Skriv här det du söker efter!

Informationsvetenskap

Informationsvetenskap

Huvudämnet informationsvetenskap

I en tid av informationsöverflöd och falska nyheter blir professionell informationshantering allt viktigare. Den information och kunskap vi besitter påverkar de beslut vi tar. Därför är strategisk informationsledning viktig både nu och i framtiden. Du som studerar informationsvetenskap lär dig hur böcker, webbsidor, ljudupptagningar, industridokument och andra typer av media lagras, återvinns, förmedlas och evalueras i ett digitalt informationssamhälle. Under studierna behandlas även informationsgången i olika miljöer (t.ex. på webben, marknader eller sociala nätverk), informationsprocesser i organisationer och företag, informationssökning, kundservice samt kommunikationsstrategier, -verktyg och -kanaler.

Genom att kombinera informationsvetenskap med andra ämnen eller kurser kan du påverka din yrkesprofil. Informationsvetenskap i kombination med ekonomiska ämnen ger förutsättningar att jobba inom företagsvärlden, medan humanistiska och andra samhällsvetenskapliga ämnen ger dig färdigheter att exempelvis jobba på bibliotek. En del av dina kurser går på engelska och du kan också välja att studera eller göra praktik utomlands.

Efter avlagd politices kandidatexamen fortsätter du till det engelskspråkiga magisterprogrammet Governance of Digitalization inom vilket du kan bli ekonomie magister. Även om magisterprogrammet är på engelska har du ändå rätt att avlägga vissa delar, t.ex. din avhandling pro gradu, på svenska om du vill.

Informationsvetenskap ger dig färdigheter att strategiskt analysera och hantera information som uppstår i samhället.

Bild på studerande

Information och kunskap är en resurs i dagens informationsintensiva samhälle. Det är inte bara själva informationen som är en resurs, utan lika viktigt är det att kunna söka, evaluera och använda informationen på ett effektivt och etiskt sätt. Detta är viktigt både i vardagen, studierna,  företag och på arbetsplatsen.

Forskningen inom informationsvetenskap fokuserar på informationsbeteende på både individ- och organisationsnivå. Informationskompetens är ett begrepp som förenar flera av ämnets större forskningsprojekt och bidrar till förståelsen av effektiv informationshantering som blir allt viktigare på alla nivåer i det digitala samhället.

Studier i informationsvetenskap ger dig en god grund för att jobba som bibliotekarie men du kan även arbeta i en mängd andra expertuppgifter både inom den privata och offentliga sektorn. Andra typiska titlar på informationsvetare är informatiker, IT-konsult, informationsspecialist, försäkringsrådgivare, kulturprogramkoordinator och utvecklare av webbtjänster.

Informationskompetens behövs både i dagens och i framtidens organisationer!

Innan år 2016 specificerade en förordning ett visst antal avklarade studiepoäng inom ”biblioteks- och informationsområdet” för personer som ville arbeta på bibliotek. Detta behörighetskrav finns inte längre, men det är oftast meriterande att ha omkring 60 sp i informationsvetenskap om man vill jobba på bibliotek. I Lagen om allmänna bibliotek §17, som trädde i kraft 29.12.2016, anges hurdan kompetens personalen på de allmänna biblioteken ska ha:

”Allmänna bibliotek ska ha tillräckligt många anställda med utbildning inom biblioteks- och informationsområdet och tillräckligt många andra anställda. Av den som arbetar med sakkunniguppgifter krävs lämplig högskoleexamen, om inte något annat följer av uppgifternas art. Av den som leder det kommunala biblioteksväsendet krävs för tjänsten eller uppgiften lämplig högre högskoleexamen, ledarförmåga och god förtrogenhet med bibliotekens uppgifter och verksamhet.”

Kontakt

Adress

ASA
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Informationsvetenskap
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo