Skriv här det du söker efter!

Sök till ÅA/Öppna universitetsleden

Sök till ÅA/Öppna universitetsleden

Att börja studera

Studier vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi (Öpu) fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Du kan läsa uni­ver­si­tets­kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet och se­dan få dina kur­ser och stu­die­po­äng räk­na­de till godo ef­ter att du sökt in och bli­vit an­ta­gen.

Att ta en el­ler fle­ra Öpukur­ser kan vara ett sätt att upp­rätt­hål­la stu­di­e­tek­ni­ken.  Det är också ett bra sätt att be­kan­ta sig med uni­ver­si­tets­stu­di­er och oli­ka äm­nen, för att se vad som är in­tres­sant.
Här hittar du aktuella kurser

Alternativa ansökningsvägar

opuleden

Öpuleden – en väg till examen

Öppna universitetsleden innebär att du kan ansöka om studieplats för examensstudier på basis av studier avlagda inom det öppna universitetet. En förutsättning är att de Öpukurser du avlagt kan ingå i den utbildning som du ansöker till.

Antagningskriterierna skiljer sig mellan olika utbildningar, se kraven för de olika utbildningarna. Antagning via Öpuleden sker som regel utan urvalsprov om inte annat särskilt anges.Observera att för sökande med annat modersmål eller skolutbildning på annat språk än svenska krävs deltagande i språkprov i svenska. Se språklig behörighet.

1. Du har hittat Öpuleden!
Via den här länken kan du kolla vilka utbildningslinjer som har en Öpuled.
När du har hittat den utbildning du planerar att söka in till, bekanta dig med kraven i den Öpuleden. När du har gjort det, gå vidare till steg två.

2. Vilka möjligheter har du?
Nu är det dags att bekanta dig med öppna universitetets kursutbud.
Du kan välja att se på hela läsårets kursutbud i vår kurskatalog eller scrolla neråt på sidan och välja det ämne du är intresserad av. OBS! Inom vissa utbildningslinjer kan du inte läsa hela Öpuleder vid ÅA:s öppna universitet utan endast enstaka kurser.  När du har hittat de kurser du vill läsa skall du gå till steg tre. Om du har frågor, kontakta då ämnets planerare.

3. Kursanmälan
Nu är det dags att anmäla sig till kurserna:
Du inväntar därefter bekräftelse på att du blivit antagen till de valda kurserna.
Terminsavgiften är 50 euro. Mer information om våra avgifter.
Sedan går du vidare till steg fyra.

4. Avlägg kurserna i din Öpuled
Nu kan du inleda dina studier och om du känner att du behöver förbättra din studieteknik kan du delta i kursen Akademiska studiefärdigheter.

5. Ta kontakt för hjälp och stöd
Kom ihåg att du när som helst kan kontakta oss på öppna universitetet om du har frågor.

6. Dags att söka in!
Du söker in via Öpuleden i gemensam ansökan på studieinfo.fi
Ta kontakt i god tid och be om intyg över dina avlagda Öpukurser. Du bör skicka in intyg över avlagda Öpustudier tillsammans med din ansökan. Kom ihåg att kontrollera deadline för bilagorna i Öpuantagningen.

Här hittar du datum och allmän information om gemensam ansökan.
Lite längre ner på samma sida hittar du också länken till den information som gäller specifikt Öpuleden.

7. Besked om antagning
Alla som har ansökt om studieplats får besked i juli på MinStudieinfo. Om du har fått positivt besked gå vidare till steg åtta.

8. Grattis! Du kan inleda dina examensstudier!
Du kan nu räkna dina Öpuledsstudier till godo inom din examen.


Presentation för studerande om Öpuleden (pdf)

Presentation för studievägledare om Öpuleden (pdf)


ÅAFastTrack – kurser dagtid

ÅAFastTrack är en möjlighet, för dig som är utan studieplats, att bli specialantagen till utbildningslinjerna för samhällsvetenskaper och ekonomi.


Nätkurser

Många av vå­ra kur­ser är nät­kur­ser. På nät­kur­serna gör du upp­gif­ter­na på nä­tet, men en del kur­ser har ett ten­ta­men­still­fäl­le el­ler en när­stu­di­e­träff. Att ta en nät­kurs är ett flex­i­belt sätt att stu­de­ra. Nät­kur­ser­na är lika krä­van­de som and­ra kur­ser och föl­jer en tid­ta­bell med start- och av­slut­nings­da­tum och har dead­lines för öv­nings­upp­gif­ter un­der kur­sens gång.

Vad kostar det?

Du be­ta­lar en stu­di­e­av­gift om 50 euro/ter­min och för den sum­man kan du lä­sa så många kur­ser du vill (no­te­ra att vå­ra sam­ar­bet­s­par­ter ock­så tar egna av­gif­ter, se sam­ar­bet­s­par­ter­nas hem­si­dor).

Att söka in till Åbo Akademi

Se när­ma­re in­for­ma­tion om stu­di­er vid Åbo Aka­de­mi samt an­tag­ning till Åbo Aka­de­mi.
Åbo Akademis information till studiehandledare


Mera information

Kontakta våra studievägledare
I Åbo: Majlen Saarinen, e-post: majlen.saarinen@abo.fi, tfn 02-215 4500
I Vasa: Christina Teirfolk, e-post: christina.teirfolk@abo.fi, tfn 06-324 7243

Uppdaterad 27.2.2020