Skriv här det du söker efter!

Socialpolitik

Socialpolitik

Huvudämnet socialpolitik

Vårt samhälle är ständigt i förändring och dessa förändringar har ofta okända men långvariga sociala följdeffekter. Socialpolitiken studerar dessa följder och hur de påverkar människors liv och vardag. Socialpolitiken intresserar sig därmed för frågor om välfärd, välmående och social trygghet under livsloppet, men också för frågor om makt, ojämlikhet och marginalisering. Genom studierna får du kunskaper och färdigheter att kritiskt granska komplexa sociala problem, välfärdsservicesystemet och socialpolitiskt beslutsfattande. Du lär dig också att arbeta med och söka socialt hållbara lösningar på välfärdssamhällets utmaningar från lokala och globala perspektiv.

Du som valt socialpolitik som ditt huvudämne kan skapa en unik yrkesprofil enligt dina egna intressen. Med socialpolitik som huvudämne kan du också ansöka om att få avlägga behörighetsgivande studier i socialt arbete vid Åbo universitet. Förutom huvudämnesstudier, mångsidiga språkstudier, vetenskapliga metodstudier och valbara studier kan du även fritt välja ett eller flera biämnen från hela Åbo Akademi.

Forskningen i socialpolitik vid Åbo Akademi fokuserar främst på begrepp såsom välfärd, välbefinnande, hälsa, samt inkludering och delaktighet. Centrala målgrupper för vår forskning är till exempel barn, ungdomar, barnfamiljer, migranter, äldre samt personer med funktionsvariationer. Dessutom bedrivs forskning kring finlandssvenskarnas demografi samt forskning relaterad till rurala, urbana och miljömässiga frågor i nära anslutning till ämnet.

När det gäller forskning om ekonomiskt utsatta barn och barnfamiljer samt ungdomsrelaterade frågor bedriver vi för närvarande forskning om familjepolitikens förändring, barnfattigdom, barnfamiljers, barns och ungdomars välbefinnande i ett pandemiskt sammanhang samt forskning om föräldraledighetssystemet och dess utfall.

Inom forskningen om äldre och det goda åldrandet studerar vi bland annat äldres samhällsengagemang och sociala och politiska delaktighet, språkliga minoriteters sociala inkludering, hälsa och välbefinnande, närståendevård och frågor kopplade till ensamhet.

Vår forskning om migration handlar om hur migrantskap och globala hierarkier formar människors vardag och deras möjligheter till jämlikhet och social rättvisa på olika arenor. Utgående från intersektionella perspektiv studerar vi bland annat nyinvandrade barnfamiljers, personers med funktionsvariation samt äldres möten med lokala välfärdsinstitutioner, flerspråkighet och språklig utsatthet i välfärdsservicesystemet samt framväxten av nya etniska hierarkier i social- och omsorgsarbete.

Huvudämnesstudier i socialpolitik ger dig tillgång till ett brett fält av intressanta planerings-, utvecklings-, lednings- och forskningsuppgifter inom det sociala området, både inom den offentliga och privata sektorn, men även inom tredje sektorn. Du får kunskaper om att arbeta med människor i utsatta livssituationer och om att analysera, förebygga och motverka sociala problem och utslagning.

Genom att kombinera studier i socialpolitik med socionom YH-studier får du behörighet att fungera som skolkurator inom utbildningssektorn, och genom studier i socialt arbete blir du behörig socialarbetare, vilket även inbegriper skolkuratorsbehörighet. Våra studierådgivare ger närmare information om de behörighetsgivande studier vi erbjuder i samarbete med Åbo universitet och Yrkeshögskolan Novia.

En del av våra utexaminerade jobbar idag med ledande positioner inom det sociala området och välfärdssektorn. Andra jobbar som projektledare, utbildare, socialarbetare, skolkuratorer, verksamhetsledare, forskare eller journalister. Din expertis i välfärd och social trygghet öppnar många dörrar, både lokalt och globalt!

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Academill
Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa