Skriv här det du söker efter!

Avhandlingar i socialpolitik

Avhandlingar i socialpolitik

Politices doktorsavhandlingar i socialpolitik:

Julia Klein: Essays on the interrelation between sickness allowance, disability, and mortality in Finland. National and ethnolinguistic perspectives. 01.04.2022

Elisabeth Hästbacka: Equal participation in society? Perspectives on the opportunities of persons with disabilities in Finland. 22.10.2021

Marina Näsman: Well-being in the light of being very old. Conceptualizations, associations, and variations”. 09.04.2021

Marja Lindberg: Staying afloat. Studies on the subjective wellbeing and coping strategies of families with children in Finland. 29.01.2021

Josefine Nyby: Politicising Finnish family policy reform 2007-2017. 31.01.2020

Ghita Bodman: Leva ett med naturen – ”Dammråttor kan man ju ge namn åt om man vill”. 11.10.2019

Camilla Härtull: Essays on income and income poverty of Swedish speakers and Finnish speakers in Finland. 31.08.2018

Kristina Svels: World heritage governance and tourist development: A study of public participation and contested ambitions in the World Heritage Kvarken Archipelago. 02.06.2017

Thomas Karlsson: Nordic Alcohol Policy in Europe. The Adaptation of Finland’s, Sweden’s and Norway’s Alcohol Policies to A New Policy Framework, 1994–2013. 17.12.2014

Lorenz Uthardt: Jordbrukaren mellan tradition och förnyelse. En studie av syd- och västfinländska jordbrukare i EU-Finland. 19.12.2009

Fredrica Nyqvist: Social Capital and Health – Variations, Associations and Challenges. 09.06.2009

Monica Eriksson: Unravelling the Mystery of Salutogenesis. The evidence base of the salutogenic research as measured by Antonovsky´s of Coherence Scale. 11.09.2007

Kjell Andersson: New Rural Goods and Services – the Foundation of the New Countryside. 12.06.2007

Camilla Nordberg: Boundaries of Citizenship – The case of the Roma and the Finnish Nation State. 15.05.2007

Sonja Kurtén-Vartio: TAMU – en annorlunda skola. En studie av den konsekvenspedagogiska yrkesutbildningen i dansk arbetsmarknadspolitik. 20.12.2005

Christian Kroll: Välfärdspolitikens offentliga ansikte i Finland och Sverige. 18.10.2005

Harmony Utchay: Convergence and Divergence in Global Economy and Social Development. 18.10.2005

Helena Blomberg-Kroll: Kosta vad det kosta vill? Attitydmönster och attitydförändringar hos befolkning och eliter beträffande välfärdsservicen i nedskärningarnas tid. 18.05.1999

 

 

Politices licentiatavhandlingar i socialpolitik:

Kristina Svels: Världsarv, landsbygdsomvandling och turism. Stenar som ruralt kapital. 31.10.2011

Fredrik Snellman: ”Det beror på hur man tar det”. Kollektiva livsuttryck, individuella livslopp och meningskonstruerande processer i äldres livsberättelser. 13.09.2005

Alfred Herler: Manus Manum Lavat – A Historical View on Regional Administration, Political Culture and Social Capital in Italy. 23.11.2004

Siv Stolpe-Kaustinen: Är den kommunala politiken jämställd? 10.06.2003

 

 

Politices magisteravhandlingar i socialpolitik:

Jannica Högnäs: Psykisk ohälsa, pandemi och barnskydd. Pandemins effekter på barnskyddsklienter och serviceanvändning från ett organisatoriskt perspektiv. 12.12.2022

Nelly Puukko: Den nordiska välfärdsmodellen. En teoretisk diskussion. 14.09.2022

Jonna Illanvuori: ”Du studerar och så kommer du in i arbetslivet.” – en kvalitativ intervjustudie om evidensbaserad praktik inom socialvården i Finland. 24.08.2022

