Skriv här det du söker efter!

Språkkrav i svenska

Språkkrav i svenska

Åbo Akademi är ett svenskspråkigt universitet och alla som studerar inom våra svenskspråkiga utbildningar behöver ha tillräckliga kunskaper i svenska innan de inleder sina studier. Därför ska alla våra sökande i sin ansökan svara på frågor om språklig behörighet och intyga sina kunskaper i svenska.

Du kan intyga dina kunskaper i svenska på följande sätt om inte ansökningsmålet angett någonting annat:

Detta är det vanligaste sättet att visa tillräckliga kunskaper i svenska och gäller för alla som skrivit studenten på svenska men också för dig som skrivit studenten på finska men inom ramen för studentskrivningarna fått tillräckligt högt vitsord i svenska.

Det finns tre olika prov i svenska i Studentexamen:

 • Provet i modersmål och litteratur skrivs i regel av dem som har svenska som sitt modersmål och/eller gått gymnasiet på svenska.
 • Provet i det andra inhemska språket (svenska) skrivs i regel av dem som har finska som sitt modersmål och/eller gått gymnasiet på finska eller samiska och skrivs antingen som lång eller medellång lärokurs.
 • Provet i svenska som andraspråk skrivs i regel av dem som har ett annat modersmål än svenska, finska eller samiska och gått gymnasiets lärokurs i svenska som andraspråk.

Om du inte uppfyller kraven nedan, behöver du intyga din språkliga behörighet på ett annat sätt, t.ex. genom skolutbildningsspråk. Se rubrikerna nedanom denna för instruktioner.

Resultaten från vårens studentskrivningar

Resultaten från proven i studentexamen som skrivs våren 2023 ska finnas tillgängliga elektroniskt i Studieinfo 16.5.2023 för att kunna beaktas i betygsantagningen.

Studentexamen avlagd före år 1990

Resultaten för studentskrivningar finns elektroniskt tillgängliga för studentexamina avlagda år 1990 eller senare. Har du skrivit studenten före 1990 behöver du ladda upp ditt studentexamensbetyg i samband med ansökan, eller skicka in en bestyrkt kopia inom utsatt tid.

1.1. Provet i modersmål, svenska

Du är språkligt behörig om du har skrivit provet i modersmål och litteratur på svenska i studentexamen och fått vitsordet Approbatur (A) eller högre.

1.2. Provet i det andra inhemska språket, svenska

Om du har skrivit provet i modersmål på finska behöver du ha skrivit provet i det andra inhemska språket för att genom studentexamen uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska. Kraven varierar mellan de olika utbildningarna, se tabellen nedan för vilket krav som gäller den eller de utbildningar du tänker söka till. I utbildningens namn i Studieinfo framkommer fakultetens namn. Några utbildningar har undantag från fakultetens allmänna nivå, dessa finns skilt omnämnda i tabellen.

Ansökningsmål Lång lärokurs Medellång lärokurs
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi Eximia cum laude approbatur (E) Laudatur (L)
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

 • Utbildningsprogrammet för klasslärare
 • Utbildningsprogrammet i socialvetenskaper
 • Utbildningsprogrammet för speciallärare
 • Behörighetsgivande studier inom det pedagogiska området (t.ex. studiehandledare)
Eximia cum laude approbatur (E) Laudatur (L)
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

 • Utbildningsprogrammet i hälsovetenskaper
 • Utbildningsprogrammet för pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete
 • Utbildningsprogrammet för slöjdvetenskap och hushållsvetenskap
 • Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik
 • Utbildningsprogrammet för klasslärare, inriktning språkbad
 • Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik, inriktning språkbad
Cum laude approbatur (C) Magna cum laude approbatur (M)
Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik Eximia cum laude approbatur (E) Laudatur (L)
Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (även magisterprogrammen)
Magna cum laude approbatur (M) Eximia cum laude approbatur (E)
 • Kandidatprogrammet i farmaci
 • Utbildningsprogrammet i farmaci
 • Magisterprogrammet i farmaci
Eximia cum laude approbatur (E) Laudatur (L)

 

1.3. Provet i svenska som andraspråk

Du är språkligt behörig om du har skrivit provet i svenska som andraspråk och litteratur i studentexamen och fått vitsordet Approbatur (A) eller högre.

OBS! Den som skriver provet i svenska som andraspråk har ett annat modersmål än finska eller svenska.

2.1. EB-examen

För en EB-examen avlagd år 2021 eller senare gäller följande:

För att vara språkligt behörig måste du ha avlagt svenska med minst följande:

 • Svenska som L1- eller L2-språk: minst vitsordet 5,00
 • Svenska som ONL-språk: minst vitsordet 8,00

För en EB-examen avlagd år 2020 eller tidigare gäller följande:

För att vara språkligt behörig måste du ha avlagt svenska med minst följande:

 • Svenska som L1- eller L2-språk: minst vitsordet 4,00
 • Svenska som ONL-språk: minst vitsordet 8,00

Om du inte uppnår dessa gränser behöver du intyga din språkliga behörighet på ett annat sätt, t.ex. genom skolutbildningsspråk (se punkt 3).

Se sidan för IB-, EB- och Rp-/DIA-examen för instruktioner för när du senast behöver ha laddat upp dina intyg och för övriga praktiska instruktioner.

2.2. IB-examen

För IB-examen är du språkligt behörig om du uppfyller något av följande krav:

 • Svenska som A-språk (A1- eller A2-nivå) med minst vitsordet 2
 • Svenska som B-språk med minst vitsordet 5
 • En före år 2013 avlagd IB-examen med A1- eller A2-svenska med minst vitsordet 2.

I andra fall behöver du intyga din språkliga behörighet på ett annat sätt, t.ex. genom skolutbildningsspråk (se punkt 3).

Se sidan för IB-, EB- och Rp-/DIA-examen för instruktioner för när du senast behöver ha laddat upp dina intyg och för övriga praktiska instruktioner.

2.3. Rp- / DIA-examen

För Rp-/DIA-examen är du språkligt behörig om du avlagt ett skriftligt prov i svenska med godkänt vitsord (minst vitsordet 4).

Om du avlagt Rp-examen i Finland och i samband med det avlagt ett studentexamensprov i svenska (modersmål, andraspråk eller det andra inhemska), gäller samma instruktioner som för övriga. Se rubriken ovan, 1. Studentexamen.

I övriga fall behöver du uppfylla språkkravet i svenska på ett annat sätt för att vara språkligt behörig, se nedan för alternativ.

Se sidan för IB-, EB- och Rp-/DIA-examen för instruktioner för när du senast behöver ha laddat upp dina intyg och för övriga praktiska instruktioner.

Ditt skolutbildningsspråk är det språk som du gått dina modersmålsstudier på i den grundläggande utbildningen (grundskolan, åk 1-9) eller andra stadiet på. Om du gått någondera på svenska är du språkligt behörig och kan intyga detta genom att i samband med ansökan ladda upp ditt avgångsbetyg.

Skolutbildningsspråket fastställs alltså i ditt avgångsbetyg från grundskolan eller gymnasiet. Studentexamen eller annan gymnasieexamen (IB/EB/Rp/DIA) påverkar inte skolutbildningsspråket.

3.1. Grundläggande utbildning, grundskolan

Har du gått dina modersmålsstudier på svenska i den grundläggande utbildningen (åk 9), är du språkligt behörig.

För att visa din språkliga behörighet genom detta alternativ ska du ladda upp ditt avgångsbetyg i samband med ansökan. På betyget bör framgå godkända studier i svenska som modersmål.

3.2. Yrkesutbildning

För dig som gått i yrkesutbildning ska modersmål framgå på ditt avgångsbetyg för att det ska kunna räknas som skolutbildningsspråk. Ifall där framgår godkända studier i svenska som modersmål kan du uppvisa språklig behörighet genom att bifoga ditt avgångsbetyg till ansökan. Om där inte uttryckligen framgår modersmål behöver du istället bifoga t.ex. grundskolans avgångsbetyg, förutsatt att du gått modersmålsstudierna i grundskolan på svenska.

3.3. Andra stadiet utomlands eller på engelska

För dig som gått andra stadiet utomlands behöver du bifoga avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen (grundskolan, åk 1-9), där det framgår att du gått dina modersmålsstudier på svenska.

Samma sak gäller om du t.ex. gått i IB-gymnasium eller annan utbildning på andra stadiet som inte är på svenska, då behöver du antingen ha gått den grundläggande utbildningen på svenska (d.v.s. att det på ditt avgångsbetyg står att du läst svenska som modersmål), eller visa att du är språkligt behörig enligt alternativ 4-6.

3.4. Nordisk gymnasieexamen

Du som har en nordisk gymnasieexamen (på svenska, norska, danska, färöiska, isländska) kan du visa din språkliga behörighet genom att i samband med ansökan ladda upp ditt avgångsbetyg från gymnasiet. Se svenska Universitets- och högskolerådets sida Behörighet i svenska för att säkerställa att du har avlagt de kurser som krävs.

3.5. Grundskolan på finska/svenska, andra stadiet på svenska/finska

Om du har gått dina modersmålsstudier på svenska i grundskolan men andra stadiet på finska, är du språkligt behörig genom ditt avgångsbetyg från grundskolan.

På motsvarande sätt, om du har gått grundskolan på finska men på andra stadiet läst svenska som modersmål, är du språkligt behörig genom avgångsbetyget från andra stadiet (eller studentexamen eller motsvarande enligt punkt 1-2).

