Skriv här det du söker efter!

Öpuleden

Öpuleden

Det finns alternativa ansökningsvägar till universitetet. Via Öppna universitetsleden, alltså Öpuleden, kan du läsa uni­ver­si­tets­kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet. Med dina avklarade kurser kan du ansöka om studieplats för examensstudier vid Åbo Akademi och sedan få kurserna till godo inom din examen.

Öpuleden steg för steg:

Bilden visar Öpuleden steg för steg, samma steg beskrivs i texten nedan.

1. Du har hittat Öpuleden!

Börja med att välja vilket utbildningsprogram du är intresserad av. En stor del av Åbo Akademis utbildningsprogram har en Öpuled. Våra nya Öpuleder omfattar 15–30 studiepoäng.

Alla utbildningsprogram som har en Öpuled finns samlade på sidan om att söka till ÅA via Öpuleden. Där bekantar du dig också med kraven för den specifika Öpuleden, när du hittat den utbildning du planerar att söka in till.

Gå vidare till steg två.

2. Vilka möjligheter har du?

Nu är det dags att bekanta dig med Öppna universitetets kursutbud.

OBS! Inom vissa utbildningsprogram kan du inte läsa hela Öpuleder vid Åbo Akademis öppna universitet, utan endast enstaka kurser.

När du har hittat de kurser du vill läsa går du vidare till steg tre.

3. Kursanmälan

Nu är det dags att anmäla sig till kurserna. Terminsavgiften för Öpustudier är 50 euro. Mera information om anmälan och avgifter och länk till anmälningsblanketten via denna sida.
Invänta bekräftelse på att du blivit antagen till de valda kurserna.

Du är redo för steg fyra.

4. Avlägg kurserna i din Öpuled

Nu kan du inleda dina studier! Bekanta dig först med informationen om bibliotekstjänster, studieteknik, tentamen och bedöming.

Om du känner att du behöver förbättra din studieteknik rekommenderas kursen Akademiska studiefärdigheter.

5. Ta kontakt för hjälp och stöd

Kom ihåg att du när som helst kan kontakta oss eller boka in dig för studievägledning!

6. Dags att söka in!

Du söker in via Öpuleden i gemensam ansökan på webbplatsen studieinfo.fi.
Ta kontakt i god tid och be om intyg över dina avlagda Öpukurser. Du bör skicka in intyg över avlagda Öpustudier tillsammans med din ansökan. Kom ihåg att kontrollera deadline för bilagorna i Öpuantagningen.

Antagningskriterierna skiljer sig mellan olika utbildningar. Via denna länk kan du bekanta dig med kraven för de olika utbildningarna. Antagning via Öpuleden sker i regel utan urvalsprov om inte annat anges. Observera att alla sökande måste visa sina språkkunskaper i svenska. Se sidan om språklig behörighet för mera information.

Ansökan via Öpuleden är en separat antagning som ordnas samtidigt som Gemensam ansökan 2, 13.3-27.3.2024 kl. 15.00. Du bör ladda upp dina bilagor i studieinfo.fi senast 3.4.2024 kl.15:00. Om du avlägger behörighetsgivande studier efter bilagedeadline kan du komplettera din ansökan med intyg över avlagda Öpu-studier fram till 31.5.2024 kl. 15:00.

Notera att för de pedagogiska ämnena inom VAKAVA-ansökan måste bilagor över grundstudiehelheten inlämnas senast 2.5.2024 kl. 15:00.

Via sidan gemensam ansökan hittar du behövliga datum och allmän information. Lite längre ner på samma sida hittar du också länken till den information som gäller specifikt Öpuleden.

Frågor som berör ansökan till Åbo Akademi riktas till adressen studinfo@abo.fi.

7. Besked om antagning

Alla som har ansökt om studieplats får besked i juli på MinStudieinfo. Om du har fått positivt besked gå vidare till steg åtta.

8. Grattis! Du kan inleda dina examensstudier!

Du kan nu räkna dina Öpuledsstudier till godo inom din examen.


Studievägledning och kontaktuppgifter

För in­for­ma­tion om re­spek­ti­ve kurs el­ler äm­ne, kon­tak­ta äm­nets utbildningsplanerare.

För allmänna studievägledningsfrågor:

Ut­bild­nings­chef Maj­len Sa­ari­nen i Åbo
Tfn. (02) 215 4500, e-post: maj­len.sa­ari­nen@abo.fi

Team­le­da­re i Vasa Christi­na Teir­folk
Tfn. (06) 324 7243, e-post: christi­na.teir­folk@abo.fi

När­ma­re in­for­ma­tion om antagning och om att studera vid Åbo Akademi på webbsidorna Studera hos oss samt Sök till Åbo Aka­de­mi.

En sida med information riktad till studiehandledare: Åbo Akademis information till studiehandledare.

 

Vanliga frågor om Öpuleden

Öpuleden är ett alternativt sätt att söka in till universitetet. Det innebär att du avlägger en viss mängd kurser (mellan 15 sp och 60 sp, beroende på leden) och sedan söker in till examensstudier på basis av dem. Om du blir antagen kan du i de flesta fall få kurserna till godo i din examen och har då redan kommit en bit på vägen i dina studier.