Heidi-Jessica Lahola: Marginalisering som socialt problem och småbarnspedagogik som förebyggande verksamhet – en teoretisk diskussion. 16.08.2022

Ingegerd Hanses: Personer med funktionsnedsättning och arbetsmarknaden – en litteraturöversikt. 20.06.2022

Nina Sunabacka: Barnfattigdom och dess samband med välbefinnandet hos barn – en teoretisk diskussion. 09.06.2022

Ida Holm: Missbrukarvården är inte tillräcklig, den måste kompletteras med socialt arbete”. En kvalitativ enkätundersökning om socialarbetarens roll i missbrukarvårdskontexten i Österbottens välfärdsområde. 17.05.2022

Ronja Rantanen: Fattigdom som ett socialt problem. En kvalitativ studie av den politiska konstruktionen av fattigdom i Finland. 13.04.2022

Carmela Kärr: Ensamhet bland äldre – En kvantitativ analys av vilka sociodemografiska, sociala och hälsorelaterade faktorer som har ett samband med ensamhet bland hemmaboende äldre och äldre på institutionsboende. 21.11.2021

Luisa Tast: På spaning efter rättvis diakoni. En teoretisk och analytisk diskussion. 23.06.2021

Nina Byggningsbacka: Självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. En teoretisk diskussion. 01.06.2021

Josefine Dahlgren: Hälsofrämjande arbetsplatser – fokus på känsla av sammanhang. 17.05.2021

Linnéa Bäckman: ”Om man får någonting gjort när man är gammal så ser man ju vad man har gjort också, man ser resultat och kan känna sig belåten över det” – En magisteravhandling om aktiviteters betydelse bland äldre. 17.05.2021

Monika Björkqvist: Äldreomsorgens utveckling och nuläge i Finland. Omsorgsfattigdom i fokus. 08.04.2021

Julia Käldström: ”Den rektor som säger att det inte finns någon mobbning ljuger eller lever i någon sorts bomull.” – En undersökning om rektorers uppfattningar om skolmobbning i Svenskfinland. 05.01.2021

Sanna Granholm: Varför tar inte finländska fäder ut familjeledigheter? En studie av uttagsmönster och förklaringsmodell. 12.06.2020

Petra Klippfalk: När invandrarna kom till Närpes. En studie om utländsk arbetsinvandring. 11.06.2020

Emilia Häkkinen: ”Ett besök på 20 minuter kan kännas som flera timmars påfrestning” Hur påverkar de äldres alkoholanvändning hemvårdspersonalens arbete? 25.05.2020

Karolina Virta: ”Jag önskar det skulle finnas någon man kunde ringa och säga: Nu orkar jag inte mer, kan du hjälpa?”. En studie av närståendevårdsupplevelser bland föräldrar till barn med funktionsnedsättning. 15.05.2020

Elina Lassila: Är äktenskapets tid förbi? Finländares inställning till äktenskap. 20.04.2020

Jenny Malin: Trygghetskänslan i ljuset av det goda åldrandet. En kvalitativ studie över vilka yttre trygghetsfaktorer som inverkar på de äldres trygghetskänsla i Österbotten åren 2005 och 2016. 13.03.2020

Jennifer Dalgren: Risk- och skyddsfaktorer för ungas alkoholkonsumtion i Finland. 06.03.2020

Terése Backlund: ”Man var ju till dom som verkligen bryr sig” – En studie om ensamkommande flyktingbarns välbefinnande – sett ur ett anknytnings- och trygghetsperspektiv. 17.01.2020

Janina Nyman: Välbefinnande i arbetet och betydelsen av arbetsplatsens sociala relationer. 17.11.2019

Michaela Nykvist: ”Det känns tryggare att umgås med någon som förstår dig” – Personalens syn på socialt kapital, socialt stöd och resiliens bland ensamkommande. 13.09.2019

Sabina Granroth: Barns delaktighet. En studie av professionellas syn på barns delaktighet inom barnskyddet och barnomsorgen. 19.06.2019

Emily Guchuni: De fattiga bland oss: Den politiska konstruktionen av fattigdom i Finland. 04.06.2019

Annina Björkqvist: Välfärdsstaten. En teoretisk diskussion om dess uppkomst, utveckling och framtid. 15.05.2019

Julia Grannas: ”Om jag kan lämna 75% av min kultur så måste Finland acceptera 25 % av min” – en narrativ studie av invandrares syn på integreringen till ett nytt samhälle. 15.05.2019

Maria Yliaho: Tillit och livsmod. En teoretisk diskussion om resiliens och välbefinnande. 09.09.2018

Elli Patricia Eriksson: Det mentala hälsotillståndet bland unga i Finland – en kartläggning över utvecklingen. 31.07.2018

Eveliina Kuusisaari: Psykisk ohälsa bland ungdomar i Österbotten – En studie baserat på Ungdomsenkäten i Österbotten. 06.06.2018

Heidi Hahto: Mäns sexuella våld mot kvinnor. En teoretisk avhandling om orsakerna och förebyggande metoder till mäns sexuella våld mot kvinnor enligt utvalda befintliga teorier. 27.04.2018

Malin Bylund: Traditionsstyrd samvaro eller organiserat samarbete? Om motiv till älgjakt och gemenskapens betydelse bland österbottniska älgjägare. 18.04.2018

Amanda Ehn: #whathappened. Do we trust social media in situations of crisis? 08.03.2018

Eeva Kuusinen: Partier och dagvård – en undersökning om de finländska partiernas syn på dagvårdens nuläge och utvecklingsbehov i ljuset av kommunalvalsprogram. 13.02.2018

Erika Grönberg: Omoderna löneskillnader i en modern värld. En studie av könsskillnader gällande utbildning och lönenivåer. 19.09.2017

Yadina Wiberg: Globalisering och inkomstojämlikhet. En systematisk litteraturöversikt med fokus på utvecklingslinjer. 31.07.2017

Ida Merilä: ”Varför ska vi leva på våra minnen? Vi ska leva som våra minnen.” Det goda åldrandet bland hemmaboende äldre och äldre i institutionsvård. 19.06.2017

Alexandra Furu: Ensamkommande barn och återförening – en omöjlighet? En kvalitativ analys av Migrationsverkets avslag på vårdnadshavares ansökan om att återförenas med barn som fått internationellt skydd i Finland. 31.05.2017

Anton Sunabacka: Kollektivhus – en alternativ boendeform för seniorer. 08.05.2017 

Jeanette Granberg: Jämställdhet under konstruktion: fokus på tjejgrupper. 24.10.2016

Cajsa Ludén: Vem vill arbeta längre? Faktorer av betydelse för ett förlängt arbetsliv. 29.07.2016

Jennifer Ståhlgård: Barnfattigdomens förklaringar och familjepolitikens inverkan. 08.06.2016

Jessica Borg: ”Man kan vara rik på många sätt”. Österbottniska föräldrars upplevelser av ekonomins och familjepolitikens betydelse för familjens vardag. 25.05.2016

Christine Norrgård: Från valfrihet till jämställdhet och sysselsättningsfrämjande? En studie av förändringen i partiernas valpositioner mellan år 2011 och 2015. 25.05.2016

Sarah Höglund: Betydelsen av livsloppsperspektivet och den sociala utbytesteorin för förståelsen av närståendevård som en möjliggörare för ett gott åldrande – en kvalitativ studie. 18.05.2016

Marja Palmu: Livet till sjöss – frihetslängtan, gemenskap eller identitet. En studie av pensionerade sjömän. 18.05.2016

Linda Nyström: Ett mål, fem modeller. En analys av föräldraledighetens utveckling och dess koppling till jämställdhet i de nordiska länderna. 17.05.2016

Alina Rasmus: “Utan gympagruppen skulle jag inte överleva” – en studie om det sociala kapitalets betydelse för den fysiska aktiviteten med fokus på äldre. 31.12.2015

Danielle Lindholm: Gender and Violence in Close Relationships. An explorative study on gender and intersectional perspectives in the European Commission. 31.07.2015

Maria Hammar: Mest får man höra om nedskärningar, verkligheten kan vara en annan. En studie av mental- och missbrukarvårdens utveckling i Finland. 02.06.2015

Josefine Nyby: From poverty to prosperity to austerity? A theoretical discussion about drivers, patterns, and conditions in relation to European welfare state reforms. 02.06.2015

Johanna Fellman: Social bakgrund och fysisk aktivitet bland barn och unga. 01.06.2015

Kia Effraim: Socialkritiska perspektiv på integration av invandrare i regionen Österbotten. En studie av lokala och regionala aktörers syn på integrationspolitikens mål, medel och principer. 27.05.2015

Veronica Björklund: Har höginkomststagare bättre hälsa? En empirisk under- sökning om inkomst och hälsa i fyra nordiska länder. 19.05.2015

Caroline Rönnqvist: Marginalisering bland unga –ett av vår tids största problem. En studie av riksdagsdebatten i samband med Revisionsutskottets betänkande från år 2014. 13.05.2015

Hannah Dang: Varför skiljer man sig – en systematisk litteraturstudie av olika förklaringsmodeller till skilsmässa. 18.12.2014

Fredrik Heikius: Alternativa livsmedelskedjor. Ett steg mot en bättre folkhälsa. 18.12.2014

Sammy Groop: Den ekonomiska globaliseringens inverkan på fattigdomen i tredje världen. En systematisk litteraturstudie. 16.06.2014

Emilia Blomqvist: Visst är det väldigt jobbigt, men det är också bra. En studie om hur närståendevårdare upplever positiva och negativa effekter av närståendevård. 26.05.2014

Julia Lytz: Socialt kapital online. En kvalitativ studie om upplevda fördelar och nackdelar med facebookanvändning bland unga vuxna. 26.05.2014

Leila Warén-Backström: Immigration till den finländska landsbygden 1990-2007 Case Närpes. 26.05.2014

Emelie Jakobsson: Arvet efter apartheid – en studie i hur tre dagstidningar porträtterar social ojämlikhet i dagens Sydafrika. 18.12.2013

Ida Nordbäck: Barnskyddsåtgärder i Finland. En studie om öppen- vårdsåtgärder inom barnskyddet och faktorer som ur ett ekologiskt perspektiv kan karakterisera högriskmiljöer. 17.06.2013

Ulrica Krook: Socialt kapital och hälsa. En studie av hälsobegreppet och dess sociala förankring. 27.05.2013

Vivian Johansson: Sociala problem eller framtidsbärare? Hur ungdomar konstrueras som social kategori i massmedierna. 27.05.2013

Jonna Granqvist: Ålderism och bilden av äldre i media. Porträtteringen av äldre i filmen Hotell Mariegold. 27.05.2013

Linda Staffans: Det borde ju vara rättvist – En kartläggning och analys av det finlandssvenska familjearbetet utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv. 18.12.2012

Susanna Pörn: Arbetslöshet och mental ohälsa. 24.09.2012

Yvonne Wannäs: Österbottniska skolungdomar och hälsa. Sambandet mellan hälsa och sociala faktorer i ljuset av den österbottniska ungdomsenkäten 2010-2011. 13.06.2012

Sofia Rosenqvist: En studie om hur ledare uppfattar sitt ledarskap. 13.06.2012

Julia Olin: Ung och drogmissbrukare. En kvalitativ studie av unga människors väg till missbruk. 13.06.2012

Jona Nyström: Neoliberal välfärd? Om nyliberalismens effekter på välfärdsstaten i ljuset av aktuell forskning. 13.06.2012

Camilla Härtull: Pensionsskyddets svarta hål? Könsskillnader i fråga om objektiv och subjektiv fattigdom bland äldre personer i Österbotten år 2010. 26.03.2012

