall du önskar specialarrangemang också för språkprovet. Beslutet om specialarrangemang görs alltid per prov.

Ifall ditt behov av specialarrangemang uppkommer först efter att ansökningstiden gått ut, bör du genast du fått intyget/utlåtandet skicka din anhållan om specialarrangemang med bilagor till oss.

Åbo Akademi behandlar och besvarar anhållan om specialarrangemang vid urvalsprov

Åbo Akademi behandlar din anhållan om specialarrangemang individuellt och tar kontakt med dig i god tid före urvalsprovet för att komma överens om specialarrangemangen antingen per e-post eller per brev. Ifall du är missnöjd med beslutet om arrangemangen, vänligen ta kontakt med oss.

Meddelandet om specialarrangemang vid urvalsprovet gäller per ansökningsmål och är i kraft enbart under den specifika urvalsprovsdagen.

Uppdaterad 9.1.2019