Skriv här det du söker efter!

Innan du anmäler dig

Innan du anmäler dig

Anmälning

Kursanmälningen för vårens kurser har börjat 22.11.2022. Anmälan för höstterminen läsåret 2023-2024 öppnas 7.8.2023 kl. 8:00. Förhandsanmälan är obligatorisk till alla våra kurser och deltagarna antas i regel i anmälningsordning. Vid begränsat deltagarantal har vuxenstuderande förtur. Anmälningstiden utgår vanligtvis 7-10 dagar innan respektive kurs inleds. I kurskatalogen hittar du alla kurser. Nästa läsårs kursutbud publiceras i juni.
NYHET Öpukurser för studerande på andra stadiet.

När du anmäler dig till öppna universitetets kurser, förbinder du dig samtidigt att följa Åbo Akademis ordningsregler. Kontrollera att du fyller i rätt e-postadress, du får information per e-post om antagning till kursen ca. en vecka före kursstart. Bekanta dig även med anmälningsdatabasens registerbeskrivning.

Till anmälan

Till de kurser som arrangeras av arbetar- eller medborgarinstitut, sommaruniversitet o.s.v. anmäler du dig på det sätt som gäller för dessa utbildningsarrangörer.

Avgifter

Öppna universitet har en terminsavgift på 50 euro per termin. För denna avgift får du delta i flera kurser under samma termin. Läsåret inom det öppna universitetet är indelat i två terminer:

  • Höstterminen 1.8–31.12
  • Vårterminen 1.1–31.7

För kurser som arrangeras av Öppna universitets samarbetspartners tillkommer samarbetspartners egna avgifter. Avgiftens storlek varierar. För närmare information, se samarbetsparternas hemsidor.

I anslutning till en del kurser tillkommer en materialavgift.

Studerande som är inskrivna och närvaroanmälda vid Åbo Akademi för studier som leder till en kandidat- eller magisterexamen får delta i öppna universitetets kurser avgiftsfritt, men betalar samarbetsparternas avgifter och Öpus annullerinsgavgifter. Närmare information för ÅA-studerande gällande avgiften, anmälan och begränsat antal platser finns på intranätet. Även studerande på andra stadiet (gymnasium och yrkesinstitut) får delta gratis i kurser.

Annulleringsavgift

Om du anmält dig till en kurs, men inte kan delta, bör du annullera ditt deltagande före anmälningstiden gått ut. Detta gör du lättast via annulleringslänken du fått i ditt bekräftelsemail. Vid problem kan du kontakta opu@abo.fi.

Vid annullering efter att anmälningstiden gått ut eller vid uteblivet deltagande faktureras en annulleringsavgift på 20 euro per kurs. Med uteblivet deltagande menas att en studerande antagits till kursen, men inte loggat in på kurssidan eller deltagit i närstudietillfällen. Så fort en studerande loggat in på kurssidan eller deltagit i ett närstudietillfälle räknas hen som deltagare i kursen och faktureras terminsavgiften. Observera att annulleringsavgiften inte faktureras i force majeure-situationer, såsom bestyrkta sjukdomsfall. Även grundexamensstuderande vid Åbo Akademi, som är befriade från terminsavgiften, faktureras annulleringsavgiften.

Hur betalar jag?

Cirka en vecka innan kursen startar får du ett e-postmeddelande om du blivit antagen till kursen eller inte. Är du antagen till kursen får du en faktura på posten några veckor efter kursstarten och bör då betala studieavgiften så snabbt som möjligt. Förfallna obetalda fakturor går till indrivning och påverkar även din möjlighet att delta i Öppna universitetets kurser i framtiden.

 

Studievägledning

Kurserna inom öppna universitetet arrangeras kvällstid och under veckoslut eller som nätkurser. Kurserna är flexibelt uppbyggda med varierande arbetssätt. Information om närundervisning, distansundervisning och nätkurser.

Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). En studiepoäng (1 sp) motsvarar en arbetsinsats på 27 timmar.

Du väljer om du avlägger enskilda kurser eller tar flera kurser med sikte på en större helhet. Grundstudierna består av minst 25 studiepoäng i ett ämne. Ämnesstudierna består av 35–45 studiepoäng av studier som breddar och fördjupar kunskaperna.
Man kan inte avlägga examen vid öppna universitetet utan måste då söka in via den allmänna antagningen till examensstudier. Som examensstuderande vid universitet kan du inkludera studier som avlagts vid det öppna universitetet som del av examen.

För in­for­ma­tion om re­spek­ti­ve kurs el­ler äm­ne, kon­tak­ta äm­nets utbildningsplanerare.

För allmänna studievägledningsfrågor:

Ut­bild­nings­chef Maj­len Sa­ari­nen i Åbo
Tfn. (02) 215 4500
e-post: maj­len.sa­ari­nen@abo.fi

Team­le­da­re i Vasa Christi­na Teir­folk
Tfn. (06) 324 7243
e-post: christi­na.teir­folk@abo.fi

Studiehandledarna vid gymnasierna handleder också sina tidigare studerande ett år efter studentexamen, ifall du inte ännu tagit emot en studieplats vid en högskola.

Vuxenstudiestöd och studiesociala förmåner

Öppna universitetets kurser är deltidsstudier. De berättigar inte till statens studiestöd (studiepenning eller -lån) eller till andra studiesociala förmåner avsedda för heltidsstuderande.

Om du har frågor rekommenderar vi att du kontaktar stödinstansen direkt:

Uppdaterad 13.3.2023