Samhällsvetenskaper (Åbo)

Omfattning

180 + 120 studiepoäng / 3 + 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

14.3–28.3.2018

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper i Åbo

Som samhällsvetare förstår du ingående hur ett demokratiskt samhälle fungerar och vilka krafter som styr politiken i Finland och ute i världen. Du lär dig att förstå hur en stat förvaltas i olika instanser (t.ex. ministerier, riksdagen, landskap, kommuner, banker, räddningsväsendet, medborgarorganisationer), vilka aktörer som är med och bestämmer och hur internationella relationer mellan olika länder sköts och utvecklas. I början av utbildningen får du en bred vetenskaplig grund inom samhällsvetenskaperna och väljer ett huvudämne bland folkrätt, informationsvetenskap, nationalekonomi, offentlig förvaltning, offentlig rätt, privaträtt, sociologi och statskunskap. Möjligheten att studera bl.a. mänskliga rättigheter inom folkrätt lockar även många utländska studerande till Åbo Akademis internationella studiemiljö.

Utbildningen ger dig färdigheter som uppskattas både nationellt och internationellt: förmåga att tillämpa självständigt och samhällsvetenskapligt tänkande i praktiken, breda kunskaper i språk och kommunikation, samarbetsförmåga samt förmåga till kritisk och analytisk hantering av information. Också vårt fokus på demokrati och medborgarsamhället syns i undervisningen. Biämnen får du välja fritt bland Åbo Akademis andra utbildningslinjer, och möjligheterna till studentutbyte och internationell praktik är utmärkta.

 

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökningen är öppen 2.5 till 16.5 kl. 15.00.

 

Huvudämnen

Inför andra studieåret inom utbildningslinjen väljer du det ämne som intresserar dig mest som huvudämne. Du kan välja mellan folkrätt, informationsvetenskap, nationalekonomi, offentlig förvaltning, offentlig rätt, privaträtt, sociologi och statskunskap. I vissa specialfall fortsätter du med ett annat magisterprogram, se mera under de olika utbildningarna.

Folkrätt

Som folkrättsstuderande lär du dig förstå det internationella samfundets spelregler och internationella aktörers påverkan.
Tre dagstidningar på ett bord.

Informationsvetenskap

I en tid av informationsöverflöd och falska nyheter blir professionell informationshantering allt viktigare.
Studerande som läser

Nationalekonomi

Ekonomiska företeelser påverkar oss på alla nivåer i samhället. Nationalekonomin behandlar dessa frågor både ur ett nationellt och internationellt makroperspektiv och ur ett marknadsfokuserat mikroperspektiv.
Åbo Akademis huvudbyggnad

Offentlig förvaltning

Du som studerar offentlig förvaltning lär dig om samspelet mellan medborgare, politik och förvaltning på olika nivåer, från kommuner till EU och inom olika sektorer.
Två studerande som pratar

Offentlig rätt

Staters, kommuners och EU:s verksamhet påverkar oss både på individuell och samhällelig nivå. Den offentliga rätten reglerar förhållandet mellan myndigheter och individer samt myndigheters inbördes förhållanden.
Justitia med lejonet

Privaträtt

Inom privaträtten behandlas de juridiska problem och frågeställningar som uppkommer mellan enskilda personer, såsom enskilda individer eller olika slags samfund och där det handlar om privata intressen.

Sociologi

Mänsklig växelverkan är kärnan för såväl våra sociala relationer och vardagliga möten som för samhälleliga processer och konflikter. Sociologi studerar kritiskt och reflekterande denna växelverkan på samhällets alla n...

ASA-bibliotek

Statskunskap

Olika grupper av människor har ofta olika syn på hur samhället och världen skall se ut. Statskunskap som vetenskap kretsar kring frågor om politik och samhälle, och samhällets utformning till följd av politisk maktutö...

Du som samhällsvetare i arbetslivet

Som utexaminerad politices kandidat/magister kan du jobba med krävande sakkunniguppgifter inom politikens och statsförvaltningens olika delområden. Ledande konsult, överinspektör, koordinator, internationell planerare och redaktör är bara några av de vanligaste titlarna på dem som har tagit steget in i arbetslivet genom vår utbildningslinje. Många arbetar i administrations-, utvecklings- och planeringsuppgifter (t.ex. på ministerier, på migrationsverket, vid universitet), med kommunikation (t.ex. för massmedier, nyhetsbyrån FNB) och med konsultverksamhet (t.ex. banker, företag, eget företag). Som högskoleutbildad sakkunnig får du vara beredd på att leda det demokratiska medborgarsamhället framåt.

Bonus: Åbo Akademi erbjuder också intressanta karriärmöjligheter inom forskning åt duktiga samhällsvetare.

”Jag tycker att det intressanta med offentlig förvaltning är arbetslivsrelevansen, kombinerande av teori och praktik, och att se hur det man studerar kan tillämpas praktiskt i samhället.” Mats Ekebom

Bild på studerande

Kontakta oss

Besöksadress

ASA-huset
Fänriksgatan 3 A
20500 Åbo

Postadress

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Åbo Akademi
Fänriksgatan 3 A
20500 Åbo