Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Coronapandemin har lett till bestående förändringar i våra köpvanor i matbutiken

Fyra av fem tillfrågade säger att coronapandemin har lett till bestående förändringar i deras konsumtionsvanor. Forskare undersökte pandemins effekter särskilt på användningen av livsmedelsförpackningar.

Coronapandemin, som tog fart i mars 2020, har medfört omfattande förändringar i samhället och i människors vardag. Stängningen av skolor och övergången till distansarbete under våren, liksom stängningen av restauranger ökade både dagligvaruhandeln och försäljningen av hämtmat.

Inom forskningsprojektet Package-Heroes studerade man coronapandemins effekter på användningen av livsmedelsförpackningar. Via en enkät undersökte man konsumenternas åsikter angående både köpbeteende och hämtmat. Omkring 400 personer i olika åldrar svarade på den webbaserade enkäten som var öppen från juni till november 2020.

Över hälften av respondenterna uppgav att deras köpbeteende hade förändrats, dels på grund av att de ville undvika smitta men dels också på grund av att matkonsumtionen hemma hade ökat.

En tredjedel av respondenterna uppgav att de under pandemins första våg började undvika vissa produktgrupper som saknade förpackning. Hit hörde särskilt grönsaker och frukter. Eftersom grönsaksförsäljningen under 2020 ändå ökade med nästan 10 procent kan man anta försäljningen av färdigförpackade grönsaker och frukter också ökade.

Nästan två tredjedelar av respondenterna uppgav att de under pandemins första våg köpte hämtmat från restauranger. De flesta svarade att de köpte takeaway framför allt för att stödja restaurangerna och inte var rädda för virusinfektion när det gällde hämtmat.

En tredjedel uppgav att de under coronaepidemin ägnade mer uppmärksamhet åt hur förpackningen skyddar livsmedlen. Samtidigt funderade många på förpackningarnas miljöpåverkan. Över 40 procent av respondenterna hade märkt att det samlades mer livsmedelsförpackningar hemma än tidigare.

Hela 80 procent av de som svarade på enkäten menade att förändringarna i deras köpbeteende och val i matbutiken är mer eller mindre bestående. Pandemin kan därför få långtgående följder för livsmedelskonsumtionen och vilka livsmedelsförpackningar konsumenterna väljer.

– När vi jobbar mera på distans innebär det att vi lagar mera mat hemma och köper mera hämtmat och snabbmat. Det påverkar också kraven på livsmedelsförpackningar, säger Nina Tynkkynen, biträdande professor vid Åbo Akademi och ansvarig för undersökningen.

Enligt studien ökade konsumenternas miljömedvetenhet gällande livsmedelsförpackningar i takt med att mängden förpackningsavfall i hemmen ökade. Mängden plast gav upphov till särskild oro.

– Om de vanor och trender som ledde till det här fortsätter också efter pandemin finns det skäl att skynda på utvecklingen och bruket av nya förpackningslösningar, såsom till exempel biologiskt nedbrytbara fiberbaserade förpackningar. Återvinningen av förpackningsmaterial behöver också göras enklare för konsumenterna och avfallshanteringen effektiveras, säger Nina Tynkkynen.

Projektet Package-Heroes forskar i och utvecklar miljövänliga och kommersiellt lönsamma lösningar för livsmedelsförpackningar. Projektet, som finansieras av Rådet för strategisk forskning som verkar under Finlands Akademi, involverar VTT, Naturresursinstitutet Finland, LUT-universitetet samt Åbo Akademi som ansvarar för delprojektet som undersöker hållbar konsumentkultur.

Läs hela rapporten av enkätundersökningen här.

Läs mer om Package-Heroes här.

Mera information:

Nina Tynkkynen, biträdande professor, Åbo Akademi
Tfn: 050 440 0406
E-post: nina.tynkkynen@abo.fi