Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nu går det att läsa Åbo Akademis jubileumshistorik gratis via Doria

Historiken som skrevs till Akademins 100-årsjubileum har gjorts tillgänglig genom ett samarbete mellan Åbo Akademis förlag, Åbo Akademis bibliotek och författarna. Jubileumshistoriken är den tredje historik som getts ut om akademin. Den skiljer sig från de tidigare historikerna genom att närma sig akademin som ämne på ett nytt sätt. 

– Den här historiken problematiserar akademin och ställer djupare frågor än vad tidigare verk har gjort, konstaterar Anders Ahlbäck, specialforskare i historia vid Åbo Akademi och en av redaktörerna för historiken. 

Historiken består av tre volymer varav de två första är antologier. Åbo Akademi och samhället: Perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet, 1918–2018behandlar diverse samhällsförändringar och vad dessa inneburit för akademin. Volymen innehåller kapitel som bland annat tar upp akademin ur både studerandes och anställdas synvinkel samt akademins roll i Svenskfinland. 

– Triangeldramat Åbo-Vasa-Helsingfors i kontexten akademins fysiska placering lyfts även upp, berättar Anders Ahlbäck.

Åbo Akademi och kunskapen: Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap, 1918–2018, analyserar i sin tur hur vetenskaplig kunskap skapats och cirkulerats genom forskning och undervisning under hundra år vid akademin. Bokens kapitel fokuserar bland annat på aspekter som vetenskapliga nätverk, forskningsparadigm, och samverkan mellan vetenskap och industri. Volymen innehåller fallstudier som granskar brytningspunkter eller händelseförlopp vid akademin som på ett eller annat sätt är vetenskapshistoriskt intressanta. 

Den tredje och avslutande delen, Åbo Akademi i sin början 1918–1945skildrar omständigheterna och drivkrafterna kring grundandet av akademin och dess första årtionden och är skriven av professor emeritus Nils Erik Villstrand 

 Villstrand är en av Finlands mest renommerade historiker och hans arbete med den här boken har lätt till att synen på hur det gick till då akademin grundades har omvärderats, säger Anders Ahlbäck.

Doria.fi är en webbtjänst som upprätthålls av Nationalbiblioteket där flera högskolor och andra organisationer publicerar olika digitala material. 

Jubileumshistoriken kan läsas på följande ställen:

Åbo Akademi och kunskapen finns att läsa här.

Åbo Akademi och samhället finns att läsa här.

Åbo Akademi i sin början finns att läsa här.

Verken kan också beställas från Åbo Akademis nätbutik.