Skriv här det du söker efter!

När du inleder dina studier vid Öpu

När du inleder dina studier vid Öpu

Kurslitteratur, biblioteksservice och informationssökning

Studieteknik och tidsplanering

Följande guide (pdf-format) tar upp frågor om självledarskap, tidshantering, att läsa och förbereda sig för tent, kursdagbok som ett redskap för reflektion och portfolio Studiekompetens – en guide som stöd i dina studier.

Här kan du dessutom ta del av guiden (pdf) Att skriva vetenskapligt.

Resurser för studieförmåga och välbefinnande.

 

Tillgänglighet och individuella arrangemang

Om du har funktionsvariationer som försvårar ditt kursdeltagande vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi kan du anhålla om att få tillgång till individuella arrangemang och få vägledning för att göra studierna mer tillgängliga.
Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Läs mera om Öppna unviersitets studievägledning.

Du kan boka in dig för vägledning i tillgänglighetsfrågor Boka in dig för vägledning här!

 

Examination

Öpukurserna examineras alltid på svenska om inget annat anges.

Det finns olika examinationsformer, bland annat tentamen. Du får information om hur kursen examineras av läraren på kursen. Läsåret 2024-2025 arrangerar Öpu inga allmänna salstenter.

De allmänna bestämmelserna om tentamen framkommer i kapitel 2 till Åbo Akademis instruktion för examination och bedömning. Om genomförande av tentamen stadgas i § 23.
Öpus allmänna tentinstruktioner.

Kursresultat

  • Resultat kan du som studerande få ta del av cirka 2–3 veckor efter tentamen / deadline för den sista inlämningsuppgiften.
  • Ditt kursvitsord publiceras i studieregistret (Peppi) och du kan se ditt kursresultat i Min Studieinfo-tjänsten eller i Tuudo-appen om du är inloggad i den. Du kan också fråga om resultat och begära intyg på kansliet i Åbo eller i Vasa, opu@abo.fi
    Kursresultaten kan även publiceras av läraren på Moodle, men alla använder inte den funktionen. Moodle är en lärplattform och används inte som studieregister.
  • Om du är närvaroanmäld vid ÅA ser du vitsordet bland dina kursprestationer

Bedömning

Den skala som används för bedömning av prestationer är 5 (A), 4 (B), 3 (C), 2 (D), 1 (E), där 5 (A) är det högsta betyget. Bedömningen görs endast i heltal, inga halvor, plus- eller minustecken. En godkänd studieprestation kan också ges bedömningen Godkänd.

Avlagda prestationer och intyg

När du avlagt en kurs kan du i vissa fall se dina resultat i Moodle. Kursprestationen förs in i studieregistret vid Åbo Akademi och efter det kan du se dina resultat i Min Studieinfo-tjänsten eller i Tuudo-appen om du är inloggad i den.

På begäran skrivs intyg på avlagda studieprestationer då kursvitsordet registrerats. Beställningarna kan göras per e-post: opu@abo.fi eller per telefon Åbo (02) 215 4666, Vasa (06) 324 7129. Beställ intyget god i tid, gärna två veckor på förhand. Vi erbjuder i första hand elektroniskt signerade intyg i pdf-format per e-post.

Intyg kan skrivas för enskilda kurser och för studiehelheter. Om du tänker fortsätta dina studier rekommenderas att du beställer intyg först vid slutet av terminen eller när du har avlagt hela studiehelheten.

Elektronisk signering av intyg vid Öppna universitetet

Öpus kansli har tagit ibruk elektronisk signering (e-signering) av intyg. Detta möjliggörs av de certifikat som finns i finska ID-kort och uppfyller kraven enligt den allmäneuropeiska förordningen nr 910/2014 (eIDAS). Läs mer på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (MDB) webbplats.

Ett dokument med elektronisk signatur är juridiskt lika bindande som ett som undertecknats för hand. Elektroniska signaturer som gjorts med identitetskortets certifikat gäller också efter att kortet föråldrats. Detta betyder att intyg som är elektroniskt signerade fungerar exempelvis för ansökningar. För att granska äktheten på en e-signatur kan man öppna dokumentet i en PDF-läsare som stöder e-signaturer (t.ex. Adobe Reader) eller kontrollera signaturen i MBD:s valideringstjänst. Eftersom undertecknarna agerar på vägnar av Öpu behövs ingen stämpel på intyget. För att säkerställa kopplingen mellan undertecknaren och Öpu kan man kontrollera den elektroniska kommunikationskod (SATU-kod) som finns i certifikatet.

Vi som jobbar på Öpu och använder oss av e-signering är:

Annette Hartvik
Sekreterare, Vasa
SATU-kod: 13612730A
Andreas Granberg
Sekreterare, Åbo
SATU-kod: 147424884
Charlotta Rosenberg-Meereboer
Sekreterare, Åbo
SATU-kod: 14817793A

Åbo Akademis regler om fusk och plagiat

Omprövning

Till nekande beslut om deltagande i Öpukurs får man skriftligen söka omprövning hos Åbo Akademis examensnämnd inom 14 dagar efter att beslutet delgivits sökande. Begäran jämte motiveringar skickas per epost till adressen registrator@abo.fi 

Universitetslag (558/2009), 82 §
Åbo Akademis instruktion om examen och studier, 26 § 3 mom.  

Över lärarens rättelsebeslut får man skriftligen söka omprövning hos Åbo Akademis examensnämnd inom 14 dagar efter att beslutet delgivits studerande. Begäran jämte motiveringar skickas per epost till adressen registrator@abo.fi 

Universitetslag (558/2009), 44 § och 82 §
Åbo Akademis instruktion om examen och studier, 6 § 

Kursutvärdering

När kurserna avslutas sänds en elektronisk utvärderingsblankett till deltagarna. Utvärderingen tar ca 5 minuter att fylla i. Med utvärderingen vill vi få veta vad du anser om kursens innehåll och genomförande. Dessutom hoppas vi kunna uppmuntra dig att reflektera över din egen inlärning och lärprocess.

Vi vill tillsammans med lärarna dra nytta av studerandes synpunkter och respons och utgående från denna utveckla undervisningen och kursinnehållet. Utvärderingen sammanställs och delges lärare, ämnesansvariga samt eventuell samarbetspart.

CampusSport

CampusSports motionstjänster i Åbo är fr.o.m. 1.9.2022 öppna även för öppna universitetets studerande. Åbo Akademis öpustuderande kommer åt att använda samtliga CampusSports tjänster till studentpriser. I CampusSports nätbutik och tidsbokningssystem registrerar man sig med högskolans Haka-kod. Inloggningen börjar fungera 2-3 veckor efter din första kursstart.
Tilläggsinformation: https://www.campussport.fi/sv/.

Uppdaterad 20.6.2024