Skriv här det du söker efter!

Teologi

Teologi

Religionen påverkar våra livsval, värderingar, visioner, handlingar och förhållningssätt. Inom teologin studeras religiösa fenomen i olika former utifrån den kristna traditionen. Under studierna får du en helhetsbild av teologin och lär dig att bland annat analysera religiösa texter och fenomen, upptäcker historien bakom nutida och historiska företeelser och reflekterar över etiska problem. Du får en bra vetenskaplig grund och färdigheter för dina framtida uppgifter. Du lär dig exempelvis att identifiera teologiska frågor och problem och bearbeta dem kritiskt med hjälp av metoder inom teologins olika delområden. Studierna ger dig inblick i Bibeln i historia och nutid, kristendomens historia, kristendomens tankevärld och praxis samt religioner och livssyner.

Vid Åbo Akademi läser alla blivande teologer teologi som en mångsidig helhet under de gemensamma kandidatstudierna och specialiserar sig i något av teologins ämnesområden under magisterstudierna. Ditt val av yrkesprofilering (exempelvis präst, lärare eller forskare) styr delvis dina kandidatstudier, men du har möjlighet att bygga på din examen med valfria studier. Under magisterstudierna läser du varierande modulstudier enligt din specialisering. Dessa ger dig prästbehörighet, lärarbehörighet eller teologisk sakkunskap med samhällsinriktning. Studerande med andra huvudämnen kan läsa ämnet allmän teologi som biämne.

Teologi är så mycket mera än att bara studera Bibeln och fundera på Gud. Det ger djup och bredd i förståelsen av världen.

Leende kvinnlig student

Inom teologin bedrivs forskning inom gammaltestamentlig exegetik och judaistik, nytestamentlig exegetik, kyrkohistoria, dogmatik, religionsvetenskap, teologisk etik med religionsfilosofi och praktisk teologi.

Studierna i teologi leder till kandidatexamen som du bygger på med specialiserande magisterstudier i praktisk teologi, systematisk teologi, exegetik, religionsvetenskap eller kyrkohistoria. Som utexaminerad teologie magister kan du sedan, beroende på din yrkesprofilering, arbeta som präst eller ämneslärare, men du är också en efterfrågad specialist som exempelvis sjukhusteolog och familjerådgivare. Din förmåga att tänka kritiskt och lösa problem kommer till nytta i ditt människonära arbete.

Kontakt

Besöksadress

Teologicum
Biskopsgatan 16
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31