Skriv här det du söker efter!

Innan du anmäler dig

Innan du anmäler dig

Anmälning

Du kan börja anmäla dig till höstens kurser den 19.8.2019. Till vårens kurser kan du anmäla dig fr.o.m. den 18.11.2019. Förhandsanmälan är obligatorisk till alla våra kurser och deltagarna antas i regel i anmälningsordning. Vid begränsat deltagarantal har vuxenstuderande förtur. Anmälningstiden till nätkurser utgår vanligtvis 10 dagar innan respektive kurs inleds. I  kurskatalogen hittar du alla kurser. Nästa läsårs kursutbud publiceras i juni.

När du anmäler dig till öppna universitetets kurser, förbinder du dig samtidigt att följa Åbo Akademis ordningsregler.

Till anmälan

OBS! Kontrollera att du fyllt i din e-postadress korrekt. Registerbeskrivning

Du får information per e-post om antagning till kursen en vecka före kursstart.

Till de kurser som arrangeras av arbetar- eller medborgarinstitut, sommaruniversitet o.s.v. anmäler du dig på det sätt som gäller för dessa utbildningsarrangörer.

 

Öppna universitetets avgift

Åbo Akademis öppna universitet har en terminsavgift som är 50 e/termin. Du får delta i flera kurser under samma termin för denna avgift.

Läsåret inom det öppna universitetet är indelat i två terminer:
Höstterminen 1.8-31.12
Vårterminen 1.1-31.7

Annulleringsavgift och samarbetsparternas avgifter

Annulleringsavgiften är 20 euro/kurs ifall du inte annullerar ditt deltagande i tid. Om du anmält dig till en kurs, men inte kan delta, bör du annullera din anmälan till ansvarig planerare eller till opu@abo.fi. Om annulleringen görs senare än tre (3) vardagar innan kursstart uppbärs 20 euro i annulleringsavgift förutom i force majeure-situationer, såsom bestyrkta sjukdomsfall och liknande. Detta gäller även dem som är befriade från terminsavgiften.
Om du avbryter nätkurser inom 14 dagar från kursstart eller inte har påbörjat nätkursen inom 14 dagar, faktureras annulleringsavgiften. Om kursen avbryts senare än 14 dagar efter kursstart betalas terminsavgiften.
Gymnasieelever och elever på andra stadiet får delta i våra kurser avgiftsfritt.

Om kursen arrangeras i samarbete med en samarbetspart tillkommer samarbetspartens egna avgifter. Avgiftens storlek varierar, se samarbetsparternas hemsidor.

I anslutning till en del kurser tillkommer en materialavgift.

Information om avgifter för Åbo Akademins grundexamensstuderande och personal

Hur betalar jag?

  • En vecka innan kursen startar får du ett e-postmeddelande om du blivit antagen till kursen eller inte. Är du antagen till kursen får du en faktura på posten några veckor efter kursstarten och bör då betala studieavgiften så snabbt som möjligt.
  • Förfallna obetalda fakturor går till indrivning och påverkar även din möjlighet att framledes delta i Öppna universitetets kurser.

 

Öppna universitetet – öppet för alla

Genom ÖPU-studier kan du öka din yrkeskompetens, utveckla dig själv, prova på universitetsstudier samt uppehålla din studievana och inlärningsförmåga. Öppna universitetet erbjuder alla en möjlighet till akademiska studier, utan krav på grundutbildning. Du bedömer själv dina egna studieförutsättningar.

Utan studieplats

Om du är utan studieplats eller har ett mellanår kan du avlägga kurser hos oss för att se vilka ämnen som intresserar dig. Dina avlagda kurser kan räknas till godo i en universitetsexamen om du söker in och blir antagen för examensstudier. Information för dig som blivit utan studieplats

 

Studievägledning

Kurserna inom öppna universitetet arrangeras kvällstid och under veckoslut eller som nätkurser. Kurserna är flexibelt uppbyggda med varierande arbetssätt. Information om närundervisning och nätkurser

Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). En studiepoäng (1 sp) motsvarar en arbetsinsats på 27 timmar.

Du väljer om du avlägger enskilda kurser eller tar flera kurser med sikte på en större helhet. Grundstudierna består av minst 25 studiepoäng i ett ämne. Ämnesstudierna består av 35-45 studiepoäng av studier som breddar och fördjupar kunskaperna.
Man kan inte avlägga examen vid öppna universitetet utan måste då söka in via den allmänna antagningen till examensstudier. Som examensstuderande vid universitet kan du inkludera studier som avlagts vid det öppna universitetet som del av examen.

Studievägledare:
Åbo: Majlen Saarinen, tfn 02-215 4500
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi
Vasa: Christina Teirfolk, tfn 06-324 7243
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

 

Vuxenstudiestöd och studiesociala förmåner

Öppna universitetets kurser är deltidsstudier. De berättigar inte till statens studiestöd (studiepenning eller -lån) eller till andra studiesociala förmåner avsedda för heltidsstuderande.

Utbildningsfonden och Folkpensionsanstalten erbjuder aktuell information

Arbetslöshetsersättning

Som arbetssökande har du under vissa förutsättningar möjlighet att bedriva frivilliga studier. Du kan studera ca 4 sp/månad, under ett läsår inom det öppna universitetet utan att förlora ditt arbetslöshetsunderstöd. Det är viktigt att kontrollera studievillkoren med din lokala TE-central och FPA innan du inleder studierna! http://www.kela.fi/web/sv/sysselsattningsframjande-service

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån http://www.te-tjanster.fi/te/sv/arbetssokande/yrkesval_och_utbildning/frivilliga_studier/

 

Öpuleden – en väg till examen

Öppna universitetsleden innebär att du kan ansöka om studieplats för examensstudier på basis av studier avlagda inom det öppna universitetet. En förutsättning är att de kurser du avlagt inom det öppna universitetet kan ingå i den utbildning som du ansöker till.

Antagningskriterierna skiljer sig mellan olika utbildningar. Observera att för sökande med annat modersmål eller skolutbildning på annat språk än svenska krävs deltagande i språkprov i svenska. Se språklig behörighet.

Enheterna bestämmer för varje utbildning vilket omfång på och innehåll i studierna som ger behörighet att söka, se kraven för de olika utbildningarna. Antagning via öpuleden sker som regel utan urvalsprov om inte annat särskilt anges.

Du söker till examensstudier vid Åbo Akademi inom den allmänna antagningen.
Ansökan  sker i det elektroniska ansökningssystemet studieinfo.fi under tiden 20.3-3.4.2019 kl. 15:00.

Om du har avlagt tillräckligt med kurser inom det öppna universitetet för att söka in via öpuleden, tag kontakt med studievägledarna för att diskutera!
Åbo: Majlen Saarinen, tfn 02-215 4500
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi
Vasa: Christina Teirfolk, tfn 06-324 7243
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

 

Ämnesstudier för lärare

Vi erbjuder studier för lärare som vill erhålla ämneslärarbehörighet i nya ämnen.

 

Extra studerande

Extra studerande beviljas studierätt i en enskild kurs eller en enskild ämneshelhet, men har inte rätt att avlägga examen. Om du vill fördjupa dig i ett ämne, få lärarbehörighet i ett undervisningsämne eller avlägga kurser som inte erbjuds inom öppna universitetet kan du ansöka om att bli extra studerande.

Att vara extra studerande innebär att du deltar i den ordinarie undervisningen på dagtid på samma villkor som övriga studerande.

Ansökan om studier som extra studerande

 

 

Tillbaka till öppna universitetet

Uppdaterad 10.9.2019