Skriv här det du söker efter!

Sök till ÅA/Öppna universitetsleden

Sök till ÅA/Öppna universitetsleden

Abi & andra stadiets studerande

Studier vid det öppna universitetet (ÖPU) fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Du kan läsa uni­ver­si­tets­kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet och se­dan få dina kur­ser och stu­die­po­äng räk­na­de till godo ef­ter att du sökt in och bli­vit an­ta­gen.

Att börja studera

Att ta en el­ler fle­ra ÖPU-kur­ser kan vara ett sätt att upp­rätt­hål­la stu­di­e­tek­ni­ken.  Det är också ett bra sätt att be­kan­ta sig med uni­ver­si­tets­stu­di­er och oli­ka äm­nen, för att se vad som är in­tres­sant.
Här hittar du aktuella kurser

Nätkurser

Många av vå­ra kur­ser är nät­kur­ser. På nät­kur­serna gör du upp­gif­ter­na på nä­tet, men en del kur­ser har ett ten­ta­men­still­fäl­le el­ler en när­stu­di­e­träff. Att ta en nät­kurs är ett flex­i­belt sätt att stu­de­ra. Nät­kur­ser­na är lika krä­van­de som and­ra kur­ser och föl­jer en tid­ta­bell med start- och av­slut­nings­da­tum och har dead­lines för öv­nings­upp­gif­ter un­der kur­sens gång.

Vad kostar det?

Du be­ta­lar en stu­di­e­av­gift om 50 euro/ter­min och för den sum­man kan du lä­sa så många kur­ser du vill (no­te­ra att vå­ra sam­ar­bet­s­par­ter ock­så tar egna av­gif­ter, se sam­ar­bet­s­par­ter­nas hem­si­dor).

Att söka in till Åbo Akademi

Se när­ma­re in­for­ma­tion om stu­di­er vid Åbo Aka­de­mi samt an­tag­ning till Åbo Aka­de­mi.

Åbo Akademis information till studiehandledare

ÅAFastTrack – kurser dagtid

ÅAFastTrack är en möjlighet, för dig som är utan studieplats, att bli specialantagen till utbildningslinjerna för samhällsvetenskaper och ekonomi.

ÖPU-leden – en väg till examen

Öppna universitetsleden innebär att du kan ansöka om studieplats för examensstudier på basis av studier avlagda inom det öppna universitetet. En förutsättning är att de kurser du avlagt inom det öppna universitetet kan ingå i den utbildning som du ansöker till.

Antagningskriterierna skiljer sig mellan olika utbildningar. Observera att för sökande med annat modersmål eller skolutbildning på annat språk än svenska krävs deltagande i språkprov i svenska. Se språklig behörighet.

Enheterna bestämmer för varje utbildning vilket omfång på och innehåll i studierna som ger behörighet att söka, se kraven för de olika utbildningarna. Antagning via öpuleden sker som regel utan urvalsprov om inte annat särskilt anges.

Du söker till examensstudier vid Åbo Akademi inom den allmänna antagningen.

Presentation för studerande om ÖPU-leden (pdf)

Presentation för studievägledare om ÖPU-leden (pdf)

Mera information

Kontakta våra studievägledare
I Åbo: Majlen Saarinen, e-post: majlen.saarinen@abo.fi, tfn 02-215 4500
I Vasa: Christina Teirfolk, e-post: christina.teirfolk@abo.fi, tfn 06-324 7243

Uppdaterad 12.12.2019