Det finns en kvot för hur många som kan antas på basis av studier vid Öppna universitetet. Läs mer om antagningen och om vilka utbildningar som antar studerande via Öpuleder.

Öpuleden är ett bra alternativ till exempel om du blev utan studieplats. Du kan använda mellanåret till att ta kurser som du senare kan räkna till godo om du blir antagen till examensstudier. Om du är osäker på vad du vill studera, kan studier vid Öpu vara bra för då har du möjlighet att ta kurser inom olika ämnen och hitta det du vill studera. Också de som redan är i arbetslivet och vill ta steget vidare i karriären kan effektivera sina studier genom att först studera vid Öpu och sedan via Öpuleden få studieplats för examen.

Öpuleden är också avsedd för den som inte har en andra stadiets utbildning men som vill studera på universitetsnivå.

Observera att ansökan till examensstudier endast sker på våren och att alla kurser i god tid bör vara avlagda och registrerade vid Öppna universitetet. Läs mera om antagning via Öpuleden.

Alla utbildningsprogram har inte en Öpuled. Börja med att kolla vilka Öpuleder som erbjuds.

Du kan börja studera så gott som när som helst under året (undantaget semestertider mitt på sommaren) om det finns en lämplig kurs för dig. Men det är lättare att börja i början av hösten eller efter årsskiftet. Läs mera om att anmäla sig till Öppna universitetets kurser.

Observera att man kan söka in till examensstudier på basis av Öpustudier endast på våren och alla kurser bör vara avlagda och registrerade vid Öppna universitetet innan bilagedeadline. Läs mer om antagningen.

Vilken är skillnaden mellan att vara inskriven som examensstuderande vid Åbo Akademi och att studera vid Öpuleden?

Som studerande vid Öpuleden får du inga studiesociala förmåner och dina studier resulterar inte i en examen förrän du sökt in via Öpuledsantagningen (separat antagning), blivit antagen för examensstudier och slutfört dina studier.

Då du studerar vid Öpuleden betalar du Öppna universitetets avgift om 50 euro/termin. För den summan kan du avlägga så många kurser du vill.

Notera att våra samarbetsparter också tar egna avgifter. Se en lista på samarbetsparterna genom att klicka här. Om kursarrangören är någon av samarbetsparterna, tillkommer deras avgift. Om arrangören är Öppna universitetet/CLL ÅA är avgiften 50 euro/termin.

Ifall du har frågor om ett visst ämne/utbildningsprogram kan du kontakta utbildningsplaneraren för det specifika ämnet. Om du är osäker på vem du ska kontakta så kan du ta kontakt med Öppna universitetets kansli på opu@abo.fi.

Öppna universitetets kurser går på kvällar eller veckoslut och många kurser ordnas som nätkurser. På nätkurserna gör du uppgifterna på nätet, men en del kurser har ett tentamenstillfälle eller en närstudieträff. Nätkurserna är lika krävande som andra kurser och följer en tidtabell med start- och avslutningsdatum och har deadlines för övningsuppgifter under kursens gång.
Kurser som inte arrangeras av Öppna universitetet/CLL har andra tidtabeller och kan kräva närvaro.

I alla kandidatutbildningar finns inte huvudämne, men om det finns, är huvudämnet det ämne som du huvudsakligen studerar, det vill säga det ämne du avlägger flest kurser i.

Inom många utbildningar ingår även ett biämne, som du studerar i mindre utsträckning än huvudämnet. Information om biämnen vid Åbo Akademi.

En kurs som ingår i en Öpuled hör till de kurser du bör studera för att kunna söka in till examensstudier via Öpuleden.

Antagningskraven för varje Öpuled finns beskrivna på respektive Öpuleds infosida. Det vill säga när du klickar dig vidare till en Öpuled på den här sidan under Utbildningar som antar på basis av Öpustudier.

Ifall du har frågor om Öpukurserna inom ett visst ämne kan du kontakta utbildningsplaneraren för det ämnet. Om du är osäker på vem du ska kontakta så kan du ta kontakt med opu@abo.fi.

Om du har frågor gällande sådana kurser som inte är Öpukurser vid Åbo Akademi (t.ex. andra öppna universitets kurser eller extra studerande kurser) kan du vända dig till fakultetskanslierna. Här är kontaktuppgifterna till studierådgivarna vid fakulteterna:

 • Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi: fhpt-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för naturvetenskap och teknik: fnt-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier: fpv-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi: studierfse@abo.fi

Ja, det är meningen att studierna ska kunna avläggas på ett läsår. Kursutbudet varierar från år till år, men vi strävar efter att ha ett kursutbud som möjliggör att du kan söka in via Öpuleden på våren om du inlett studierna i början av höstterminen. För att veta vilka kurser som ingår, se svaret i frågan ovan.