Åbo Akademi ordnar på våren ett språkprov i svenska. Språkprovet är avsett för dem som inte på annat sätt kan visa upp tillräckliga kunskaper i svenska för studier vid Åbo Akademi.

Språkprovet ordnas fredagen 14.4.2023 kl. 12.30–15.00. Anmälan till provet görs i samband med ansökan, och anmälan är bindande. Språkprovet kan skrivas i Vasa eller Åbo. I Vasa skrivs provet i Academill (Strandgatan 2, 65100 Vasa) och i Åbo skrivs provet i Arken (Fabriksgatan 2, 20500 Åbo). Deltagare ska ha med sig ett bildförsett identitetsbevis samt skrivredskap till provtillfället.

Deltagarnas resultat i språkprovet ges senast 11.5.2023 och uppgifterna förs sedan in i ansökningarna i Studieinfo av utbildningsservice vid Åbo Akademi.

Åbo Akademis språkprov i svenska från åren 2013–2022 beaktas och den som har klarat språkprovet under nämnda år behöver alltså inte delta i språkprovet nu. Notera att språkkraven i den utbildning du söker till kan ha ändrat sedan du skrivit språkprovet och då behöver du uppfylla den nya poänggränsen.

Språkprovet bedöms med max. 200 poäng. Språkprovet har tre olika tröskelnivåer: 135, 100 och 90 poäng.

 • 135 poäng motsvarar kravet på Eximia i lång lärokurs i svenska som andra inhemska språk.
 • 100 poäng motsvarar kravet på Magna cum laude.
 • 90 poäng motsvarar Cum laude.

Vilken utbildning som följer vilken poänggräns anges av tabellen ovan (rubrik 1), kraven i svenska som andra inhemska språk, lång lärokurs.

Mer information om språkprovet hittar du på Språkcentrets sida om språkprovet.

Genom högskoleexamen eller högskolestudier kan du uppvisa språklig behörighet. Då behöver du uppfylla något av följande kriterier:

 • Du har avlagt ett godkänt mognadsprov på svenska vid en finländsk högskola, eller
 • Du har gjort ett skriftligt examensarbete på minst lägre högskoleexamensnivå på svenska vid en finländsk eller utländsk högskola, eller
 • Du har avlagt studier i läroämnet svenska språket (eller motsvarande) omfattande 60 sp/35 sv eller mer vid en finländsk eller utländsk högskola, eller
 • Du har avlagt en högskoleexamen där utbildningsspråket är svenska, eller
 • Du har vid en högskola avlagt examen där det ingår ett språkprov eller språkstudier på svenska som intygar om muntlig och skriftlig förmåga på svenska (andra inhemska språket), med minst vitsordet goda insikter. (Den här punkten gäller inte utbildningsprogrammet i ekonomi!)

Du som avlägger högskoleexamen våren 2023 eller på annat sätt får din behörighet för utbildningen efter deadline för att ladda upp bilagor, ska ladda upp ett intyg i Studieinfo inom den tidsgränsen, där det framgår vilka studier du ämnar intyga din språkliga behörighet med. Intyget kan kompletteras med det slutliga betyget senare. För information om vilka datum som gäller, se sidan Bilagor.

Du som ansöker om överflyttning kan uppvisa språklig behörighet ifall någon av punkterna ovan ingår i de examensstudier som du genom din ansökan om överflyttning vill föra över till den studierätt du ansöker om hos oss.

6.1. Andra högskolors språkprov

Du som har blivit godkänd i språkprov i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan, Hanken Svenska handelshögskolan eller det svenska Tisus-provet (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) för studier vid ett universitet i Sverige. Resultatet av ett sådant språkprov är i kraft under samma tid som vid nämnda högskolor.

6.2. Statliga språkexamina

Svenska i Utbildningsstyrelsens allmänna språkexamen (fi. YKI: Opetushallituksen yleinen kielitutkinto):

 • Nivå 4 eller högre i alla områden (muntlig framställning och hörförståelse*; skriftlig framställning och textförståelse*).
 • Det är möjligt att kombinera resultat från olika provtillfällen för att sammanlagt nå kraven i alla områden.

* I vissa sammanhang förekommer begreppen ”talförståelse” istället för ”hörförståelse”, samt ”läsförståelse” istället för ”textförståelse”. Dessa betyder samma sak.

Svenska i Språkexamen för statsförvaltningen (fi. VKT: Valtionhallinnon kielitutkinnot) som avlagts efter 31.12.2003 krävs följande resultat för att vara språkligt behörig:

 • Muntliga kunskaper (förmåga att använda språket i tal): Goda kunskaper eller högre
 • Skriftliga kunskaper (förmåga att använda språket i skrift): Goda kunskaper eller högre

 

Läs mer om allmänna språkexamina (YKI) och statsförvaltningens språkexamina (VKT). Du kan även läsa om jämställande av allmänna språkexamina med språkexamina för statsförvaltningen.

Uppdaterad 15.3.2023