Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Kimmo Grönlund och Sepinoud Azimi får erkännande för framgångsrik forskning

Vid Åbo Akademis inskription den 9 september 2021 delade kansler Carl G. Gahmberg ut två pris för framgångsrik forskning vid akademin.

Det första kanslerpriset tilldelas Kimmo Grönlund, professor i statskunskap vid Åbo Akademi.

Grönlund är en av Finlands ledande forskare inom demokratiutveckling, opinions- och valforskning. Grönlund har specialiserat sig i demokratiutveckling genom experimentella och empiriska studier i alternativa demokratiformer, särskilt deliberativ demokrati.

Sepinoud Azimi, Carl G. Gahmberg, Kimmo Grönlund.

Grönlund idkar forskning i brett samarbete i såväl Norden, Europa som i USA. Vidare involverar Grönlund slutanvändarna – politiker, förvaltare och medborgare – i forskningsprocessen och utvecklar inkluderande, alternativa former av demokratibygge i samarbete med internationella, nationella och lokala aktörer.

Grönlund har även byggt ett starkt varumärke för Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi och är själv en aktiv kommentator i aktuella i samhällsfrågor i nationella medier och sociala medier, och bidrar också på det sättet till att popularisera samhällsvetenskaperna för den breda allmänheten.

– Kimmo Grönlund är en internationellt väletablerad forskare som har skapat en livskraftig och framgångsrik forskningsmiljö̈ inom sitt forskningsfält vid Åbo Akademi. Han är en aktiv vetenskapsidkare som verkligen gör en dygd av att samverka med samhället, säger Gahmberg.

Engagemang inom universitetets tre grundpelare

Det andra kanslerpriset tilldelas Sepinoud Azimi, docent i biomedicinsk dataanalytik och projektforskare i informationsteknologi vid Åbo Akademi.

Azimi har utmärkt sig genom högklassig och innovativ forskning och genom att aktivt bygga upp forskningssamarbeten internationellt.

Azimis forskning har långt fokuserat på analys av olika biomedicinska fenomen, till en början via datavetenskapliga metoder och under de senaste åren via moderna maskininlärningsmetoder. Hon leder ett forskningsprojekt som undersöker möjligheterna att förhindra missfall i graviditeter med hjälp av artificiell intelligens. Hon deltar även i forskningsprojekt om utveckling av nya former av cancerbehandlingar med hjälp av datavetenskapliga metoder.

Azimi deltar aktivt i utveckling av undervisningen, och har bland annat skapat Finlands första undervisningspaket inom datavetenskap som finns helt online.

Förutom Azimis meriter inom forskning och utbildning är hon också starkt engagerad i samhällsfrågor och frågor kring samverkan. Under de senaste åren har hon bland annat aktivt engagerat sig i jämlikhetsfrågor inom IT.

– Sepinoud Azimis nivå̊ av engagemang inom universitetets alla tre grundpelare; undervisning, forskning och samverkan är exceptionellt. Kanslerpriset är en ypperlig möjlighet att stöda en ambitiös och innovativ forskare inom informationsteknologi som drivs av tvärvetenskapliga samarbeten och som är starkt engagerad i att skapa inkluderande och jämställda forsknings- och studiemiljöer, säger Gahmberg.

Pristagarna har valts av en priskommitté på förslag av fakulteterna och bygger på forskningens kvalitet och genomslagskraft. Prissumman för Grönlund är 25 000 euro och för Azimi 15 000 euro och tillfaller det ämne pristagaren representerar.

Kontakt:

Carl G. Gahmberg, kansler
050 539 9439
carl.g.gahmberg@abo.fi

Kimmo Grönlund, professor i statskunskap
050 409 6409
kimmo.gronlund@abo.fi

Sepinoud Azimi, docent i biomedicinsk data-analytisk, projektforskare i informationsteknologi
044 039 4924
sepinoud.azimi@abo.fi