Hanna Högback: Integrering av invandrare i Finland – en analys av remissdebatten angående regeringspropositionen om lagen om främjande av integrering. 30.01.2012

Sara Eklund: Könsskillnader i visstidsanställning – Ett resultat av en könssegregerad arbetsmarknad. 30.01.2012

Monica Bonde: ”Det är nog ett ganska stort ansvar att vara en bra pappa” En studie av pappors upplevelse av föräldra- och vårdledighet. 15.11.2011

Jimmy Björklund: De äldre och livskvalitet – faktorer som inverkar på de äldres upplevelse av lycka, trygghet och mening. 31.10.2011

Sofia Lindfors: Hälsofrämjande i teorin och praktiken – olika modeller för hälsofrämjande samt stödet för dem i kommuner och organisationer. 31.10.2011

Oscar Ohlis: Ungas psykiska ohälsa. Ett biopsykosocialt perspektiv. 31.10.2011

Anna-Lena Laiho: Ungdomar – risker, möjligheter eller offer. En kvalitativ innehållsanalys av riksdagsdebatterna i samband med förnyandet av ungdomslagen år 2006 samt vid revideringen av densamma år 2010. 31.05.2011

Lena Granback: Det salutogena perspektivet som hälsans ledstjärna – en studie kring hälsofrämjandets innebörd och tillämpning. 23.02.2011

Mathias Mårtens: Biopolitiska diskurser om arbetskraft i Finland i den progressiva eran – en genealogisk analys på mikro- och makronivå. 23.02.2011

Stefan Silfver: Arbetsmarknaden i den globaliserade världen – en systematisk litteraturöversikt av forskning om arbetsmarknadsreformer. 26.01.2011

Isabella Nynäs: Invandring i ljuset av aktivt medborgarskap. En analys av regeringens invandrarpolitiska program. 09.06.2010

Esa Luoto: De långtidsarbetslösa och deras livskontroll. 08.06.2010

Malin Nyman: Vågar jag bli gammal? Hur uppfylls de nationella kvalitetsrekommendationerna för äldreomsorgen i Finland. 07.06.2010

Frida Håkans & Anette Laurén: Stress och förvärvsarbete bland universitetsstuderande. 03.06.2010

Annika Eriksson: Barnomhändertaganden ur ett ekologiskt perspektiv. En studie av strukturella variationer i de finländska kommunerna. 11.05.2010

Linda-Mari Broo: Självmord bland ungdomar – Förekomst och förklaringar. 04.05.2010

Elisabeth Hästbacka: Funktionshindrade i ljuset av aktivt medborgarskap. En studie av finländska politikers syn på funktionshindrades delaktighet i samhället. 20.04.2010

Anne Teir-Siltanen: ”Det var bättre förr”. En jämförande studie av Hufvudstadsbladets rapportering om ungdomsbrottslighet under åren 1974-1976 och 2004-2006. 17.11.2009

Josefine Häggblom: Sorteringen av arbetslösa. 15.09.2009

Tommy Björklund & Carita Blomström: Klientarbetet ur ett maktperspektiv. En studie av föräldrar till omhändertagna barn. 09.06.2009

Kristina Svels: Världsarvet Kvarkens skärgård – ett social skapat rum. 19.12.2008

Pia Backman: Övergången från yrkesliv till pensionärsliv. 10.06 2008

Sinikka Juupaluoma: Aktiva medborgare eller de främmande andra? En diskursanalys av riksdagsdebatten i samband med Statsrådet handikappolitiska redogörelse. 10.06 2008

Pia Marttila: The Pursuit of a Substantive Citizenship: A Case Study of the Priomary Education of Indigenous Children in Argentina. 10.06 2008

Sabine Mickelsson: Åldrande som en social konstruktion. 10.06.2008

Ulrika Stagnäs: Mediers konstruktion av handikapp. En analys av den finlandssvenska pressens framställning av funktionshindrade personer. 10.06.2008

Michaela Wikman: Med barnet i blickpunkten? En jämförande diskursanalys av riksdagsdebatten i samband med reformen av barnskyddslagen 1983 och 2006. 10.06.2008

Susanne Berlin: Ilmaris och Jalmaris midsommarbröllop. En analys av riksdagsdebatten angående lagen om registrerat partnerskap. 20.05.2008

Malin Källman: Frivilligt arbete sett från samfundet Folkhälsans perspektiv. 18.03.2008

Rosita Säisä: Faktorer som påverkar ungas alkoholkonsumtion. Kamrater, familj och tillgänglighet. 18.03.2008

Tua Nyman: Arbetsförmågans inverkan på viljan till ett fortsatt arbetsliv eller pensionering – en studie av 50 år fyllda arbetstagares vilja att fortsätta arbeta eller att gå i pension i Österbotten. 18.12.2007

Jenny Haglund: Olika socialgruppers möjligheter att tillträda alkoholistvården på svenska i Finland. 18.12.2007

Magnus Lindholm: Arbetsförmedlingsinstitutionens etablering i Finland vid sekelskiftet 1900 – en del av ett socialt nytänkande i Västeuropa. 18.12.2007

Satu Kärkkäinen: Spelar familjepolitiken någon roll? En studie av familjepolitikens effekter på barnen av barnfattigdom. 13.11.2007

Maria Södergård-Sundell: Utbildningens sociala ärftlighet. 11.09.2007

Sofie Eriksson: Kvinnors och mäns sociala relation och sociala stöd. 12.06.2007

Nina Högbacka: Hur kvalitetsrekommendationer i äldreomsorgen följs i några svenskösterbottniska kommuner. 12.06.2007

Caroline Westerlund: Äldre mäns och kvinnors medborgarengagemang. 12.06.2007

Veronika Westerlund: Institutionell kamp eller friktionsfri samverkan? En kartläggning av polisens och socialarbetarens syn på samarbetet kring familjevåldsproblematiken. 24.04.2007

Anders Smedberg: Kollektiv service för löntagarmödrar eller valfrihet för småbarnsföräldrar. 19.12.2006

Janina Björmans: Olika samhällsgruppers attityder till det offentliga servicesystemet. 15.11.2006

Maria Norrena-Björklund: Att uppleva arbetslöshet och vägen tillbaka till arbetslivet – en utvärdering av projektet ”kvinnoresurs i Österbotten”. 26.10.2006

Irene Råstu: Arbetslöshet och välmående. 13.06.2006

Tamara Keskinen: Elevhandledning och val av yrkesinriktning. En kartläggning av elevhandledningens arbetsmetoder och tillräcklighet med avseende på information om yrken och arbetsliv. 22.05.2006

Sara Bogren & Sofia Mitts: Att komma in i arbetslivet – flyktingars upplevelser av den finländska arbetsmarknaden. 22.05.2006

Magdalena Hellström: Föräldraskap och skilsmässa. 25.04.2006

Lorenz Uthardt: Jordbrukare, företagare eller tusenkonstnär? En studie av österbottniska jordbrukares livskoncept i brytningstid. 14.12.2005

Nadja Suomela: Boendesituationen för vasabor med utvecklingsstörning – från anstalt till egen lägenhet. 09.06.2005

Nina Mickelsén: Arbetstillfredsställelse – teoretiska och empiriska förklaringar. 09.06.2005

Yvonne Nystedt: Adoptionsrådgivning ur föräldrarnas perspektiv – en undersökning bland adoptivföräldrar i Jakobstad. 24.05.2005

Lena Ek: Är ”New Public Management” en lösning på kommunernas utmaningar inom åldringsvården. 24.05.2005

Carina Ventin: Stödfamiljen som förebyggande åtgärd inom barnskyddet. 21.12.2004

Hedda Granit: Man kanske inte får drömjobbet direkt… – Finländska och invandrade ungdomars upplevelse av övergången mellan studier och arbetsliv. 21.12.2004

Ulrika Enlund: Mäns våld mot kvinnor – tjänster riktade till drabbade kvinnor och förövare. 21.12.2004

Jeanette Williamsson: Behovet av eftermiddagsverksamhet – en undersökning bland föräldrar till barn på årskurs 1 och 2 i Korsholms kommun våren 2003. 08.06.2004

Anna-Karin Svenn: Hälsa, riskfaktorer och hälsobeteenden hos ungdomar. 08.06.2004

Johanna Ström: Socialvårdens bemötande av personer med funktionshinder. En undersökning av MS-klienternas erfarenheter i Vasanejden. 08.06.2004

Sofia Smeds: Poverty and Inequality in Brazil. 08.06.2004

Linda Fagerholm & Johanna Ingo: Tredje Sektorns roll i ett föränderligt samhälle – med Finlands Röda Kors som exempel. 08.06.2004

Maija Häggblom: Lantbrukskvinnor på Åland: tradition, anpassning och förändring. 25.05.2004

Maria Lind: Individualism, kollektivism och socialpolitik. 16.12.2003

Camilla Sandstedt: Utbrändhet i arbetslivet – En undersökning om människors upplevelser av fenomenet. 16.12.2003

Katrina Grön: UNGDOMAR I FÄNGELSE – en början eller ett slut..? 28.10.2003

Bodil Granfors: Narkotika bland ungdomar i Finland – Med fokus på situationen i Vasa län. 10.06.2003

Maria Strömberg: Fosterhemsplacering som en andra möjlighet – vuxna som varit fosterhemsplacerade berättar. 10.06.2003

Katja Valkama: Undeserving Mothers. Pregnant substance abusers in Finnish parliamentary discourse. 10.06.2003

Annika Villman: Ekonomiskt stöd vid kronisk sjukdom. Åtta långtidssjuka på Åland berättar. 10.06.2003

Anne-Mari Ollqvist: Samhällets stöd till barnfamiljer i Finland och Sverige. 20.05.2003

Stina Forsberg: Faktorer som påverkar kvinnans beslut att bilda familj. 19.12.2002

Liselott Nyström: Barnamorden i Sverige-Finland under perioden 1700-1900. 10.09.2002

Ann-Sophie Blomqvist-Fagerström: Arbete med misshandlande män – en utvärdering av första mansgruppen vid Vasa mödra- och skyddshem. 11.06.2002

Kaj Palenius: Kampen för eller om barnet? En analys av barnträdgårdarnas utveckling i Finland fram till 1980-talet. 11.06.2002

Fredrik Snellman: Cotonou avtalet och involveringen av medborgarsamhället. 11.06.2002

Sofie Uppgård: Social Work with Drug users. A comparative study of social work with drug users in Finland and the Netherlands. 11.06.2002

Marice Sjöberg-Nuri: Psykiskt handikapp och lagen om service och stöd på grund av handikapp. 21.05.2002

Eivor Back: Borta bra, men hemma bäst? En studie av kommunal barnomsorg ur ett ekonomiskt perspektiv. 20.09.2001

Solveig Slotte: Hemmaboende vuxna utvecklingsstörda. 08.06.2001

Mariitta Koskiniemi: Att arbeta med flyktingar – olika närmelsesätt inom socialt arbete. 15.05.2001

Börje Särs: En procent vård. En utvärdering av den till till samhällstjänst hörande rusvårdsperioden. 15.05.2001

Margaretha Wikman: ”Längst möjligt i eget hem”. En undersökning av äldre i Larsmo. 15.06.2000

Alfred Streng: Intellektuella och intellektualitet ur en sociologisk och regional synvinkel. 14.03.2000

Anna-Lena Kullman: Hemmen mitt emellan – Fallstudie i tre utvecklingsstörda personers vardagsliv och livsvillkor före och efter flyttningen från Kårkulla vårdhem. 16.11.1999

Mona Granholm: Arbetslivets uppfattningar om kvalifikationer och utbildningsbehov inom det sociala området. 07.09.1999

Uppdaterad 3.1.2023