Skriv här det du söker efter!

Hållbarhet och välmående

Hållbarhet och välmående, pärmVill du lära dig mera om hållbarhet och välmående?

Vad behöver vi för att leva att bra liv? Ett håll­bart och väl­må­en­de sam­häl­le behöver hållbara lösningar för miljömässiga, ekonomiska och sociala utmaningar. Dessa är sammanlänkade med varandra, med globala och lokala perspektiv. Insatser från alla kunskapsområden behövs för att lösa frågor om t.ex. energi, biologisk mångfald, so­ci­a­la orätt­vi­sor, matproduktion, hälsa och klimatförändringar. Nya globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) antogs av världens ledare 2015. Dessa 17 mål berör allas välmående.

Håll­bar­het hand­lar om livs­kva­li­tet – nu och i fram­ti­den. Vi er­bju­der kur­ser i äm­nen som på oli­ka sätt tan­ge­rar frå­gor kring håll­bar­het, häl­so­främ­jan­de re­sur­ser och väl­må­en­de.

Broschyr ”Hållbarhet och välmående”


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss