Skriv här det du söker efter!

Sociologi

Sociologi

Huvudämnet sociologi

Mänsklig växelverkan är kärnan för såväl våra sociala relationer och vardagliga möten som för samhälleliga processer och konflikter. Sociologi studerar kritiskt och reflekterande denna växelverkan på samhällets alla nivåer och söker förklaringar till människors handlingar och olika sociala fenomen. Med sociologi som huvudämne får du insyn i olika sociala relationer, olika utsatta gruppers situation (t.ex. barn, åldringar och handikappade) och konflikter kring exempelvis makt, kön, jämlikhet, arbete eller etnicitet. Du lär dig även att analysera och utvärdera olika organisationers och institutioners verksamhet, bidra till ändringsprocesser och se samhället både som en upplevd verklighet och som ett system som vi utvecklar tillsammans.

Huvudämnesstudierna i sociologi fokuserar på sociologiska arbetsmetoder och argumentering – båda viktiga verktyg i dina framtida sakkunniguppgifter. Genom dina biämnen och möjligheten att välja studiehelheter inom bland annat arbets-, kultur- och miljösociologi, kan du skapa en unik yrkesprofilering enligt dina egna intressen. Sociologi lämpar sig även bra som biämne för andra samhällsvetare och humanister.

"Inom sociologin studerar man människors möten i vardagen och försöker förstå sig på människors handlingar och identiteter samt kulturella strukturer i dagens samhälle."

Bild på studerande

Forskningen vid den sociologiska enheten fokuserar på samhällets mångfald, dess strukturella villkor och kulturella representationer, samt samhällsmedlemmarnas möjligheter till deltagande.

Centrala forskningsteman är

  • arbetslivets förändring
  • etniska, religiösa och lingvistiska minoriteter
  • det civila samhället och deltagandets nya former
  • familjeliv och familjerelationer
  • media och digitalisering
  • mångfald, inkludering och tillgänglighet på jobbet
  • kroppssociologi, speciellt funktionsvariation och kritiska perspektiv på medikalisering
  • religion och andlighet i samtiden
  • sociologins historia i Finland, speciellt vid Åbo Akademi och i Westermarck samfundet
  • utbildning och kunskapsproduktion

Metodologiskt används ett brett spektrum av kvalitativa och kvantitativa metoder.

Sociologi ger dig tillgång till ett brett fält av krävande expert- och chefsuppgifter inom den privata, offentliga och tredje sektorn. En del sociologer jobbar som socialdirektörer eller bildningschefer inom kommuner och staten eller som personalchefer inom företag, medan andra exempelvis kan vara verksamhetsledare i organisationer och förbund. Som sociolog kan du även arbeta som reporter inom media eller forska på nationell och internationell plan. Den analytiska förmågan som sociologin ger dig behövs i samhället!

Kontakt

Besöksadress

ASA
Fänriksgatan 3 A
Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Sociologi
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo