Skriv här det du söker efter!

Ämneslärare

Omfattning

180+120 sp / 3+2 år (Fristående 60 sp)

Ort

Vasa

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

20.3–3.4.2019 (Fristående 31.1–22.3.2019)

Utbildningslinjen för ämneslärare

En bred allmänbildning ger oss förutsättningar att förstå vår omvärld och varandra. Som ämneslärare är du expert på just ditt ämnesområde och får dagligen inspirera elever och studerande till att vidga sina vyer. Ämneslärarens arbete är både socialt och mångsidigt. På ämneslärarlinjen lär du dig att hitta intressanta sätt att dela med dig av ditt kunnande. Utbildningen är för dig som vill undervisa i grundskola, på andra stadiet eller yrkeshögskola i något av dessa ämnen: biologi, engelska, filosofi, finska, franska, fysik, geografi, historia, huslig ekonomi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning, matematik, modersmål och litteratur, psykologi, religion, ryska, samhällslära, slöjd och tyska. För att arbeta som ämneslärare krävs en högre högskoleexamen med ett av dessa ämnen som huvudämne. Oftast undervisar ämneslärare dock i två eller flera ämnen och då krävs ett långt biämne i de andra ämnena. Arbetet som lärare idag  kan ofta innebära samarbete med olika universitet/högskolor, företag och den tredje sektorn.

Du som studerar till ämneslärare med Hushållsvetenskap eller Slöjdvetenskap som huvudämne avlägger pedagogik med lärarinriktning, 60 sp, parallellt med de övriga magisterstudierna under hela studietiden i Vasa.

Som ämneslärarstuderande läser du 60 studiepoäng pedagogik med lärarinriktning, 25 studiepoäng grundstudier och 35 studiepoäng ämnesstudier, som båda består av både teoretiska studier och praktik. De teoretiska grundstudierna kan du avlägga som nätstödda studier under en längre tidsperiod eller intensivt under en hösttermin, antingen i Vasa eller i Åbo. Ämnesstudierna avlägger du som heldagsstudier under en vårtermin i Vasa. Grundstudiernas inledande praktik gör du i Vasa och ämnesstudiernas fältpraktik på en valfri svenskspråkig skola i Finland.

Vi erbjuder också behörighetsgivande pedagogiska studier för dig som vill bli ämneslärare och som redan påbörjat eller avlagt en högre högskoleexamen med studier i ett undervisningsämne som finns inom grundläggande utbildning eller gymnasium. Kurserna kan avläggas som ett biämne eller som fristående studier och består av 60 studiepoäng grund- och ämnesstudier i ämneslärarinriktad pedagogik. Mer info om de behörighetsgivande pedagogiska studierna för ämneslärare.

 

Antagningsgrunder

Huvudämnen

Två joggare som springer längs med stranden.

Hälsokunskap

Ämnet hälsokunskap Livsstilsrelaterade hälsoproblem och den psykiska ohälsan utgör nutidens och framtidens stora folkhälsoutmaningar i Finland. Du som studerar hälsokunskap blir bekant med olika hälsorelaterade beg...

Studerande som sitter vid en datorskärm och studerar celler.

Cellbiologi

Cellen och dess molekyler utgör de grundläggande byggstenarna för allt liv på jorden. Cellbiologin ger dig ingående kunskap om cellernas och vävnadernas struktur och funktion, deras differentiering och utveckling, sam...

Gammal brun bok av Shakespeare

Engelska språket och litteraturen

Du som studerar engelska språket och litteraturen lär dig språkvetenskap, litteraturkännedom och kulturkunskap.

Finskt julfrimärke från 2015.

Finska språket

Studier i det finska språket ger dig goda kunskaper i språkets struktur och variation samt kännedom om språkforskningens teorier, metoder och deras tillämpningsmöjligheter.

Två studerande som sitter och diskuterar.

Filosofi

Du som studerar filosofi tränar dig i att uttrycka dig i tal och skrift. Att studera filosofi ger dig också mod att uttala dig i angelägna frågor när du märker att du har något att komma med.

Tuschtavla med franska ord.

Franska språket och litteraturen

Världsspråket franska är ett officiellt språk i 29 länder och talas av 274 miljoner människor i världen. Utöver goda praktiska språkfärdigheter ger studier i franska dig expertkunskaper i fransk lingvistik, kulturkuns...

Bild på kula, pendel

Fysik

Fysiken är den teoretiska och experimentella verktygslåda som hjälper oss samla kunskap om vår omgivning och skapa teorier, modeller och metoder utgående från den. Med denna information kan vi göra nya upptäckter och ...

Gammal karta över Europa.

