Antagningsgrunder för samhällsvetenskaper i Åbo

Antagningsgrunder för samhällsvetenskaper i Åbo

Hur kan jag bli antagen?

Du söker till utbildningslinjen med ditt betyg från andra stadiet och skriver ett obligatoriskt urvalsprov. Poängen för de två adderas sedan.

 

Urvalsprov

Urvalsprovet är onsdagen den 16 maj 2018 kl. 10:00–15:00 och baseras på följande litteratur:

Dahlstedt, Magnus, Fejes, Andreas, Olson, Maria, Rahm, Lina & Sandberg, Fredrik. Medborgarskapandets paradoxer. Medborgaskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid. Sociologisk Forskning 54:1/2 (2017): Sidorna 31-50.

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1085258/FULLTEXT01.pdf

Hinnfors, Jonas & Rosén Sundström, Malena. Ett val, tre arenor, åtta parter – en partianalys av riksdagsvalet 2014. Statsvetenskaplig tidskrift 117:2 (2015): Sidorna 121-135, samt dagsaktualiteter och allmänbildning. [PDF]
Sandberg, Siv. Den seglivade kommundirektörsmakten. I Lokalpolitisk ledarskap i Norden, Nils Aarsæther & Knut H. Mikalsen (red.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 2015. Sidorna 88-111. [PDF]
Svensk manual i humanitär rätt m.m. 2010 SOU 2010:72, Bilaga 7. Sidorna 29-35 och 46-57.

http://www.regeringen.se/contentassets/b173d09e4c594af293d6d8e858e61d22/svensk-manual-i-humanitar-ratt-bilaga.-sou-201072

Adermon, Adrian & Gustavsson, Magnus (2015) Teknisk Utveckling och jobbpolarisering, SNS Analys, nr 28, sidorna 1-15

https://www.sns.se/wp-content/uploads/2016/07/sns_analys_nr_28_0.pdf

 

Därtill kommer i inträdesförhöret materialbaserade uppgifter ur texter med anknytning till informationsvetenskap.

 

Du kan skriva urvalsprovet endera i Åbo, Vasa, Helsingfors eller Mariehamn. I din ansökan på studieinfo.fi anger du vilken ort du vill skriva urvalsprovet på. Där ser du också exakta adresser. Notera att vi inte skickar ut någon skild kallelse till urvalsprovet. Om du vill maximera dina chanser i urvalsprovet kan du se på gamla urvalsprov från 2017, 2016, 2015 och 2014.

 

Poängberäkning

Du kan få maximalt 100 poäng i urvalsprovet och till höger under ”Sök till en utbildningslinje” kan du se hur mycket poäng just din examen ger i din ansökan. Du får också tilläggspoäng för följande studentexamensprov: modersmål, samhällslära och antingen matematik eller historia (dessa ger max. 3,5 tilläggspoäng/prov).

 

ÖPU-leden

Till utbildningslinjen för samhällsvetenskaper (Åbo) krävs minst 60 studiepoäng (40 studieveckor) studier avlagda inom öppna universitetet som kan ingå i examen. Minst 25 studiepoäng (15 studieveckor) bör vara avlagda inom ett ämne som kan vara huvudämne i politices kandidatexamen. ÖPU-kvoten är max. 5 studerande. Urvalsprov krävs inte.

 

Specifika behörighetskrav för överflyttning

Du kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen om du har avlagt minst 25 studiepoäng samhällsvetenskapliga studier och totalt minst 45 studiepoäng högskole-/universitetsstudier.

Överflyttarkvoten är max. 10 sökande.

Gallring sker i första hand utgående från studieframgång i (vägt medeltal av) kurserna i samhällsvetenskaper och i andra hand hur många studiepoäng du har avlagt per läsår.

Uppdaterad 8.3.2018