Skriv här det du söker efter!

När du inleder dina studier

När du inleder dina studier

Kurslitteratur, biblioteksservice och informationssökning

Studieteknik och tidsplanering

Följande guide tar upp frågor om självledarskap, tidshantering, att läsa och förbereda sig för tent, kursdagbok som ett redskap för reflektion och portfolio:

Studiekompetens – en guide som stöd i dina studier: mobilversion | pdf

Följande guide är mer omfattande, den tar dels upp vad vetenskapligt tänkade och akademiska studier innebär, dels ger den konkreta tips och idéer för studieteknik och studiefärdigheter, samt för studier på universitetsnivå, oberoende av ämnesinriktning:

Studieteknik och studieförmåga: pdf

Tillgänglighet och individuella arrangemang

Ifall du har en funktionsvariation som påverkar din studieförmåga (till exempel läs- och skrivsvårigheter, autismspektrumtillstånd, AD(H)D, nedsatt syn/hörsel), var gärna i kontakt med utbildningsplaneraren i samband med kursstart. Planeraren för ärendet vidare till behandling och efter behandling är individuella arrangemang möjliga (till exempel möjlighet till tilläggstid i tentamen, möjlighet att skriva tentamen på dator). Du kan också själv vara i direkt kontakt med våra tillgänglighetshandledare:

I Åbo: Rebecca Karlsson (rebecca.karlsson@abo.fi, +358 2 215 4174)
I Vasa: Christina Loo (christina.loo@abo.fi, +358 50 383 4660)

Tentamen

Centret för livslångt lärande ordnar tentamenstillfällen i Åbo och i Vasa cirka en gång/månad, torsdagar klockan 18.00-22.00. Kolla tidpunkt och plats för tentamen.
Du anmäler dig till tentamen minst en vecka före tentamen via vår elektroniska tentanmälningsdatabas.

De allmänna bestämmelserna om tentamen framkommer i kapitel 2 till Åbo Akademis instruktion för examination och bedömning. Om genomförande av tentamen stadgas i § 23.

Instruktioner för tentamenstillfället

När tentamensdeltagarna infinner sig i tentamensutrymmet ska samtliga uppvisa ID-kort och tentamensövervakarna har rätt att be samtliga att lämna ifrån sig sina digitala hjälpmedel på ett anvisat ställe. Till digitala hjälpmedel räknas apparater som kan skicka och motta information och/eller lagra data.

Kursexamination kan även ske på andra sätt. Du information om hur kursen examineras av föreläsaren/läraren på kursen.

Hjälpmedel vid tentamenstillfällen

Användningen av digitala hjälpmedel kan tillåtas endast i de fall där de har godkänts av den ansvariga läraren i samband med tentamensanmälan.

Även andra typer av hjälpmedel (till exempel ordböcker) behöver godkännas av den ansvariga läraren i samband med tentamensanmälan. Lärarna meddelar på förhand den tentamensansvariga om vilka tentamensdeltagare som har rätt att använda hjälpmedel. Tentamensövervakaren granskar tentamensdeltagarnas ID-kort och eventuella intyg över rätten att utnyttja hjälpmedel.

Tentamensresultat

  • Resultat kan du som studerande få ta del av cirka 2–3 veckor efter tentamen, beroende på antalet tentander
  • Tentamensresultaten kan publiceras av läraren till exempel på Moodle, men meddelas inte alltid automatiskt. Du kan fråga om resultat och begära intyg på kansliet i Åbo eller i Vasa, opu@abo.fi
  • Om du är närvaroanmäld vid ÅA ser du vitsordet bland dina kursprestationer

Bedömning

Den skala som används för bedömning av prestationer är 5 (A), 4 (B), 3 (C), 2 (D), 1 (E), där 5 (A) är det högsta betyget. Bedömningen görs endast i heltal, inga halvor, plus- eller minustecken. En godkänd studieprestation kan också ges bedömningen Godkänd.

Åbo Akademis regler om fusk och plagiat

Kursutvärdering

När kurserna avslutas sänds en elektronisk utvärderingsblankett till deltagarna. Utvärderingen tar ca 5 minuter att fylla i. Med utvärderingen vill vi få veta vad du anser om kursens innehåll och genomförande. Dessutom hoppas vi kunna uppmuntra dig att reflektera över din egen inlärning och lärprocess.

Vi vill tillsammans med lärarna dra nytta av studerandes synpunkter och respons och utgående från denna utveckla undervisningen och kursinnehållet. Utvärderingen sammanställs och delges lärare, ämnesansvariga samt eventuell samarbetspart.

Intyg

På begäran skrivs intyg på avlagda studieprestationer då tentamensvitsordet registrerats. Beställningarna kan göras per e-post: opu@abo.fi eller per telefon Åbo (02) 215 4666, Vasa (06) 324 7129. Beställ intyget god i tid, gärna två veckor på förhand. Vi erbjuder i första hand elektroniskt signerade intyg i pdf-format per e-post.

Intyg kan skrivas för enskilda kurser och för studiehelheter. Om du tänker fortsätta dina studier rekommenderas att du beställer intyg först vid slutet av terminen eller när du har avlagt hela studiehelheten.

Elektronisk signering av intyg vid Öppna universitetet

Öpus kansli har tagit ibruk elektronisk signering (e-signering) av intyg. Detta möjliggörs av de certifikat som finns i finska ID-kort och uppfyller kraven enligt den allmäneuropeiska förordningen nr 910/2014 (eIDAS). Läs mer på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas (MDB) hemsida.

Ett dokument med elektronisk signatur är juridiskt lika bindande som ett som undertecknats för hand. Elektroniska signaturer som gjorts med identitetskortets certifikat gäller också efter att kortet föråldrats. Detta betyder att intyg som är elektroniskt signerade fungerar exempelvis för ansökningar. För att granska äktheten på en e-signatur kan man öppna dokumentet i en PDF-läsare som stöder e-signaturer (t.ex. Adobe Reader) eller kontrollera signaturen i MDB:s valideringstjänst. Eftersom undertecknarna agerar på vägnar av Öpu behövs ingen stämpel på intyget. För att säkerställa kopplingen mellan undertecknaren och Öpu kan man kontrollera den elektroniska kommunikationskod (SATU-kod) som finns i certifikatet.

Vi som jobbar på Öpu och använder oss av e-signering är:

Annette Hartvik
Sekreterare, Vasa
SATU-kod: 13612730A
Camilla Lundström
Sekreterare, Åbo
SATU-kod: 147248239

 

Uppdaterad 19.10.2021