Historia

Ämnet historia behandlar tiden, hur samhällen förändras, samspelet mellan individ och miljö, och hur idéer, värderingar och samhällets struktur växlar.

Grönsaker vid ett försäljningsstånd.

Hushållsvetenskap

Våra vardagsgärningar i hushållet påverkar vår livsmiljö, nu och på sikt. Du som studerar hushållsvetenskap lär dig hur individen kan hantera vardagen på ett hållbart sätt ur ett lokalt, nationellt och globalt perspek...

Olika kemiska vätskor, färger gult, blått och rött.

Kemi

Egenskaperna för all den materia vi dagligen kommer i kontakt med är i högsta grad beroende av dess kemiska sammansättning. Du som studerar kemi lär dig om materiens struktur, hur den analyseras och vilka processer oc...

Bokhög med klassiska böcker.

Litteraturvetenskap

Litteraturen öppnar dörrar till nya världar, till andra tidsepoker och världsbilder. Litteraturvetenskapen är studiet av lyrik, dramatik, noveller och romaner. Du lär dig hur skönlitteratur har skrivits genom tiderna,...

En bokhög

Matematik

Matematik handlar om att förstå numeriskt mätbara samband i vår omvärld. Genom studier i matematik förstår du varför och under vilka förutsättningar olika satser och formler gäller och kan tillämpa matematik vid probl...

Modeller av två hjärnor.

Psykologi

Psykologin behandlar människans tankar, känslor, beteenden och relationer. Du som studerar psykologi lär dig exempelvis hur hjärnan fungerar, vilka faktorer i omgivningen som påverkar människans beteende och identitetsutveckling och hur människor fungerar i olika grupper.

Religionsvetenskap, taket från Åbo domkyrka.

Religionsvetenskap

Inom religionsvetenskapen studerar du icke-kristna religioner men lär dig också förstå kristna kulturer och traditioner ur ett vetenskapligt perspektiv, liksom även sekulära och ateistiska förhållningssätt.

Skrivmaskin med krylliska bokstäver.

Ryska språket och litteraturen

Språket är nyckeln till det ryska samhället och kulturen. Du som studerar ryska språket och litteraturen lär dig att behärska detta spännande språk, från att uttala rätt till att skriva vetenskaplig text.

Slöjdvetenskap

Att skapa med händerna ger välmående, ökad livskvalitet och bidrar till ekologiskt tänkande och en hållbar utveckling i samhället. I studierna ingår kurser där du lär dig bearbeta en stor bredd av slöjdmaterial samt f...

Bild från Academills mötesrum.

Statskunskap med medier och kommunikation

Du som studerar statskunskap med medier och kommunikation lär dig hur demokratin förvekligas i samhällen, hur människor aktiverar sig i politiken och hur deras åsikter formas.

Bild från Åbo bokmässa 2016.

Tyska språket och litteraturen

Du som studerar tyska språket och litteraturen blir expert på språket och kulturen, både i nutid och i historisk kontext.

En hand som håller i en bok.

Teologi

Religionen påverkar våra livsval, värderingar, visioner, handlingar och förhållningssätt. Inom teologin studeras religiösa fenomen i olika former utifrån den kristna traditionen. Under studierna får du en helhetsbild ...

Du som ämneslärare i arbetslivet

Som utexaminerad ämneslärare kan du jobba i årskurs 7–9, gymnasiet, yrkesskola eller yrkeshögskola. De flesta skolor är kommunala med ett fåtal undantag av statliga och privata skolor. Dina närmaste arbetskamrater är de ungdomar du undervisar, lärare och annan skolpersonal. Förutom själva undervisningen består ämneslärararbetet av lektionsplanering och -förberedelser, prestationsutvärdering och utvecklande av den egna expertisen. Som ämneslärare får du dagligen använda din kreativitet, ditt tydliga kroppsspråk och din kommunikationsförmåga för att väcka intresse för ditt ämne. I och med att många äldre lärare nu går i pension finns det ett stort behov av nya lärare på många håll i Finland. Du som brinner för ditt ämne och vill dela det med andra gör ett bra val i att bli ämneslärare!

 

Bonus: För målinriktade studerande erbjuder Åbo Akademi även intressanta karriärmöjligheter inom forskning!

Ämneslärarstudierna är mångsidiga, varierande och intressanta. Under studiernas gång får man bekanta sig med alla aspekter av lärarvardagen, blir tilldelad många goda råd på vägen och formar bit för bit sin egen läraridentitet. Sofia Laurila

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

fpv-studieradgivare@abo.fi

Ort

Våning F4, Academill, Strandgatan 2, Vasa

Stad

Vasa

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa