Skriv här det du söker efter!

Öpuleden

Öpuleden

Det finns alternativa ansökningsvägar till universitetet. Via Öppna universitetsleden, alltså Öpuleden, kan du läsa uni­ver­si­tets­kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet. Med dina avklarade kurser kan du ansöka om studieplats för examensstudier vid Åbo Akademi och sedan få kurserna till godo inom din examen.

Gör så här:

Bilden visar steg för steg hur man avancerar längs Öpuleden. Bilden öppnas upp i texten som följer under.

1. Du har hittat Öpuleden!

Börja med att välja vilken utbildningslinje du är intresserad av. En stor del av Åbo Akademis utbildningslinjer har en Öpuled. Våra nya Öpuleder omfattar 15–30 studiepoäng:

Utöver dessa finns mer omfattande Öpuleder på 60 sp. Alla utbildningslinjer som har en Öpuled finns samlade på sidan om att söka till ÅA via Öpuleden. Där bekantar du dig också med kraven för den specifika Öpuleden, när du hittat den utbildning du planerar att söka in till.

Gå vidare till steg två.

2. Vilka möjligheter har du?

Nu är det dags att bekanta dig med Öppna universitetets kursutbud.

OBS! Inom vissa utbildningslinjer kan du inte läsa hela Öpuleder vid Åbo Akademis öppna universitet, utan endast enstaka kurser.

När du har hittat de kurser du vill läsa går du vidare till steg tre.

3. Kursanmälan

Nu är det dags att anmäla sig till kurserna. Mera information om anmälan och en länk till anmälningsblanketten via denna länk. Invänta bekräftelse på att du blivit antagen till de valda kurserna.

Terminsavgiften för Öpustudier är 50 euro. Mer information om Öpus avgifter.

Du är redo för steg fyra.

4. Avlägg kurserna i din Öpuled

Nu kan du inleda dina studier! Bekanta dig först med informationen om bibliotekstjänster, studieteknik, tentamen och bedöming.

Om du känner att du behöver förbättra din studieteknik rekommenderas kursen Akademiska studiefärdigheter.

5. Ta kontakt för hjälp och stöd

Kom ihåg att du när som helst kan kontakta oss!

6. Dags att söka in!

Du söker in via Öpuleden i gemensam ansökan på webbplatsen studieinfo.fi.
Ta kontakt i god tid och be om intyg över dina avlagda Öpukurser. Du bör skicka in intyg över avlagda Öpustudier tillsammans med din ansökan. Kom ihåg att kontrollera deadline för bilagorna i Öpuantagningen.

Antagningskriterierna skiljer sig mellan olika utbildningar. Via denna länk kan du bekanta dig med kraven för de olika utbildningarna. Antagning via Öpuleden sker i regel utan urvalsprov om inte annat anges. Observera att alla sökande måste visa sina språkkunskaper i svenska. Se sidan om språklig behörighet för mera information.

Ansökan via Öpuleden är en separat antagning som ordnas samtidigt som Gemensam ansökan 2, 16.3–30.3.2022 kl. 15.00. Inom den separata antagningen av studerande antagna på basis av studier vid Öppna universitetet tillämpas bilagedeadline 31.5.2022 kl. 15.00.

Via sidan gemensam ansökan hittar du behövliga datum och allmän information. Lite längre ner på samma sida hittar du också länken till den information som gäller specifikt Öpuleden.

Frågor som berör ansökan till Åbo Akademi riktas till adressen studinfo@abo.fi.

7. Besked om antagning

Alla som har ansökt om studieplats får besked i juli på MinStudieinfo. Om du har fått positivt besked gå vidare till steg åtta.

8. Grattis! Du kan inleda dina examensstudier!

Du kan nu räkna dina Öpuledsstudier till godo inom din examen.


Vanliga frågor om Öpuleden

Här kan du få svar på allmänna frågor om Öpuleden (länk till FAQ Öpuleden).

Nätkurser

Många av vå­ra kur­ser är nät­kur­ser. På nät­kur­serna gör du upp­gif­ter­na på nä­tet, men en del kur­ser har ett ten­ta­men­still­fäl­le el­ler en när­stu­di­e­träff. Att ta en nät­kurs är ett flex­i­belt sätt att stu­de­ra. Nät­kur­ser­na är lika krä­van­de som and­ra kur­ser och föl­jer en tid­ta­bell med start- och av­slut­nings­da­tum och har dead­lines för öv­nings­upp­gif­ter un­der kur­sens gång.

Vad kostar det?

Du be­ta­lar en stu­di­e­av­gift om 50 euro/ter­min och för den sum­man kan du lä­sa så många kur­ser du vill (no­te­ra att vå­ra sam­ar­bet­s­par­ter ock­så tar egna av­gif­ter, se sam­ar­bet­s­par­ter­nas hem­si­dor).

Att söka in till Åbo Akademi

Se när­ma­re in­for­ma­tion om antagning och om att studera vid Åbo Akademi på webbsidorna Studera hos oss samt Sök till Åbo Aka­de­mi.

Det finns också en sida med information riktad särskilt till studiehandledare: Åbo Akademis information till studiehandledare.


Mera information

För in­for­ma­tion om re­spek­ti­ve kurs el­ler äm­ne, kon­tak­ta äm­nets utbildningsplanerare.

För allmänna studievägledningsfrågor:

Ut­bild­nings­chef Maj­len Sa­ari­nen i Åbo
Tfn. (02) 215 4500
e-post: maj­len.sa­ari­nen@abo.fi

Team­le­da­re i Vasa Christi­na Teir­folk
Tfn. (06) 324 7243
e-post: christi­na.teir­folk@abo.fi


Öpulederna har vidareutvecklats i det så kallade TRY-projektet (2018–2021). TRY står för Toinen reitti yliopistoon.

Slutrapporten för Toinen reitti yliopistoon-projektet Marginaalista vakiintuneeksi valintatavaksi : ideoita avoimen väylän kehittämiseen.

En sammanfattning av Alternativ väg till universitetet-projektets publikation Från nykomling till etablerat ansökningssätt – idéer för utvecklande av öppna ansökningsleder.

Uppdaterad 27.6.2022