Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Åbo Akademi inför praktikantstöd för alla

Åbo Akademi vill öka sysselsättningsgraden hos sina studerande ytterligare och ökar därför anslaget för sitt praktikstödssystem. Systemet ska garantera att alla studerande för grundexamen som går på praktik från 2022 och framåt får praktikstöd.

Det totala praktikantanslaget vid Åbo Akademi är i dag 100 000 euro men utökas till 270 000 euro från och med 2022. Stödet är ett ekonomiskt bidrag till de arbetsgivare och organisationer som tar emot praktikanter.

– En praktikperiod ger den studerande viktiga kontakter till arbetslivet och en möjlighet att tillämpa de kunskaper hen samlat på sig under studierna. Relationen är samtidigt ömsesidig: via ökade kontakter med yrkeslivet hoppas vi få in impulser till att ständigt utveckla vår egen verksamhet. Vi hoppas att det utökade anslaget i förlängningen kan hjälpa våra studerande att komma till rätta på arbetsmarknaden, säger Mikael Lindfelt, tf. rektor vid Åbo Akademi.

Praktikstödet är det samma för alla studerande och beviljas då arbetsgivaren betalar praktikanten lön i enlighet med FPA:s arbetsvillkor. En praktikperiod i Finland eller vid finländskt ämbetsverk utomlands, exempelvis ambassader, som är tre månader eller längre understöds med 1300 euro medan en period på två månader understöds med 900 euro. Praktik vid statliga ämbetsverk, exempelvis ministerier, delfinansieras med totalt 1800 euro för en praktikperiod på 3 månader eller längre eller 1200 euro för 2 månader. Praktik utomlands finansieras inom EU/EES området med Erasmus+ praktikstipendium.

Av dem som svarat på Arbetsforums praktikfeedback upplevde 90 procent att de fått en högre studiemotivation efter avklarad praktikperiod. Praktikperioden motiverade även de flesta att slutföra sina studier i en snabbare takt. Enligt Arbetsforums årliga placeringsundersökning bland utexaminerade är praktik den faktor som haft störst betydelse för sysselsättning efter examen.

– Målet med praktik under studietiden är lärande och ger den studerande en inblick i hur relevanta arbetsuppgifter och arbetsplatser kan se ut och är ofta en erfarenhet som arbetsgivare värderar högt. Det har länge varit känt att arbetserfarenhet via praktik är viktigt då våra studerande söker relevanta arbetsplatser efter examen. Vi hoppas därför att det utökade anslaget ska väcka intresse hos våra studerande att söka praktikplats, trots att det är en frivillig del av studierna vid de flesta utbildningar vid Åbo Akademi, säger Lena Nybond, direktör för utbildningsservice vid Åbo Akademi.

Mera information om praktikantstödet ger Arbetsforum.
Du hittar också nyttiga länkar här: https://www.abo.fi/arbetsforum/ 

Mera information: 
arbetsforum@abo.fi