Skriv här det du söker efter!

Offentligt ledarskap

Offentligt ledarskap

Huvudämnet offentligt ledarskap

Världen förändras i snabb takt och i nyheterna läser vi om de beslut våra politiker fattar för att försöka hantera förändringarna på bästa sätt. Innan ärendena når politikerna har tjänstemän granskat olika alternativ och formulerat förslag till beslut, och efter att besluten fattats är det tjänstemännen som verkställer besluten och följer upp dem. Du som studerar offentligt ledarskap lär dig om samspelet mellan medborgare, politik och förvaltning på olika nivåer, från kommuner till EU och inom olika sektorer. Genom studierna får du insikter i hur kommuner, välfärdsområden och statliga myndigheter leds och styrs, hur det offentliga och privata samverkar och hur reformer förändrar förvaltningen.

Studier i offentligt ledarskap är både aktuella och starkt verklighetsförankrade och präglas av studieformer som ger dig flexibilitet i tid och rum. Ämnet kan med fördel kombineras med olika samhällsvetenskapliga biämnen från både Åbo Akademi och Åbo Universitet. Offentligt ledarskap lämpar sig även väl som biämne och kan dessutom läsas som både kort och långt biämne i Vasa. Kursutbudet är gemensamt för båda orterna.

Forskningen i offentligt ledarskap vid Åbo Akademi betonar växelverkan mellan förvaltningen och det politiska beslutsfattandet. Långvariga forskningsintressen är lokal demokrati och styrning (governance), förvaltningsreformer och politikområden som miljöpolitik och bostadspolitik.

Eftersom ämnet av tradition haft en stark verklighetskoppling har de senaste decenniernas utvecklingstrender inom den offentliga sektorn satt sina spår i forskning och undervisning. Under 2000-talet har de kommun- och miljöinriktade forskningsprojekten utgjort stommen i verksamheten.

Forskningen inom ämnet är starkt förankrad i två av Åbo Akademis centrala strategiska tvärvetenskapliga forskningsprofiler: Havet och Minoritetsforskning.

Med offentligt ledarskap som huvudämne kan du jobba mångsidigt i olika expert- och chefsroller, såväl inom den offentliga som den privata sektorn. Du kan exempelvis arbeta som informationschef, redaktör, personalplanerare, koordinator inom EU-program, verksamhetsledare i tredje sektorn eller strategichef. Eller, naturligtvis, som sakkunnig, handläggare eller tjänsteman inom ministerier, myndigheter, välfärdsområden och kommuner. Din analytiska kompetens och ditt breda kunnande inom alla förvaltningsnivåer behövs på många håll i samhället!

Kontakt

Adress

ASA
Fänriksgatan 3 A
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Offentlig förvaltning
Domkyrkotorget 3
20500 Åbo