Nej, Öpuleden ger inte automatiskt examensstudierätt. Du behöver söka in och bli antagen till examensstudier för att få rätt att avlägga examen. Antagningsfrågor sköts av fakulteterna och enligt de regler som de har fastställt.

Efter att du avlagt kurserna i en Öpuled ska du ansöka om studieplats via Öpuledsantagningen (separat antagning) som arrangeras samtidigt som Gemensam ansökan 2. Det finns en kvot för hur många som kan antas på basis av studier vid Öppna universitetet. Läs mer om antagningen här.

Undertecknat intyg över Öpuprestationer. Bilagor laddas upp i samband med ansökan. Se närmare tidpunkter på antagningssidan eller på studieinfo.fi.

Om du avlägger behörighetsgivande studier efter bilagedeadline kan du beställa ett nytt intyg för att komplettera din ansökan, kontrollera deadline för kompletteringar.

Alla sökande till Åbo Akademi ska i sin ansökan intyga sina kunskaper i svenska.

Intyg skrivs ut på begäran och helst efter att du har höst- respektive vårterminens kurser avklarade. Du kan beställa ett intyg per e-post: opu@abo.fi. Om du har frågor kan du mejla opu@abo.fi eller ringa kansliet i Åbo (02) 215 4666, eller i Vasa (06) 324 7129. Beställ intyget i god tid, gärna två veckor innan du behöver det.

Intyg kan skrivas för enskilda kurser och för studiehelheter. Om du tänker fortsätta dina studier rekommenderas att du beställer intyg först när du har avlagt hela studiehelheten.

Kan kurser avlagda vid andra öppna universitet inkluderas bland de prestationer som krävs för att söka in via Åbo Akademis Öpuleder?

Detta varierar beroende på vilken Öpuled du söker in via. Kolla antagningskraven till den Öpuled du är intresserad av.

Om du är osäker kan du vända dig till studierådgivarna vid fakulteten:

 • Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi: fhpt-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för naturvetenskap och teknik: fnt-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier: fpv-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik: fsej-studieradgivare@abo.fi

Antagning till teologin på basis av smakprovskursen Att studera teologi är den enda Öpuleden där allmän universitetsbehörighet krävs. Du behöver inte ha allmän universitetsbehörighet om du söker in via någon annan Öpuled.

Observera dock språkkrav i svenska, läs mer om språkkrav här.

Ansökan till examensstudier via Öpuleden är en separat antagning som ordnas samtidigt som Gemensam ansökan 2. Ansökan öppnar i mars via studieinfo.fi. Läs mer om antagningen här.

Kan jag räkna studierna tillgodo i min examen om jag antas till att avlägga examensstudier? Vad betyder tillgodoräkning?

Om du antas till examensstudier via Öpuleden, kan de kurser som du studerat som en del av Öpuleden i de flesta fall även ingå i din examen. Det innebär att de kan tillgodoräknas i din examen, det vill säga de registreras som en del av de studiepoäng du behöver för att avlägga examen.

Observera att du själv ska anhålla om tillgodoräkning enligt fakultetens instruktioner efter att du fått examensstudierätt, ingen tillgodoräkning sker per automatik. Studieprestationernas och examens lärandemål utgör grunden för prövningen och bedömningen, då beslut om tillgodoräkning fattas. Kunnandet ska motsvara lärandemålen för den prestation, den studiehelhet eller det biämne som tillgodoräknandet gäller.

Du är förstagångssökande om:

 • du inte tidigare har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen inom utbildningssystemet i Finland och
 • du inte har tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till högskoleexamen som började höstterminen 2014 eller senare.

Studier vid Öppna universitetet eller studierätt som extra studerande påverkar inte din status som förstagångssökande.

Mer information om att söka till ett utbildningsprogram vid Åbo Akademi.

Ja, du kan räkna in dem, förutsatt att kursen/kurserna ingår i Öpuledens krav.

Kom ihåg att bifoga intyg på kurserna du avlagt som extra studerande till din ansökan. Intyg beställs från Öppna universitetets kansli opu@abo.fi.

Via Öpuleden söker man till en kandidatutbildning, som i förlängningen kan leda till magisterstudier. I utbildningsprogrammet för farmaci får man endast studierätt för lägre högskoleexamen. Examensrätten beskrivs i ansökningsmålet.
Direkt till magisterstudier kan du endast söka in om du har avlagt en lägre högskoleexamen.

Alla de som har en tidigare högskoleexamen (kandidat/magister/YH) är behöriga att söka direkt till studier på magisternivå, om de också fyller ansökningsmålens specifika behörighetskriterier. I så fall behöver du inte gå Öpuleden, utan söker “den vanliga vägen” i gemensam ansökan. Kolla med fakulteten där du vill avlägga dina magisterstudier, om du är osäker på att du har allt som krävs för att söka in.

 • Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi: fhpt-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för naturvetenskap och teknik: fnt-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier: fpv-studieradgivare@abo.fi
 • Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik: fsej-studieradgivare@abo.fi

Uppdaterad 18.4.2024