Skriv här det du söker efter!

Kursanmälan och avgifter

Kursanmälan och avgifter

Anmälning

Anmälan för höstterminen läsåret 2023–2024 öppnas 7.8.2023 kl. 8.00. Anmälan för vårterminen öppnas 20.11.2023. Förhandsanmälan är obligatorisk till alla våra kurser och deltagarna antas i regel i anmälningsordning. Vid begränsat deltagarantal har vuxenstuderande förtur. Anmälningstiden utgår vanligtvis 7–10 dagar innan respektive kurs inleds. Här ser du alla ämnen som ingår i vårt kursutbud. Nästa läsårs kursutbud publiceras i juni.
NYHET Öpukurser för studerande på andra stadiet.

När du anmäler dig till öppna universitetets kurser, förbinder du dig samtidigt att följa Åbo Akademis ordningsregler. Kontrollera att du fyller i rätt e-postadress, du får information per e-post om antagning till kursen ca. en vecka före kursstart. Bekanta dig även med anmälningsdatabasens registerbeskrivning.

Till anmälan

Till de kurser som arrangeras av arbetar- eller medborgarinstitut, sommaruniversitet o.s.v. anmäler du dig på det sätt som gäller för dessa utbildningsarrangörer.

 

Avgifter

Öppna universitet har en terminsavgift på 50 euro per termin. För denna avgift får du delta i flera kurser under samma termin. Läsåret inom det öppna universitetet är indelat i två terminer:

 • Höstterminen 1.8–31.12
 • Vårterminen 1.1–31.7

För kurser som arrangeras av Öppna universitets samarbetspartners tillkommer samarbetspartners egna avgifter. Avgiftens storlek varierar. För närmare information, se samarbetsparternas hemsidor.

I anslutning till en del kurser tillkommer en materialavgift.

Studerande som är inskrivna och närvaroanmälda vid Åbo Akademi för studier som leder till en kandidat- eller magisterexamen får delta i öppna universitetets kurser avgiftsfritt, men betalar samarbetsparternas avgifter och Öpus annullerinsgavgifter. Närmare information för ÅA-studerande gällande avgiften, anmälan och begränsat antal platser finns på intranätet. Även studerande på andra stadiet (gymnasium och yrkesinstitut) får delta gratis i kurser.

Annulleringsavgift

 • Om du anmält dig till en kurs, men inte kan delta, bör du annullera ditt deltagande senast två vardagar efter att anmälningstiden gått ut. Platsen blir då ledig för den som har reservplats.
 • Annulleringen gör du lättast via annulleringslänken du fått i ditt bekräftelsemail. Vid problem kan du kontakta opu@abo.fi.
 • Vid annullering efter att annulleringstiden gått ut eller vid uteblivet deltagande faktureras en annulleringsavgift på 20 euro per kurs.
 • Med uteblivet deltagande menas att en studerande antagits till kursen, men inte loggat in på kurssidan eller deltagit i studietillfällen eller gjort studieuppgifter.
 • Så fort en studerande loggat in på kurssidan eller deltagit i ett studietillfälle räknas hen som deltagare i kursen och faktureras terminsavgiften.
 • Annulleringsavgiften faktureras inte i force majeure-situationer, såsom bestyrkta sjukdomsfall. Kontakta i så fall öppna universitetet så fort som möjligt.
 • Även grundexamensstuderande vid Åbo Akademi, som är befriade från terminsavgiften, faktureras annulleringsavgiften.
Hur betalar jag?
 • När du antagits till kursen får du en faktura på posten några veckor efter kursstarten och bör då betala studieavgiften så snabbt som möjligt. (Meddelande om antagandet till kursen skickas ut per e-post en vecka innan kursen startar).
 • Förfallna obetalda fakturor går till indrivning och påverkar även din möjlighet att delta i Öppna universitetets kurser i framtiden.
Öppna universitetet förbehåller sig rätten att:
 • Flytta tidpunkten för undervisningen
 • Göra ändringar i kursarrangemangen
 • Annullera en kurs till exempel på grund av ett litet antal deltagare

 

Studievägledning

Kurserna inom öppna universitetet arrangeras kvällstid och under veckoslut eller som nätkurser. Kurserna är flexibelt uppbyggda med varierande arbetssätt. Information om närundervisning, distansundervisning och nätkurser.

Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). En studiepoäng (1 sp) motsvarar en arbetsinsats på 27 timmar.

Du väljer om du avlägger enskilda kurser eller tar flera kurser med sikte på en större helhet. Grundstudierna består av minst 25 studiepoäng i ett ämne. Ämnesstudierna består av 35–45 studiepoäng av studier som breddar och fördjupar kunskaperna.
Man kan inte avlägga examen vid öppna universitetet utan måste då söka in via den allmänna antagningen till examensstudier. Som examensstuderande vid universitet kan du inkludera studier som avlagts vid det öppna universitetet som del av examen.

För in­for­ma­tion om re­spek­ti­ve kurs el­ler äm­ne, kon­tak­ta äm­nets utbildningsplanerare.

Det finns också möjlighet att anmäla sig till vägledningssamtal via digital tidsbokning. Här kan du läsa mera om vägledningssamtal och om studievägledning vid Öpu. Boka in dig för vägledning här!

För allmänna studievägledningsfrågor:

Ut­bild­nings­chef Maj­len Sa­ari­nen i Åbo
Tfn. (02) 215 4500
e-post: maj­len.sa­ari­nen@abo.fi

Team­le­da­re i Vasa Christi­na Teir­folk
Tfn. (06) 324 7243
e-post: christi­na.teir­folk@abo.fi

Studiehandledarna vid gymnasierna handleder också sina tidigare studerande ett år efter studentexamen, ifall du inte ännu tagit emot en studieplats vid en högskola.

 

Vuxenstudiestöd och studiesociala förmåner

Öppna universitetets kurser berättigar inte till statens studiestöd (studiepenning eller -lån) eller till andra studiesociala förmåner avsedda för heltidsstuderande.

Om du har frågor rekommenderar vi att du kontaktar stödinstansen direkt:

Uppdaterad 31.8.2023