Skriv här det du söker efter!

Socialvetenskaper – Forskning

Socialvetenskaper – Forskning

Socialpolitik

Forskningen i socialpolitik vid Åbo Akademi fokuserar främst på begrepp såsom välfärd, välbefinnande, hälsa, samt inkludering och delaktighet. Centrala målgrupper för vår forskning är till exempel barn, ungdomar, barnfamiljer, migranter, äldre samt personer med funktionsvariationer. Dessutom bedrivs forskning kring finlandssvenskarnas demografi samt forskning relaterad till rurala, urbana och miljömässiga frågor i nära anslutning till ämnet.

När det gäller forskning om ekonomiskt utsatta barn och barnfamiljer samt ungdomsrelaterade frågor bedriver vi för närvarande forskning om familjepolitikens förändring, barnfattigdom, barnfamiljers, barns och ungdomars välbefinnande i ett pandemiskt sammanhang samt forskning om föräldraledighetssystemet och dess utfall.

Inom forskningen om äldre och det goda åldrandet studerar vi bland annat äldres samhällsengagemang och sociala och politiska delaktighet, språkliga minoriteters sociala inkludering, hälsa och välbefinnande, närståendevård och frågor kopplade till ensamhet.

Vår forskning om migration handlar om hur migrantskap och globala hierarkier formar människors vardag och deras möjligheter till jämlikhet och social rättvisa på olika arenor. Utgående från intersektionella perspektiv studerar vi bland annat nyinvandrade barnfamiljers, personers med funktionsvariation samt äldres möten med lokala välfärdsinstitutioner, flerspråkighet och språklig utsatthet i välfärdsservicesystemet samt framväxten av nya etniska hierarkier i social- och omsorgsarbete.

 

Aktuella forskningsprojekt inom socialpolitik

 

Avhandlingar i socialpolitik

 

Utvecklingspsykologi

Till de forskningsmässiga tyngdpunktsområden som har relevans för den socialvetenskapliga utbildningslinjen hör främst äldreforskning, barn-, ungdoms- och familjerelaterad forskning, forskning om finländares hälsa, levnadsförhållanden och välfärd, finlandssvenskarnas demografi, aggressionsforskning (inklusive skol- och arbetsplatsmobbning), forskning om konfliktmedling och -lösning, forskning om barnövergrepp och spelmissbruk, medieforskning, krispsykologisk forskning samt forskning relaterad till rurala, urbana och miljömässiga frågor.

 

Aktuella forskningsprojekt inom utvecklingspsykologi

  • Info kommer inom kort

 

Uppdaterad 19.12.2023