Skriv här det du söker efter!

Tyska språket och litteraturen

Tyska språket och litteraturen

Huvudämnet tyska språket och litteraturen

Du som studerar tyska språket och litteraturen blir expert på språket och kulturen, både i nutid och i historisk kontext. Du får både allmänspråklig och fackspråklig kompetens i tyska och får fördjupade insikter i tysk grammatik och språkpraktiska frågor, såsom språkets roll i politiken, i media, i affärskommunikation och i marknadsföringen. Du lär dig dessutom om tysk kultur, historia och samhälle och lär dig förstå sambandet mellan dessa och språket. Du får också insikter i tyskspråkig litteratur och lär dig litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga begrepp, metoder och teorier som hjälper dig att systematiskt analysera textmaterial av olika slag. Undervisningen ges på tyska.

Som studerande i tyska språket och litteraturen väljer du antingen att studera på den allmänna inriktningen, ämneslärarprogrammet eller inriktningen språk och ekonomi. Inom allmänna inriktningen är biämnesvalet fritt, medan studerande på lärarprogrammet läser pedagogik som sitt långa biämne, ofta i kombination med ett annat undervisningsämne. Studerande inom inriktningen språk och ekonomi specialiserar sig på fackspråk och interkulturell företagskommunikation och läser företagsekonomi som biämne. Alla studerande gör en språkpraktik i form av utbytesstudier i ett tyskspråkigt land. Tyska språket och litteraturen kan även läsas som biämne av studerande med andra huvudämnen.

I studiehandboken kan du läsa mer om de kurser som ges inom ämnet:

Liksom undervisningen handlar även forskningen om olika perspektiv på språket, dess funktioner, förändring, kulturella och samhälleliga dimension samt dess multimediala prägel. Den fokuserar bl.a. på texter av olika slag, olika medieformer, text-bild-interaktioner, språk och kön, språk och diskrimineringen, fackspråk, språklig legitimering, språket på webben samt språkinlärning och -utveckling.

Forskningen inom ämnet tyska språket och litteraturen har under flera års tid etablerat ett stort europeiskt forskarnätverk inom det europeiska näringslivets kulturella kommunikationsprocesser: Europäische Kulturen in der Wirtschaftskommunikation – European Cultures in Business and Corporate Communication. Detta forskarnätverk sammanför experter från olika forskningsområden kring gemensamma forskningsprojekt. Våra doktorander erbjuds härigenom ett internationellt väl etablerat nätverk av kontakter inom olika forskningsområden och publikationsmöjligheter inom en egen vetenskaplig serie i ett internationellt förlag.

Läs mer om vår forskning.

Specialister i tyska språket och litteraturen har många olika arbetsmöjligheter. Många arbetar som ämneslärare, medan andra kan ha en karriär inom forskning eller inom affärsvärlden. En del utexaminerade arbetar med översättning och tolkning och det finns även arbetsmöjligheter inom kultur eller media. Som tyskaexpert har du även internationella karriärmöjligheter och kan jobba i internationella organisationer eller med diplomati och turism. Expertis inom det tyska språket och kulturen behövs på många håll i arbetslivet!

Kontakt

Besöksadress

Arken, M-huset vån. 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)