Skriv här det du söker efter!

Regionalvetenskap (biämne)

Regionalvetenskap (biämne)

Regionalvetenskapens huvudfokus ligger på frågor relaterade till urbaniseringsprocesser, samspelet stad-stadsnära landsbygd, och hållbar utveckling (med särskilt fokus på social hållbarhet).

Honnörsord för undervisningen i ämnet är internationellt fokus, hållbarhetsfokus, mångkulturella värden och tvärvetenskaplig bredd. Det är i en sådan arbets- och livsmiljö de flesta studerande väntas verka, inom olika uppgifter.

Regionalvetenskapen har ambitionen att spegla de stora utmaningarna för städer och stadsnära landsbygd på 2020-talet, vilket inbegriper klimatförändringen, urbaniseringsprocessen och samspelet mellan stad och landsbygd. Målsättningen är internationellt relevant forskning, där vi speglar det globala i det lokala och det lokala i det globala.

Forskning och undervisning fokuserar på frågor kring hållbarhet, urbanisering och de utmaningar som samhällsomvandlingen i städer och stadsnära landsbygd medför. En färsk utmaning är hur följderna av Covid-19 och den globala coronakrisen påverkar samhällsutvecklingen, både på lokal och global nivå.

Regionalvetenskap inleder undervisning från hösten 2020, med särskilt fokus på en valbar magisterstudie-modul, som ordnas i samarbete med det internationella magisterprogrammet i pedagogik (Teaching and Learning, TLearn) och erbjuds på engelska.

Målsättningen är att den frivilliga magistermodulen i regionalvetenskap ska bidra till studerandes beredskap att agera och verka på en allt mera internationell, tvärvetenskaplig, mångkulturell och hållbarhetsinriktad arbetsmarknad. Detta har särskilt beaktats i kursplaneringen.

Regionalvetenskap ser ett stort värde i att lokala och internationella (utbytes- eller master) studerande samarbetar kring gemensamma frågor i gemensamma, ämnesöverskridande kurser. Studierna ger färdigheter att bli delaktiga och verka som aktiva(re) medborgare i olika sammanhang.

Mer info om kurserna finns i studiehandboken.

Bland ämnets forskningsteman ingår att utveckla deliberativa metoder för att främja (social) hållbarhet i urbana och rurbana rum, aktivt medborgarskap och deltagande demokrati, med särskild betoning på planeringsprocesser och medborgerliga lärprocesser. Här ingår utmaningar kopplade till omvandling och utveckling av urbana miljöer och stadsnära landsbygd, samt bl.a. forskning kring populärkulturens betydelse för samhällsutveckling och platsbaserad identitet.

Att lyfta fram populärkultur är ett nytt forskningsområde i ämnet. Många rollmodeller och beteendemönster tas i dag från populärkulturen, den formar människors syn på samhället, på olika samhällsgrupper, och på hur man som individ bör och kan uppträda och agera. Populärkultur har också en stark inverkan på fysiska platsers image och identitet. Kopplingen mellan samhällsförändring och populärkultur bör därför även speglas i undervisning och forskning.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Peter Ehrström

Forskningschef 

i regionalvetenskap med inriktning välfärdsstudier

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Kontakt

Besöksadress

Academill
Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa