Skriv här det du söker efter!

Magisterprogram i företagsekonomi

Omfattning

120 studiepoäng / 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

17-31.3.2021 kl. 15:00

Magisterprogram i företagsekonomi

I magisterprogrammet i företagsekonomi avlägger du en ekonomie magisterexamen i ett av följande inriktningsalternativ:

  • informationssystem
  • internationell företagsverksamhet
  • ledarskap, strategi och organisation
  • redovisning och styrning

Magisterprogrammet är relaterat till stark forskning inom två centrala områden som driver på arbetslivets förändring – digitalisering och mångfald. Pedagogiskt sett är programmet utformat för att motivera deltagarna till självständig inlärning och kunskapsproduktion, och därmed skapa en god grund för fortsatt utveckling av det egna kunnandet.

Magisterprogrammet bygger på 90 år av kunnande inom företagsekonomisk utbildning och forskning och är en naturlig vidareutveckling av den välrenommerade ekonomutbildningen vid Handelshögskolan vid ÅA. Vid HHÅA satsar vi på att jobba med stark förankring i ett mångvetenskapligt universitet. Tvärvetenskapligheten och den relativa litenheten gör att vår studiemiljö är både intressant och trivsam.

Ekonomie magisterexamen omfattar främst fördjupade studier i det inriktningsalternativet som du väljer.

Därtill ingår en biämnesmodul som du kan välja från vilket universitet som helst. Som valfria studier kan du välja ytterligare studier i ditt huvudämne, läsa biämnesstudier, räkna till godo prestationer avlagda utomlands eller välja strökurser från olika ämnen.

Genom att studera och avlägga examen inom magisterprogrammet i företagsekonomi får du:

  • förståelse för företagsekonomi i ett större samhälleligt sammanhang som inkluderar hållbarhets- och mångfaldsaspekter
  • kapacitet att lösa problem, samarbeta och kommunicera, särskilt i globala, digitala och ämnesöverskridande kontexter och på en nivå som kräver ett vetenskapligt angreppssätt
  • förmåga att identifiera och beakta relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter i olika beslutssituationer
  • förmåga att skapa ny kunskap genom kritiskt och kreativt tänkande och få insikt i aktuell forskning inom ditt inriktningsalternativ

 

Antagningsgrunder

Sök in

Ansökningen är öppen 17-31.3.2021 kl. 15:00.

 

Karriärmöjligheter

Utbildningen i informationssystem ger professionella färdigheter i informationsteknologi och företagsekonomiska ämnen. Målet är bred praktisk och teoretisk kunskap för mångsidiga arbetsuppgifter i att planera och leda informationssystem i företag och organisationer. Du kan arbeta inom företagets alla funktioner, t.ex. med att planera och organisera hur IT-system tas i bruk, eller som projektledare och ”team leader” (ofta för flernationella grupper) och senare som ansvarig för resultatenheter. Du kan också arbeta som konsult, företagare, IT-ansvarig och businessanalytiker.

Ekonomer med internationell företagsverksamhet som inriktningsalternativ placerar sig i företagsledaruppgifter inom internationell marknadsplanering och ledning, praktisk marknadsföring, distribution och supply chain management, marknadskommunikation, sales promotion, reklam och branding samt utländska affärsoperationer.

Ekonomer med inriktningsalternativet ledarskap, strategi och organisation placerar sig ofta i uppgifter som hänför sig till strategisk ledning, affärsutveckling, personalledning, konsultering, förändringsarbete samt organisationsutveckling.

Redovisning och styrning som inriktningsalternativ ger möjlighet till varierande arbetsuppgifter. Som redovisningsekonom står du för den ekonomiska expertisen i företag. Du kan arbeta som ekonomichef eller controller i ett större företag eller vara ekonomiansvarig i ett mindre företag. Du kan även jobba som analytiker i finansbranschen eller med finansieringsfrågor i företag. Många redovisningsekonomer väljer en karriär inom revisionsbranschen och blir yrkesrevisorer eller konsulter. Förutom i företag kan du även jobba inom den offentliga eller tredje sektorn.

Genom en lämplig kombination av valbara redovisningskurser och biämnesstudier kan man skapa sig en specifik profil, t.ex. som controller, företags- och finansanalytiker eller revisor.

 

”Organisation och ledning är ett intressant ämne eftersom man lär sig hur företag bör hantera sin mest centrala resurs, hur strategiarbete skall utföras och vad organisationspsykologi går ut på.” Catharina Lindberg

Catharina Lindberg

Kontakta oss

Åbo Akademi

Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi
Fänriksgatan 3 B
20500 Åbo

studierfse@abo.fi