Skriv här det du söker efter!

När du inleder dina studier

När du inleder dina studier

Kurslitteratur, biblioteksservice och informationssökning

  • Till alla kurser behöver du relevant kursmaterial. I början av varje kurs får du i regel en lista på kurslitteraturen och/eller adresser till kursmaterial på nätet.
  • En informationssökningsguide för öppna universitetets studerande
  • En del av de lokala biblioteken tillhandahåller den kurslitteratur som ingår i det öppna universitetets kurser. Om du inte bor i Åbo eller i Vasa och det är svårt att få tag på aktuell litteratur, ta kontakt till ditt lokala bibliotek och be dem där fjärrlåna den litteratur du behöver, från Åbo Akademis ASA-bibliotek i Åbo eller från Tritonia i Vasa. Lånetiden vid ASA-biblioteket och Tritonia är 2 veckor, vid fjärrlån oftast 4 veckor. De flesta bibliotek uppbär avgifter för fjärrlåneservicen bl.a. för att täcka fraktkostnaderna. Du kan även fjärrlåna litteratur från andra universitetsbibliotek.
  • Kursböcker och annan vetenskaplig litteratur kan du också låna direkt från Åbo Akademis ASA-bibliotek eller boktornet (ÅAB) i Åbo eller från Tritonia i Vasa. Mot uppvisande av legitimation erhåller du kostnadsfritt ett bibliotekskort. Många bibliotek har Elib bland sina e-resurser.
  • Du kan bläddra och söka i Alma-söksystemet eller i Finna (Tritonia).

 

Studieteknik och tidsplanering

Här kommer en sammanställning med information om studiekompetens.

Studieteknik (pdf)

 

Tentamen

Centret för livslångt lärande ordnar tentamenstillfällen i Åbo och i Vasa ca en gång/månad, torsdagar kl. 18:00-22:00. Kolla tidpunkt och plats för tentamen.
Du anmäler dig till tentamen minst en vecka före tentamen via vår elektroniska tentanmälningsdatabas

Kursexamination kan även ske på andra sätt. Av föreläsaren får du information om hur kursen examineras.

Tentamensresultat

  • Resultat kan du som studerande få ta del av ca 2-3 veckor efter tentamen, beroende på antalet tentander
  • Tentamensresultaten kan publiceras av läraren t.ex. på Moodle, men meddelas inte alltid automatiskt. Du kan fråga om resultat och begära intyg på kansliet i Åbo eller i Vasa, opu@abo.fi
  • Om du är närvaroanmäld vid ÅA ser du vitsordet bland dina kursprestationer

 

Bedöming

Den skala som används för bedömning av prestationer är 5 (A), 4 (B), 3 (C), 2 (D), 1 (E), där 5 (A) är det högsta betyget. Bedömningen görs endast i heltal, inga halvor, plus- eller minustecken. En godkänd studieprestation kan också ges bedömningen Godkänd.

 

Åbo Akademis regler om fusk och plagiat

 

Kursutvärdering

När kurserna avslutas sänds en elektronisk utvärderingsblankett till deltagarna. Utvärderingen tar ca. 5 minuter att fylla i. Med utvärderingen vill vi få veta vad du anser om kursens innehåll och genomförande. Dessutom hoppas vi kunna uppmuntra dig att reflektera över din egen inlärning och lärprocess.
Vi vill tillsammans med lärarna dra nytta av studerandes synpunkter och respons och utgående från denna utveckla undervisningen och kursinnehållet. Utvärderingen sammanställs och delges lärare, ämnesansvariga samt ev. samarbetspart.

Intyg

Intyg över avlagda studieprestationer kan du få genom att kontakta Öppna universitetets kansli. Kom ihåg att intyg skrivs ut endast på begäran! Beställningarna kan göras per e-post: opu@abo.fi eller per telefon tfn Åbo (02) 215 4666, Vasa (06) 324 7129.

Intyg kan skrivas ut både över enskilda kurser och för helheter. Om du tänker fortsätta dina studier rekommenderas att du väntar tills du har avlagt hela studiehelheten. Beställ intyget i tid, gärna minst två veckor på förhand.

 

 

Tillbaka till öppna universitetet

Uppdaterad 14.1.2020