Skriv här det du söker efter!

Sök till ÅA via Öpuleden

Sök till ÅA via Öpuleden

Det finns alternativa ansökningsvägar till universitetet. Via Öppna universitetsleden, alltså Öpuleden, kan du läsa uni­ver­si­tets­kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet. Med dina avklarade kurser kan du ansöka om studieplats för examensstudier vid Åbo Akademi och sedan få kurserna till godo inom din examen.

Gör så här:

Bilden visar steg för steg hur man avancerar längs Öpuleden. Bilden öppnas upp i texten som följer under.

1. Du har hittat Öpuleden!

Via den här länken kan du kolla vilka utbildningslinjer som har en Öpuled.
När du har hittat den utbildning du planerar att söka in till, bekanta dig med kraven i den Öpuleden. När du har gjort det, gå vidare till steg två.

2. Vilka möjligheter har du?

Nu är det dags att bekanta dig med Öppna universitetets kursutbud som finns bakom den här länken.
Du kan välja att se på hela läsårets kursutbud i vår kurskatalog eller scrolla neråt på sidan och välja det ämne du är intresserad av. OBS! Inom vissa utbildningslinjer kan du inte läsa hela Öpuleder vid Åbo Akademis öppna universitet, utan endast enstaka kurser. När du har hittat de kurser du vill läsa skall du gå till steg tre.

3. Kursanmälan

Nu är det dags att anmäla sig till kurserna. Mera information om anmälan och en länk till anmälningsblanketten via denna länk.
Därefter inväntar du bekräftelse på att du blivit antagen till de valda kurserna.
Terminsavgiften för Öpustudier är 50 euro. Mer information om våra avgifter via denna länk.
Du är redo för steg fyra.

4. Avlägg kurserna i din Öpuled

Nu kan du inleda dina studier! Om du känner att du behöver förbättra din studieteknik kan du delta i kursen Akademiska studiefärdigheter.

5. Ta kontakt för hjälp och stöd

Kom ihåg att du när som helst kan kontakta oss på öppna universitetet om du har frågor. Denna länk ger dig kontaktuppgifter till alla oss vid Öpu.

6. Dags att söka in!

Du söker in via Öpuleden i gemensam ansökan på webbplatsen studieinfo.fi
Ta kontakt i god tid och be om intyg över dina avlagda Öpukurser. Du bör skicka in intyg över avlagda Öpustudier tillsammans med din ansökan. Kom ihåg att kontrollera deadline för bilagorna i Öpuantagningen.
Antagningskriterierna skiljer sig mellan olika utbildningar. Via denna länk kan du bekanta dig med kraven för de olika utbildningarna. Antagning via Öpuleden sker i regel utan urvalsprov om inte annat särskilt anges. Observera att alla sökande måste visa sina språkkunskaper i svenska. Se sidan om språklig behörighet bakom denna länk för mer information.

Via sidan gemensam ansökan bakom denna länk hittar du behövliga datum och allmän information.
Lite längre ner på samma sida hittar du också länken till den information som gäller specifikt Öpuleden.

7. Besked om antagning

Alla som har ansökt om studieplats får besked i juli på MinStudieinfo. Om du har fått positivt besked gå vidare till steg åtta.

8. Grattis! Du kan inleda dina examensstudier!

Du kan nu räkna dina Öpuledsstudier till godo inom din examen.


Nätkurser

Många av vå­ra kur­ser är nät­kur­ser. På nät­kur­serna gör du upp­gif­ter­na på nä­tet, men en del kur­ser har ett ten­ta­men­still­fäl­le el­ler en när­stu­di­e­träff. Att ta en nät­kurs är ett flex­i­belt sätt att stu­de­ra. Nät­kur­ser­na är lika krä­van­de som and­ra kur­ser och föl­jer en tid­ta­bell med start- och av­slut­nings­da­tum och har dead­lines för öv­nings­upp­gif­ter un­der kur­sens gång.

Vad kostar det?

Du be­ta­lar en stu­di­e­av­gift om 50 euro/ter­min och för den sum­man kan du lä­sa så många kur­ser du vill (no­te­ra att vå­ra sam­ar­bet­s­par­ter ock­så tar egna av­gif­ter, se sam­ar­bet­s­par­ter­nas hem­si­dor).

Att söka in till Åbo Akademi

Se när­ma­re in­for­ma­tion om antagning och om att studera vid Åbo Akademi på webbsidorna Studera hos oss samt Sök till Åbo Aka­de­mi.

Det finns också en sida med information riktad särskilt till studiehandledare: Åbo Akademis information till studiehandledare.


Mera information

För in­for­ma­tion om re­spek­ti­ve kurs el­ler äm­ne, kon­tak­ta äm­nets utbildningsplanerare.

För allmänna studievägledningsfrågor:

Ut­bild­nings­chef Maj­len Sa­ari­nen i Åbo
Tfn. (02) 215 4500
e-post: maj­len.sa­ari­nen@abo.fi

Team­le­da­re i Vasa Christi­na Teir­folk
Tfn. (06) 324 7243
e-post: christi­na.teir­folk@abo.fi

Uppdaterad 11.9.2020